SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

22-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 22-nji  fewraldaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Bu gün tanyş we düýbünden täze meseleleriňizi çözüp bilersiňiz.Ýyldyzlar bu gün size maksadyňyza dogry ýoly tapmaga we  ýalňyşlyklardan gaça durmaga kömek eder. Işewür gatnaşyklarda üýtgeşmeler bolup biler.Adaty bolmadyk ýygnaklar, ýüze çykyp biler. Emma ýakynlaryňyz we köne dostlaryňyz size kömek etmekden hoşal bolarlar.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Bu gün, elbetde garaşylmadyk wakalar bolup biler. Arkaýynlygyňyzy ýitirmezlige çalşyň. Günüň birinji ýarymynda hiç kimiň kömegine ýa-da goldawyna garaşman özbaşdak hereket etmeli. Ikinjisi, maksatlaryňyz we garaýyşlaryňyz siziňki bilen meňzeş adamlar bilen birleşmek üçin amatly bolar. Maşgalada diňe bir sizi däl, eýsem garyndaşlaryňyzy hem begendirjek habarlar bolup biler.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Işli gün size garaşýar. Emma  hemme zat derrew gowy bolmaz  başlan işiňize bolan ynamyňyzy ýitirmersiňiz. Islenýän netijä nädip ýetip boljakdygy ýakyn wagtda belli bolar.Başgalar bilen düşünişmek aňsat bolar. Diňe ýakyn adamlara däl, täze tanyşlara-da gowy düşünersiňiz. Hyzmatdaşlyk baradaky teklipler hem aýrylmaýar. Duýgurlyk size hemişe kömek eder. Agşam söwda we amallar üçin amatly bolar.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Ýakynlaryňyz üçin bu gün siziň  goldowyňyz möhümdir. Käbir Seretanlar bu gün dostlarynda ýa-da garyndaşlarynda  ýüze çykan kynçylyklaryna  kömek etmeli bolu biler. Şeýle-de bolsa  meýilnamalaryňyzy düýbünden üýtgetmeli dälsiňiz; hemme zat üçin ýeterlik wagt bar.Ujypsyz düşünişmezlikler hem aradan aýrylmaýar ýöne oňyn tendensiýalaryň täsiri henizem agdyklyk edýär. Bu durmuşyň ähli ugurlaryna degişlidir. Gowy tarapdaky üýtgeşmeler işde-de, şahsy gatnaşyklarda-da mümkindir.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Bu gün size gapma-garşylyklardan gaça durmaga käbir möhüm zatlar bilen ylalaşmaga we kyn meseläniň üstünlikli çözgüdini tapmaga mümkinçilik bolar.Gün hasyl bolar: kyn meseleleri ýeňip geçersiňiz käbir çylşyrymly we uly işleri üstünlikli tamamlarsyňyz. Agşam  käbir Esetler üçin ilkinji duşuşyga barýanlar  üçin ýakymly bolar.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Bu gün  käbir köne meseleler sizi binjalyk edip biler.Käbir Sünbüleler  köpden bäri çözülen hasaplaýan meselelerine gaýdyp gelmeli bolar. Kärdeşler we gol astyndakylar bilen derrew umumy dil tapmak mümkin bolmaz; işewür aragatnaşykda dartgynly pursatlar bolup biler.Oňyn tendensiýalaryň täsiri irden gaty güýçli bolmasa-da wagtyň geçmegi bilen has göze ilýär. Ýöne möhüm ýygnaklary günüň ikinji ýarymyna meýilleşdirmek has gowudyr. Garaşylmadyk nagt girdejiler we sowgatlar mümkin.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Bu gün gowy geçer: ýyldyzlaryň goldawy bilen köne işleri çalt ýerine ýetirip we täzelerinde ep-esli ösüş gazanyp bilersiňiz. Käbir Mizanlar  täze ýaranlary tapar, olaryň arasynda gaty täsirli adamlar bolup biler.Gyzykly duşuşyklar ähtimal. Derrew täze tanyşlaryňyzda  gowy täsir galdyrarsyňyz. Köpler siziň duýgudaşlygyňyzy gazanmaga synanyşarlar. Duýgurlyk hakyky dostuňyzyň kim boljakdygyny derrew size habar berer.

 Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Gün gaty işli bolar. Edilmeli köp zat bolar we ilki nämä üns bermelidigi derrew belli bolmaz. Golaýda maslahatlaşyp biljek adamlar bolar, ýöne iň çynlakaý kararlary özüňiz çözmeli  bolarsyňyz. Ýakynlaryňyz bilen gatnaşyklardaky oňyn tendensiýalaryň täsiri artar. Islendik ýagdaýda olaryň goldawyna bil baglap bilersiňiz. Agşam size aýratyn ýakyn adam bilen duşuşmak üçin amatlydyr. Köp zat hakda gürleşersiňiz we birek-birege has gowy düşünip başlarsyňyz.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Günüň başlamagy ýakymly bolar. Bu wagt Kowuslara geljek üçin meýilnamalaryny çözmäge kömek etjek ýakyn adamlary bolar.Täze zatlary alyp bilersiňiz: nädip hereket etmelidigiňize tiz düşünersiňiz we çynlakaý ýalňyşlyklar etmersiňiz. Nagt girdejiler hem aýrylmaýar. Olar gaty amatly bolar we girdejili şertnamalary baglaşmaga mümkinçilik berer.

.Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Möhüm zatlary gaty uzak goýmajak boluň. Günüň birinji ýarymy köp çylşyrymly meseleleri çözmek üçin amatly bolar. Kömek gerek bolsa, derrew alarsyňyz. Bu gezek resminamalar bilen işlemek, hökümet guramalary bilen habarlaşmak we hasabat taýýarlamak üçin amatly bolar.Günüň ikinji ýarymy hasylly bolmagy gaty ähtimal. Ýöne ol sizi ýakymly garaşylmadyk zatlar bilen begendirer we aladalaryňyzdan gutulmaga mümkinçilik berer.

 Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Gün seresaplylygy talap eder, ýöne umuman gowy bolar. Maliýe meselelerini çözmäge howlukmazlyk has gowudyr. Emma oňyn tendensiýalaryň täsiri agdyklyk eder. Kärdeşler bilen ownuk hünär düşünişmezlikleri  ýüze çykyp biler. Şeýle-de bolsa, gatnaşyklary bozmaz ýa-da netijeli işe päsgel bermez. Ýöne ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk size köp oňyn duýgulary berer.

 Hut (balyk21.02 – 20.03)    

Bu gün  möhüm we çynlakaý meseleleri çözmek üçin amatly bolar. Ýöne köpden bäri ünsi talap edip gelýän ownuk meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolup, geljek üçin meýilnamalary çözüp bilersiňiz. Köp wagtdan bäri tanyşlar  size iş pikirleriňiz barada ajaýyp maslahatlary bererler.Seni tankytlaýanlaryň  ýerine size düşünýän we goldaýanlar bilen has köp wagt geçirmäge synanyş. Käbir Hutlara daş-töweregini üýtgetmek, gündelik aladalardan dynmak we gyzykly ýerlere baryp görmek peýdaly bolar. Dostlaryňyz bilen  syýahatlar has hezil bolar.

Ýene-de okaň

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri

10-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama