BILIM

23-nji aprel «Iňlis dili» güni

Hemmämiziň bilşimiz ýaly iňlis dili dünýäde giňden ýaýran dilleriň biridir. Şeýle hem ol birnäçe döwletleriň we halkara guramalaryň resmi dili hasaplanýar. Mundan başga-da dünýäniň ençeme künjeginde orta mekdeplerde iňlis dili sapagy geçilýändigini aýratyn bellemegimiz gerek. ABŞ-da we dünýäniň birnäçe ýurdunda her ýylyň 23-nji apreli döwlet dili bolan «Iňlis dili» güni ýokary guramaçylykly bellenilip geçilýär. Bu sene görnüki ýazyjy Uilýam Şekspiriň doglan hem-de aradan çykan senesi bilen gabatlaşdyrylyp saýlandy. Çünki iňlis diliniň dünýäde meşhurlyk gazanmagynda Şekspiriň orny örän uludyr. Bu senede birnäçe bäsleşikler we çäreler giň gerimde alnyp barylýar.

Ýene-de okaň

“Oguz han” ylmy-tehnologiýalar merkezi dörediler

Ata Watan Eserleri

Daşary ýurtly dalaşgärler üçin Türkiýäniň üniwersitetlerine giriş synaglary

Türkmenistan bilen Tatarystan bilim ulgamynda hyzmatdaşlygyny berkidýär

Ata Watan Eserleri

Türkmen okuwçylar Kuala-Lumpurda ýeňiş gazandylar

Türkmen wekiliýeti Kataryň «Bilim şäherçesine» baryp gördi

Türkmenistan we Katar bilim pudagynda hyzmatdaşlygy giňeldýärler

Ata Watan Eserleri