TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistan Türki Döwletleriň Guramasy bilen hyzmatdaşlygyny pugtalandyrar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler Ministri Raşid Meredowyň Türki Döwletleriň Guramasynyň Baş sekretary Kubanyçbek Ömüraliýew bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen bu Guramanyň arasynda dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmak meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Türkmenistanyň Türki Döwletleriň Guramasy bilen baglanyşykly birnäçe halkara düzümler, hususan-da, Guramanyň Ýaşulular Geňeşi, Guramanyň Parlament Assambleýasy, Türki söwda-senagat edarasy, Türki medeniýetiniň we mirasynyň gaznasy bilen hyzmatdaşlygynyň işjeňleşdirilmegine gyzyklanma bildirýändigi bellenildi.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşan 2022-nji ýylyň noýabrynda Samarkantda we şu ýylyň martynda Ankarada geçirilen Türki Döwletleriň Guramasynyň sammitleriniň ähmiýetine aýratyn üns berildi.

Ýene-de okaň

Magtymguly Pyragynyň doglan güni ÝUNESKO tarapyndan bellener

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

“Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi”:Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy

Teswirle