SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

23-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 23-nji  maýdaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Özüňize gözegçilik ediň we umumy düşünjäni ulanmaga synanyşyň. Wagtlaýyn duýgulara boýun bolmasaňyz gün gowy bolar. Başgalar bilen gatnaşyklaryňyzda käbir dartgynlylyk bolup biler. Umumy dil tapmak adatdakysyndan has kynlaşar. Dolandyryş we beýleki adamlar bilen möhüm gepleşikler garaşylşy ýaly gidip bilmez. Olary has amatly pursata çenli yza süýşürmek has gowudyr. Ekzamin tabşyrjak bolýanlar taýýarlyk işlerine çynlakaý çemeleşmeli.Jedelli ýagdaýlarda köp   Hamallar ýakynlarynyň maslahatyndan peýdalanmalydyrlar. Ýakynlaryňyzdan kömek we goldaw soramakdan çekinmäň olar size kömek etmekden  hoşal bolarlar.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Bu gün bir toparda işlemek we beýlekiler bilen täsirli aragatnaşyk etmek aýratyn möhümdir. Islendik meseläni mümkin boldugyça çözmäge synanyşyň howlukmaň gelýän maglumatlary barlamaga ýalta bolmaň.Agşam asuda ýagdaýda geçirmäge mynasypdyr. Maşgala Sowurlary öý işlerine wagt sarp edip ýakyn adamy bilen aç-açan gürleşmelidirler. Bu siziň araňyzdaky baglanyşygy hasam güýçlendirer.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Bu gün işewür hyzmatdaşlar bilen gatnaşyk gurmak we bar bolan peýdaly baglanyşyklary berkitmek üçin amatlydyr. Öňden görüjilik görkezseňiz her kararyň netijelerini çaklap bilersiňiz. Bu size dogry strategiýany gurmaga we esasanam täsirli hereket etmäge kömek eder. Ofisiňizi gurmak resminamalaryňyzy tertibe salmak we ownuk-uşak işleri ýerine ýetirmek bilen meşgul boluň.Agşam rahat geçer we dynç almaga mümkinçilik taparsyňyz. Gatnaşyklarynda dartgynlylyk ýüze çykan Jöwzalar  ähli gödek gyralary düzedip, özara düşünişmegi dikeldip biler.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Wagtyňyzy ýitirmäň irden işe giriň. Gepleşik geçirip dogrudygyňyzy subut edip we köp meselede islenýän netijeleri gazanyp bilersiňiz. Iş saparlary gowy bolar. Iş bilen meşgullanýan Seretanlar  girdejili şertnamalary baglaşmaly we möhüm resminamalara gol çekmeli bolarlar. Başlangyçlaryňyza ýolbaşçylar tarapyndan ýokary baha berler.Şeýle-de bolsa maliýe bilen baglanyşykly ähli zatlarda seresap boluň. Söýgüliňiz bilen gatnaşyklar siziň göwnüňizden  turar.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Özüňize üns beriň gahar-gazapdan gaça duruň ýogsam  sizi binjalyk edýän bir topar ownuk kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz. Ýöne özüňizi bir ýere jemleseňiz, hemme zady çalt başararsyňyz we meýilleşdirilen zatlaryň hemmesini täzeden düzmäge wagtyňyz bolar. Agşamy aladalardan dynmak üçin ýakynlaryňyz bilen wagt geçiriň

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Bu gün asuda bolarsyňyz we hiç zat hakda çynlakaý alada etmeli dälsiňiz. Işleri tertibe salyň zerur bolsa, kärdeşleriňizden maslahat soraň olar size kömek etmekden hoşal bolarlar. Ýakyn adamlaryňyza goldaw bermäge mümkinçilik taparsyňyz. Bu bolsa baglanyşygyňyzy hasam güýçlendirer we özara düşünişmegi gowlandyrar.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Hyzmatdaşlyk bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin amatly gün. Kömek üçin köne we täze dostlaryňyza ýüz tutup bilersiňiz. Jogapkärçilikli gepleşikler üstünlikli bolar köp adamlarda gowy täsir galdyryp bilersiňiz.Bu gün käbir güýmenje çärelerine gitjek Mizanlara  gyzykly tanyşlar garaşýar. Romantiki gatnaşykda başlangyç edip bilersiňiz.

 Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Günüňizi özüňizden köp zähmet talap etmeýän tanyş meseleler we gündelik meseleleri çözmek bilen başlaň. Adatdakysyndan has ýygy-ýygydan ünsüňizi sowarsyňyz çylşyrymly bir zada ünsüňizi jemlärsiňiz. Möhüm iş meselelerini çözmek üçin has amatly pursady saýlamak has gowudyr. Şeýle-de bolsa ownuk-uşak zatlar hakda alada etmeseňiz köp zady başdan geçirmäge wagtyňyz bolar.Käbir Akraplar romantik gatnaşyklarynda birneme sowuklyk duýar. Alada etme bu wagtlaýyn hadysadyr ýakyn wagtda täze duýgylar garaşýar.Ýakyn adamyňyza birneme has köp üns berseňiz kyn döwür has çalt gutarar.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Sabyrly sypaýy we näzik boluň. Bu kärdeşler bilen gapma-garşylyklardan gaça durarmaga ýardam eder. Başgalaryň özüni alyp barşyna we pikirlerine çydamlylygy görkezmek elmydama aňsat bolmaz ýöne isleseňiz çözüp bilersiňiz. Kyn meseleleriňiziň çözülmegi ähtimal däl, şonuň üçin özüňizden kän zat talap etmäň. Pikirleriňiz gyzykly bolar ýöne hemmesi durmuşa geçirilmez.Agşam maşgala aladalaryna bagyşlanmaly bolar ýöne bu size agyr düşme, tersine sizi begendirer. Täze gatnaşyklar bilen gyzyklanýan Kowuslar  geljegi uly tanyşlary taparlar.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Ussatlyk we işewürlik köp kyn meseleleri çözmäge kömek eder. Şertnamalary baglaşmak we şertnamalara gol çekmek üstünlikli bolar. Dolandyryş we täsirli adamlar bilen gepleşik geçirmäge ökde bolarsyňyz.Ýolbaşçylaryňyzyň öňünde mertebäňiz ýokarlanar.Iş gününde ähli möhüm meseleleri çözmäge synanyşyň. Dostlaryňyz bilen söhbetdeşlik etmek peýdaly bolar: belki size gyzykly bir zat aýdarlar.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Möhüm zatlary soňa çenli goýmaň: günüň birinji ýarymy üstünlikli bolar. Köp çylşyrymly meseleleri hatda ýatdan çykaran meseleleriňizi hem üstünlikli çözüp bilersiňiz. Gymmat bahaly satyn alyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa gyssagly ýalňyşlyklardan gaça durmak üçin gyssagly karar bermäň.Köp Daluwlar üçin daşary çykmak ýa-da jemgyýetçilik çäresine gatnaşmak amatly bolar. Özüňiziň özüne çekijiligiňiz beýlekiler üçin aýdyň bolar we täze tanyşmaga mümkinçilik berer.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Bu gün aňsat günüňiz bolmaz ýöne çynlakaý kynçylyklara-da garaşmaly dälsiňiz. Aragatnaşygy çäklendirmäge gündelik meselelere ünsi jemlemäge we resminamalaryňyzy tertibe salmaga synanyşyň. Kärdeşleriňiz sizi şeýle gepleşiklere çekmäge synanyşsalar-da, gybat etmäň. Negatiw duýgulary ýeňip bilseňiz, günüň ikinji ýarymy diýseň üstünlikli bolar.Maşgala Hutlaryna agşamy ýakyn adamynyň ýanynda geçirmek maslahat berilýär.

Ýene-de okaň

16-njy Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

15-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

14-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

13-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (10-njy -16-njy iýun)

Ata Watan Eserleri