TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

“Hytaý-Merkezi Aziýa” daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň 4-nji duşuşygy

Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet geňeşiniň agzasy, daşary işler ministri Sin Ganyň ýolbaşçylygynda Sian şäherinde “Hytaý-Merkezi Aziýa” daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň 4-nji duşuşygy geçirildi. Oňa Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew gatnaşdy.

Şeýle hem bu duşuşyga Gazagystanyň wise-premýeri,  daşary işler ministri Murat Nurtleu, Gyrgyzystanyň daşary işler ministri Jeenbek Kulubaýew, Täjigistanyň daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddin hem-de Özbegistanyň daşary işler ministri Bahtiýor ​​Saidow gatnaşdylar.

Duşuşykda şu ýylyň maý aýynda Sian şäherinde Hytaýyň hem-de Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň ilkinji sammitine görülýän taýýarlyk işleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şeýle hem altytaraplaýyn söwda-ykdysady, medeni we ynsanperwer ugurly gatnaşyklar boýunça pikir alşyldy.

2022-nji ýylda Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky haryt dolanyşygynyň 70 milliard dollara barabar bolandygy bellenildi. Şeýle hem Hytaýyň Merkezi Aziýa döwletleri bilen aýry-aýrylykda haryt dolanyşygynyň yzygiderli ýokarlandygy mälim edildi.

Duşuşygyň jemleri boýunça Merkezi Aziýanyň we Hytaýyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň maglumat beýanaty kabul edildi.

“Merkezi Aziýa-Hytaý” formatyny döretmek başlangyjy hytaý tarapyna degişlidir. Bu formatdaky duşuşyklar özara gatnaşyklaryň dürli ugurlarda, hususan-da söwda, maýa goýum, ulag, saglygy goraýyş, ylym we ýokary tehnologiýalar, medeniýet we daşky gur’awy goramak ýaly ugurlarda ösdürilmegine goşant goşýar.

Ýene-de okaň

Magtymguly Pyragynyň doglan güni ÝUNESKO tarapyndan bellener

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

“Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi”:Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy

Teswirle