SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

24-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 24-nji  maýdaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Irden iş meselelerini we maşgala meselelerini bir wagtyň özünde çözmeli bolarsyňyz. Sabyr ediň  gödek sözlerden gaça duruň şonda hemme zady üstünlikli başararsyňyz. Käbir Hamallar hyzmatdaşlyk tekliplerini alarlar. Belginiň käbir wekilleri geljegi uly taslamalaryň üstünde işläp başlarlar.Ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk saklanyňyzda ownuk meseleler boýunça düşünişmezlikleriň köp bolmagy mümkin. Ýöne siziň sypaýylygyňyz we nepisligiňiz çynlakaý dawa-jenjellerden gaça durarmaga kömek eder.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Hünär ussatlygyňyz we umumy düşünjäňiz şu gün aýratyn peýdaly bolar. Uly göwrümli taslamalary durmuşa geçirip başlamakçy bolsaňyz kyn meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz. Ýakynlaryňyzdan ýa-da  has tejribeli kärdeşlerden maslahat soraň bu umumy işe peýdaly bolar. Iş bilen meşgullanýan Sowur adamlary amatly şertlerde hyzmatdaşlar bilen gepleşik geçirip bilerler.Iş günüňizden soň agşama möhüm bir zady meýilleşdirmäň. Belki dynç almak ýakynlaryňyz bilen wagt geçirmek ýa-da halaýan zadyňyzy etmek islärsiňiz.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Işleri gaty uzak goýmaň: agşam özüňizi işe girizmek almak gaty kyn bolar. Resminamalaryňyzy tertibe salyň ýalňyşlyklary düzediň ähli möhüm maglumatlary täzeden barlaň. Emosional durnuklylygy görkezip hatda kyn we gapma-garşylykly kärdeşleriňize çemeleşip bilersiňiz. Işewürlik bilen meşgullanýan Jöwzalar täze hyzmatdaşlar bilen üstünlikli gepleşikleri geçirerler.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Bu gün işewürlik we şahsy aragatnaşyk üçin amatly bolar. Duşuşyklar çekişmeler we gepleşikler üstünlikli bolar. Täze teklipleri kabul etmek we teklip bermek we pikirleriňizi goramak üçin arkaýyn boluň. Köp adamlar siziň işe bolan garaýşyňyzy halaýarlar. Iş saparyna gidýän Seretanlara aňsat bolar we ähli meseleleri çalt çözerler.Siziň özüne çekijiligiňiz töweregiňizdäkilere mälim bolar. Romantiki gatnaşyklaryň başlangyjy hem aýrylmaýar.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Sabyrly sypaýy we näzik bolarsyňyz. Bu aragatnaşykda örän peýdaly bolar. Işewür hyzmatdaşlar bilen aragatnaşyk sazlaşykly bolar we islenýän netijäni berer. Dolandyryş we täsirli adamlar başlangyçlaryňyzy we teklipleriňizi goldaýarlar. Täze gatnaşyklar üçin açyk Esetler agşamy jemgyýetçilik çäresinde ýa-da uly bir kompaniýada geçirmek has gowudyr. Geljegi uly tanyşlar edip bilersiňiz we diňe wagtyňyzy gowy geçirersiňiz.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Bu gün siz has gönümel bolarsyňyz. Bu, iş meselelerini çözmäge kömek edip biler ýa-da kärdeşleri bilen gatnaşyklary birneme bozup biler. Şonuň üçin dogruçyl boluň ýöne näzikligi ýatdan çykarmaň. Güýç artýandygyny duýarsyňyz we köp iş bilen başagaý bolup bilersiňiz. Kararlaryňyz barada ünsli pikirleniň we umumy düşünjäni ulanyň şonda geljege ajaýyp esas döredersiňiz.Agşam ýakyn adamyňyza üns beriň ýa-da ýakyn dostlaryňyzy görmäge çagyryň.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Bu gün möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin amatlydyr. Dogry äheňi we sözleri tapmak üçin köp wagt gerek bolmaz. Ýakynda ilkinji gezek tanyşanlaryňyz bilen düşünişmek aňsat bolar.Öýde ownuk meseleler ýüze çykyp biler ýöne çalt çözersiňiz. Ýakynlaryňyz bilen köne meýilnamalary ýerine ýetirmäge mümkinçilik bolar.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Täze bir zat etmek ýa-da eýýäm tanyş zatlara döredijilikli çemeleşmek islärsiňiz. Pikirleriň hemmesi durmuşa geçirilmez umuman gün gowy geçer. Akraplaryň köpüsine adamlar bilen çalt çemeleşmek, hatda aragatnaşyk gurmak we aragatnaşykdan gaça durmak islemeýänler bilen hem düşünişmek aňsat  bolar.Islendik syýahat garaşylýandan has köp wagt alyp biler. Şeýle-de bolsa çynlakaý problemalar ýüze çykmaz.Agşam dostlar bilen duşuşmak, gezelenç etmek üçin amatlydyr.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Irden gowy habar getirer. Bu wagt käbir Kowuslar köpden bäri pikir edip gelýän soraglaryna jogap alarlar. Näçe öňe gitseňiz şonça-da täze zatlar we meseleler bolar ýöne hemme zady başararsyňyz meýilleşdirişiňizden has köp dolandyrarsyňyz.Öýde adatdakysyndan has köp aladalar bolar. Meýilleşdirilmedik çykdajylar ähtimal. Wagtyň geçmegi bilen oňyn tendensiýalaryň täsiri artar. Iň ýakyn adamlaryňyz bilen bilelikde gaty ýakymly agşam garaşýar.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Irden çynlakaý we möhüm bir zada ünsi jemlemek kyn bolar. Häzirki ownuk zatlar sizi işiňizden daşlaşdyrar we gaharlandyrar. Günüňizi ýönekeý we tanyş meseleler bilen başlaň. Kem-kemden ýagdaýyňyz kadaly ýagdaýa geler soň has möhüm meseleleri çözmäge geçip bilersiňiz. Çynlakaý we tötänleýin ýalňyşlyklardan gaça durmak üçin umumy düşünjäňizi üns beriň.Maşgala Jedileri ýakynlary bilen düşünşmeli bolarlar. Sizi aladalandyrýan zatlar hakda gürleşiň. Gerekli goldawy we käbir peýdaly maslahatlary alarsyňyz.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Bu gün gaty ýakymly gün bolar. Köp iş meseleleriňizi garaşylýandan has aňsat we çalt çözersiňiz. Şeýle-de bolsa ýalňyşmazlyk üçin rahatlanmazlyk we çynlakaý garaýyş saklamak möhümdir. Jikme-jikligi we ünsi talap edýän işler bilen meşgullanmaly dälsiňiz we möhüm resminamalara gol çekmek maslahat berilmeýär. Emma başgalar bilen gepleşik geçirmek aňsat bolar.Ýakynda romantik gatnaşyklary başlan Daluwlar gaty kän howlukmaly däldirler.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

 Bu gün dartgynly pursatlar mümkin. Daş-töweregiňizdäki adamlar sizi ownuk-uşak zatlar bilen gyzyklandyrarlar. Netijeleri bütinleý size bagly bolan zatlara üns beriň.Häzirki döwürde möhüm kararlar bermezlik has gowudyr gündelik işler we resminamalar bilen işlemek has amatly bolar.Öý işleri siziň ünsüňizi talap eder ýöne maşgala agzalary ähli meseleleri çözmäge höwes bilen kömek ederler. Täze gatnaşyga taýyn bolanHutlara garaşylmadyk, ýakymly tanyş garaşýar.

Ýene-de okaň

16-njy Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

15-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

14-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

13-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (10-njy -16-njy iýun)

Ata Watan Eserleri