SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

23-nji Aprelde ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 23-nji apreldaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Esasanam günüň başynda keýpiňiz üýtgäp biler. Şol sebäpli işe ünsi jemlemek we wagtynda edilmeli ähli zady etmek kyn bolar. Mümkin bolsa  belli bir meseleler bilen baglanyşykly bolmadyk aragatnaşygy azaldyň we gowy taraplara üns bermäge synanyşyň. Öz duýgularyňy başdan  geçirseň  köp meseläni çözmäge wagtyňyz bolar.Täze zatlar öwrenýän başarnyklaryny ýokarlandyrýan maglumat ýygnaýan we derňeýän Hamallar  üçin bu gün amatly bolar. Uzak gezelençleri ýakyn adamyňyz bilen meýilleşdirip bilersiňiz.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Döredijilik ukyplaryňyz iň gowusy bolar we iş meselelerini çözmekde standart däl çemeleşmäni tapmaga kömek eder. Islendik kynçylyk size bagly bolar we has gyzykly başdan geçirme hökmünde kabul ediler. Işgärleriň we ýolbaşçylaryň öňünde siziň abraýyňyz güýçlener. Sport bilen meşgullanýan Sowurlar esasanam üstünlikli türgenleşiklere eýe bolar. Iş ýerlerini üýtgetmek barada pikirlenýänler ideýalaryny durmuşa geçirmäge mümkinçilik alarlar.Agşam ýakynlaryňyz bilen gatnaşyklary berkitmek üçin dogry pursat geler.

 Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Bu gün meseleleriňizi  çalt we netijeli çözülip bilersiňiz ýöne käbir dartgynly pursatlary başdan geçirmeli bolarsyňyz. Aragatnaşykda we gepleşiklerde köpçüligiň öňünde çykyş etmek bilen baglanyşykly işleri etmek has gowudyr.Daş-töweregiňizdäki adamlar sizi has özüne çekiji görerler.

 Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Irden iş üçin aýratyn amatly bolmagy gaty ähtimal. Işewürlige ünsi jemlemek kyn bolar. Tanyş gündelik işlerden başlamak has gowudyr.Soň bolsa has çynlakaý bir zada geçip bilersiňiz. Köp Seretanlar  iş wagtynda öýde kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolmaly bolar ýöne bu çalt we aňsat edilip bilner.Günortan ýadawlyk maşgala agzalary bilen gatnaşyklara täsir edip biler. Esasanam duýgur we ejiz bolup bilersiňiz. Ujypsyzja kynçylyklar barada alada etmäň we bagtly bolmagyň sebäplerini gözläň.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Täze iş gözläp başlamak ýa-da ýakynlaryňyz  bilen karýeranyň ösüşini ara alyp maslahatlaşmak üçin gowy gün.. Bu hepde size telekeçilik we söwda etmek üçin amatly bolup biler.Agşam çynlakaý mowzuklarda uly zatlary ýa-da gepleşikleri meýilleşdirmäň. Işli bir günden soň güýç dikeltmek üçin özüňiz ýa-da iň ýakyn adamlaryňyz bilen ýeke bolmak iň gowusydyr.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Esasanam asuda we dostlukly bolarsyňyz. Bu kärdeşleriňize we dolandyryşa çemeleşmäni tapmaga kömek eder. Täsirli adamlar bilen gepleşikler aýratyn üstünlikli bolar. Şahsy durmuşyňyzda sypdyrmazlyk möhüm bolan täze garaýyşlar açylar.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Esasanam beýlekiler bilen köp gürleşmeli, kärdeşleriňiz we ýakynlaryňyz bilen uzak wagtlap gürleşmeli bolarsyňyz. Peýdaly maslahatlary ýa-da käbir gymmatly maglumatlary almaga mümkinçilik bolar. Işewürlige ünsi jemläp bilseňiz ýolbaşçylaryňyza  gymmatly hünär pikirlerini hödürlärsiňiz.Uzak wagt bäri gatnaşykda bolan Mizanlar  üçin iň gowusy ýakyn adam bilen öýüň daşynda geçirmek. Bu size täze täsirler berer we duýgularyňyzy güýçlendirer.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Gün gaty rahat geçer. Ujypsyzja meseleleri çözmäge we guramaçylyk meselelerini çözmäge mümkinçilik alarsyňyz. Bu gün başlan zadyňyzy tamamlamak zatlary tertibe salmak we geljege meýilnama düzmek üçin amatlydyr. Täsirli adamlardan ýa-da ýakynlaryňyzdan  peýdaly maslahat alarsyňyz. Iş saparlary üstünlikli bolar.Siziň ünsüňiz we aladanyňyz häzirki wagtda maşgala agzalary üçin aýratyn möhümdir. Käbir Akraplar ýakynlaryna kömek etmek üçin öz işlerini bir gapdala goýmaly bolar.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Möhüm iş meselelerini çözmegi meýilleşdirýän bolsaňyz irden işe başlaň bu esasanam has netijeli boljak wagt. Az salymdan işgärler dürli soraglar bilen yzygiderli habarlaşarlar şonuň üçin çynlakaý zatlara ünsi jemlemek kyn bolar.Güniň ikinji ýarymynda köp zat etmäge wagtyňyz bolar.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Birnäçe meseläniň soňuna çykyp bilersiňiz hemme zady birbada etmäge synanyşmaň. Adamlar kärdeşler we resmi häkimiýetleriň wekilleri bilen gepleşik geçirmek aňsat bolar. Esasanam olar bilen umumy bir iş bilen meşgullanýan bolsaňyz beýlekilerden kömek soramakdan çekinmäň. Gyssagly kararlardan gaça duruň ýogsam ýalňyşlyk etmegiň ähtimallygy ýokary.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Siz şadyýan we işeňňir. Bu oňat gylyk-häsiýetler bolsa hemme zatda-da netije berer. Günüň ikinji ýarymynda hemme zady hem öz üstüňize almaň.Garyndaşlaryňyzyň şahsy işleriňize goşulmaga synanyşmagy gaty ähtimal. Olar bilen gatnaşygyňyzy bozmaly dälsiňiz olaryň pikirini diňläp bilersiňiz ýöne islendik ýagdaýda gutarnykly karar size bermeli.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Günüň başynda aladalar sizi işiňizden daşlaşdyryp biler. Emma duýgularyňyza çalt çemeleşip iş prosesine işjeň gatnaşyp bilersiňiz. Köp çekişmeler gepleşikler hatda jedeller bolar. Garaşylmadyk çykdajylaryň ähtimallygy bar şonuň üçin maliýe ýagdaýyňyzy üns bilen gözegçilik ediň we töwekgelçilikli amallardan we gymmat satyn alyşlardan gaça duruň. Daşary çykmak teatra baryp görmek ýa-da köne dostlaryňyza baryp görmek üçin dogry pursat.

Ýene-de okaň

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri