SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

21-nji Aprelde ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 21-nji apreldaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Bu gün hemme zady çalt we gapma-garşylyksyz çözüp bilersiňiz. Käbir Hamallar ownuk abatlaýyş zerurlygy bilen ýüzbe-ýüz bolar. Köp  zat gaty az maýa goýum bilen çözülip bilner, ýöne prosesi yza süýşürmegiň manysy ýok. Üstünlik diňe işewür adamlar bilen mümkindir. Netijeliligi sebäpli meýilnamalarynyňyzy ýerine ýetirip bilersiňiz.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Zähmetiň we wagtyň çynlakaý sarp edilmegini talap etmeýän häzirki işlere ünsi jemlemek has gowudyr. Kiçijik garaşylmadyk ýagdaýlar sizi binjalyk edip  gaharlandyryp biler. Seni begendirjek zat hakda pikirlen. Eger hakykatdanam lezzetli bir zat etmegi başarsaňyz derrew özüňizi has gowy duýarsyňyz. Bu gün ýakynlaryňyza kömek etmek üçin amatly, ýöne öz gyzyklanmalaryňyzy ýatdan çykarmaly dälsiňiz. Öýlenen Sowur ýakynlaryna üns bermeli  umumy meýilnamalary ara alyp maslahatlaşmaly we asuda şertlerde bolmaly.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Meýilleşdirilen meseleleriňiziň üstünde ir bilen işe başlaň şonda hemme zady etmäge we täze gyzykly geljegi görmäge wagtyňyz bolar. Syýahatlar üstünlikli bolar we size ýakymly täsirler berer. Öwrenmek ýa-da hünärlerini ýokarlandyrmak bilen meşgullanýan Jöwzalara islendik çylşyrymly meseläni çözmek aňsat bolar. Myhmanlary kabul etmek üçin amatly gün, esasanam uzakdan gelenler.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Bu gün söwda üçin amatly we gymmat zatlary satyn alyp bilersiňiz. Möhüm meseleleri garyndaşlaryňyz bilen ara alyp maslahatlaşmagyňyz zerur bolup biler. Sapara gitmek ýa-da dostlary kabul etmek üçin dogry wagt. Günüň ikinji ýarymynda keýpiňiz birneme erbetleşip biler.. Size lezzet berýän bir zat ediň.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Irden keýpiňiz gowy bolmaz şonuň üçin garyndaşlaryňyz we dostlaryňyz bilen dawa-jenjeliň bolmagy adatdakysyndan birneme ýokary. Öý işlerine geçiň ara alyp maslahatlaşmaň we ownuk kynçylyklara üns bermäň. Şonda maşgalada asuda atmosferany saklamak mümkin bolar. Häzirki wagtda çykdajylary çäklendirmek has gowudyr öz-özüňi satyn almak üçin gaty köp çykdajy etmek mümkinçiligi bar.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Bu gün köp gürleşersiňiz. Bularyň hemmesi diýen ýaly maşgala meselelerine degişlidir ýöne garaşylmadyk söhbetdeşlik temalary hem aýrylmaýar.Söwda etmek ýa-da gysga syýahat etmek üçin gowy gün.Agşam meýilnamalaryňyzy kesgitläp  ileri tutulýan ugurlary kesgitläp bilersiňiz. Siziň tertip-düzgüniňiz we umumy düşünjäňiz işiňizde üstünlik gazanmagy we ýakynlaryňyz bilen parahatçylykly gatnaşyklary üpjün eder.

 Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Wagtyňyzy ýitirmeseňiz ajaýyp günüňiz bolar. Döredijilik ukybyňyzy açmak üçin amatly pursat. Meseleleri konstruktiw çözmäge meýilli bolarsyňyz we siz bilen habarlaşmak isleýänlere peýdaly maslahatlar berip bilersiňiz.Bu gün aýratyn özüne çekiji bolarsyňyz. Täze gatnaşyga taýyn Mizanlar  täze tanyşlyk edip bilerler. Bu hökman romantiki hekaýanyň başlangyjy bolmaz  ýöne her niçigem bolsa ýakymly bolar.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Möhüm kararlar bilen howlukmazlyk has gowudyr. Irden işe ünsüňizi jemlemek kyn bolar.Dynç almak we energiýa ätiýaçlyklaryňyzy doldurmak peýdaly bolar. Gybat gaça duruň. Günüň ikinji ýarymy Akraplaryň  köpüsi üçin has ýakymly bolar. Meňzeş pikirli adamlar bilen wagt geçiriň. Pikir alyşmak we gyzykly söhbetdeşlikler köp şatlyk getirer.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Özüňizden kän zat talap etmegiň zerurlygy ýok  ýöne islän zadyňyzy hem etmeli dälsiňiz. Günüň başlangyjy näzik we seresap bolsaňyz we başgalaryň maslahatyna däl-de öz umumy düşünjäňize bil baglasaňyz üstünlikli bolar. Gyssagly zatlara pul harçlamaga howlukma. Bu köp kynçylyklardan gaça durmak üçin ýeterlikdir.Günüň ikinji ýarymynda. hünär derejäňizi öwrenmek ýa-da ösdürmek üçin wagt sarp etmeli. Agşam myhmanlary çagyryp ýa-da dostlaryňyza we garyndaşlaryňyza baryp bilersiňiz. Käbir Kowuslar agşam  gowy habar alar.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Täze tanyşmak we köne baglanyşyklary täzelemek üçin ajaýyp gün. Başgalaryň arasynda aňsatlyk bilen duýgudaşlyk döredersiňiz  sözleýji we ynandyryjy bolarsyňyz. Köpçüligiň öňünde çykyş etmegi meýilleşdirýän  Jediler  üçin hemme zat esasanam gowy bolar. Adamlar bilen düşünişmek we olar bilen umumy dil tapmak ukyby elbetde işewürlikde  kömek eder.Şahsy durmuşyňyzda düýpli üýtgeşmeleriň bolmagy gaty ähtimal. Söýgüliňiz bilen özara düşünişmek kyn bolmaz.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Zatlary tertibe salyň  gereksiz zatlary taşlaň  degişli däl maglumatlary telefonyňyzdan ýa-da kompýuteriňizden pozuň. Bu gün gündelik meseleleri çözmek we jaýyňyzy has amatly etmek üçin amatlydyr. Daluwlaryň  hemmesi diýen ýaly gereksiz çykdajylardan gaça durup bilerler  we şol bir wagtyň özünde zerur zatlary iň gowy bahadan satyn alyp bilerler.Işjeň aragatnaşyk gurmak islemersiňiz  şonuň üçin özüňiz bilen ýeke bolmak ýa-da iň ýakyn adamlaryňyz bilen wagt geçirmek iň gowusydyr.

 Hut (balyk21.02 – 20.03) 

Iş we şahsy syýahat üçin amatly gün. Adamlar bilen ylalaşyga gelmek we olardan isleýän zadyňyzy almak aňsat bolar. Bilim alýan ýa-da hünärlerini ýokarlandyrýan Hutlar  okuwlaryna has köp wagt sarp etmeli. Agşam intellektual oýunlar ýa-da jemgyýetçilik çäreleri üçin amatly. Siz üns merkezine öwrülersiňiz .Geljekde oňyn duýgulary getirjek täze tanyşlar ähtimal.

Ýene-de okaň

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri

10-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama