SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

22-nji Mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 22-nji  martdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Häzirki wagtda ýerine ýetirýän köp işiňiziň üstünlikli tamamlanmagy, bu işde üstünlik gazanyp biljekdigiňize baglydyr. Pul bilen seresap bolmaly. Bu gün öz-özünden satyn almak ýa-da şübheli taslamalara maýa goýmak üçin düýbünden amatly däl.Günüň birinji ýarymy aýratyn täsirli we amatly bolar. Ikinjisinde, dynç almak we gündelik aladalardan gutulmak we başga bir zada geçmek islärsiňiz. Şeýle mümkinçilik hökman peýda bolar we siz ony elden gidirmersiňiz.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Käbir kynçylyklar ýüze çykyp biler, ýöne elbetde olary ýeňip geçmegiň ýoluny taparsyňyz. Köp Sowurlar  täze ýagdaýa çalt geçmek we özbaşdak kyn karar bermek ukyby sebäpli üstünlik gazanar. Günüň başynda ownuk maliýe ýitgileri bolup biler ýöne ikinjisi satyn almak we amallar üçin amatly.Näme etseňizem ownuk zatlara üns bermäge synanyşyň we hiç zady ýatdan çykarmaň. Irden beýle aňsat bolmaz, ýöne soňundan dogry pikirlenip bilersiňiz. Agşam alamatyň wekillerine gowy habar garaşýar.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Bu gün işewür gepleşikler ýaranlaryňyz hökmünde görmek isleýän adamlar bilen duşuşyklar üçin amatlydyr. Köp adamlar siziň pikirleriňizi halaýarlar. Meýilnamalaryňyzy durmuşa geçirmek üçin kimdir biriniň kömegi gerek bolsa ony wagtynda alyp bilersiňiz. Günüň ikinji ýarymy esasanam ylham beriji we hezil bolar. Adaty bolmadyk duşuşyklar ähtimal.

 Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Günüň birinji ýarymynda kyn işleri öz üstüňize alyň. Bu wagt üstünlikli bolar we başlan zadyňyzy çalt tamamlarsyňyz.Ýyldyzlaryň goldawy netijesinde käbir Seretnalar  çylşyrymly meseleleri çalt çözer we beýlekileriň şowsuz bolan ýerlerinde ajaýyp netijelere ýeterler.Soň bolsa iş we şahsy duşuşyklar üçin amatly pursat bolar. Başgalar bilen düşünişmek öňküsinden ep-esli aňsatlaşar.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Köp zat gowy bolar. Kyn meseleleri çözmek we maksatlaryňyza ýetmek üçin çynlakaý tagalla etmeli bolmaz. Täze tanyşlar käbir pikirleriňizi halaýarlar. Ýakyn wagtda ol adamlara duýgudaşlyk duýarsyňyz we olar bilen dostlaşarsyňyz. Agşam syýahat üçin amatly. Esasanam ýakyn adamlaryňyz bilen gowy bolar.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Edilmeli köp zat bolar. Günüň iň çynlakaý meselelerini çözmek bilen başlnmagy has gowudyr. Irden oňyn tendensiýalaryň täsiri has güýçli bolar we islenýän netijä çalt ýetersiňiz. Pul bilen baglanyşykly ähli zatlarda duýgurlyga bil baglap bilersiňiz. Günüň ikinji ýarymy möhüm we gyssagly bir zat üçin amatly däl. Mümkin bu wagt aladalaryňyzdan gutulmak dynç almak we hezil etmek islärsiňiz. Dostlaryňyz sizi üýtgeşik bir çärä çagyrsa ýüz öwürmäň! Gowy wagt geçirersiňiz.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Özüňiz ownuk düşünişmezliklerden ýa-da betbagt tötänliklerden gorkmasaňyz, gün birneme rahat geçer. Çynlakaý meselelerden gorkmagyň hajaty ýok: ýyldyzlar siziň tarapyňyzda bolar, goldawy bilen islendik kynçylyklary çalt ýeňip geçersiňiz.Islän işiňizde jogapkär bolmaga synanyşyň. Bu gün başga biriniň kömegine däl-de öz güýçli taraplaryňyza bil baglamaly. Maliýe meselesinde seresap bolmak möhümdir. Bu gün öz-özünden satyn almak ýa-da şertnamalary baglaşmak üçin amatly däl.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Bu gün köp möhüm meseleler üçin amatlydyr. Käbir çynlakaý meseleleri çalt çözmäge ýaňy-ýakynda hemmeleri geň galdyran meseleleri çözmäge mümkinçilik taparsyňyz. Gözegçilikli we dogry netijä gelmek ukyby ýalňyşlyklardan gaça durmaga ilki näme etmelidigiňize we nämäni goýmalydygyňyza tiz düşünmäge kömek eder.Adatdakysyndan has köp aladalar bolar. Dynç almak üçin wagt tapmaga synanyşyň: işiňizde gysga arakesme hem özüňizi has ynamly we asuda duýmak üçin ýeterlikdir.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Bu gün  köp wagtdan bäri tanaýan adamlar nädip hereket etmelidigiňizi ýa-da ýalňyşlyklaryňyzy görkezip bilerler. Hemme zat aňsat bolmaz ýöne kynçylyklar ýüze çyksa-da meýilnamalaryňyzdan ýüz öwürmersiňiz we ajaýyp netijelere ýetersiňiz.Günüň birinji ýarymy işewür gepleşikler we çynlakaý meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin amatly. Ikinjide, beýlekiler bilen düşünişmek has kynlaşar; dartgynly pursatlar hatda ýakynlaryňyz bilen aragatnaşykda-da mümkindir. Emma gatnaşykda çynlakaý problema bolmaz, basym ähli düşünişmezlikler geçmişe öwrüler.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Bu gün size köp täze mümkinçilikler açar. Jedileriň köpüsine beýlekiler bilen düşünişmek we täze tanyşlara çalt çemeleşmek ukybyna mätäç bolar. Ýakynda  dostlukly ýa-da romantik gatnaşyklaryň başlangyjydyr. Oňyn tendensiýalaryň täsiri günüň birinji ýarymynda has güýçli bolar we wagtyň geçmegi bilen birneme azalar. Emma sabyrly bolsaňyz we işe howlukmasaňyz, çynlakaý problemalar ýüze çykmaz.

 Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Bu gün işewür gepleşikler köpçüligiň öňünde çykyş etmek goldawyňyzy almak isleýän adamlar bilen aragatnaşyk üçin amatly bolar. Käbir Daluwlar adaty däl, ýöne gaty gyzykly teklipleri alarlar.Romantiki gatnaşyklaryň başlangyjy boljak bir tanyşyň başlamagy ähtimal. Belki  täze maksatlar we ileri tutulýan ugurlar barada karar berersiňiz.

 Hut (balyk21.02 – 20.03)    

Bu gün diýseň amatly bolsa-da ýönekeý we tanyş meseleleri çözmek bilen başlamak, soň bolsa has çylşyrymly bir zada geçmek has gowudyr. Agşam näçe ýakyn bolsa, başgalar bilen düşünişmek  köne we täze tanyşlar bilen haýsydyr bir bilelikdäki hereketler barada ylalaşmak aňsat bolar.

Ýene-de okaň

21-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

20-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (15-21-nji iýul)

19-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama