TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

2200 ýyllyk teňňeler tapyldy

Bursa şäheriniň Iznik etrabynda ýaşaýan 37 ýaşly Ferhat Köken atly bir daýhan ekin meýdanyna zeýtun agaçlaryny dermanlap ýörkä, Rim döwründen galan teňňeleri tapýar. Onuň agajyň düýbünden tapan teňňeleriniň 2200 ýyllyk taryhy bar.

Ol Iznik etrap merkezindäki muzeý müdirligine baryp, pullary muzeý işgärlerine gowşurýar. Muzeý müdirliginde teňňeler tanymal arheolog tarapyndan 2200 ýyllyk taryhynyň bardygy öwrenilýär. Barlanan puluň bahasyna görä, daýhan Köken gymmat bahaly sowgatlar bilen sylaglanar. Puly tapan Ferhat Köken bu hadysa barada şeýle gürrüň berýär.

Zeýtun agaçlaryny dermanlamaga gelipdim. Agajyň aşagynda dynç alýarkam, birden teňňelere gözüm düşdi. Olary muzeý müdirligine getirdim — diýip, aýdýar.

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle