DÜNÝÄ

2200 ýyllyk teňňeler tapyldy

Bursa şäheriniň Iznik etrabynda ýaşaýan 37 ýaşly Ferhat Köken atly bir daýhan ekin meýdanyna zeýtun agaçlaryny dermanlap ýörkä, Rim döwründen galan teňňeleri tapýar. Onuň agajyň düýbünden tapan teňňeleriniň 2200 ýyllyk taryhy bar.

Ol Iznik etrap merkezindäki muzeý müdirligine baryp, pullary muzeý işgärlerine gowşurýar. Muzeý müdirliginde teňňeler tanymal arheolog tarapyndan 2200 ýyllyk taryhynyň bardygy öwrenilýär. Barlanan puluň bahasyna görä, daýhan Köken gymmat bahaly sowgatlar bilen sylaglanar. Puly tapan Ferhat Köken bu hadysa barada şeýle gürrüň berýär.

Zeýtun agaçlaryny dermanlamaga gelipdim. Agajyň aşagynda dynç alýarkam, birden teňňelere gözüm düşdi. Olary muzeý müdirligine getirdim — diýip, aýdýar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti ÝUNESKO-nyň Bütindünýä miras komitetiniň 46-njy mejlisine gatnaşýar

TOPH gaz geçirijisi ugry boýunça demir ýoly gurlar

Ata Watan Eserleri

“Hazar deňzi-Garadeňiz”: dörttaraplaýyn hökümetara ylalaşygyna gol çekmek meýilleşdirilýär

Türkmenistan gaýtadan dikeldilýän energetikany ösdürýär

Özbegistan we Gyrgyzystan söwda möçberini 2 milliard dollara ýetirer

Jeýms Dewid Wens ABŞ-nyň wise-prezidentligine dalaşgär