TEHNOLOGIÝA

21-nji aprel Bütindünýä döredijilik we innowasiýa güni

Her ýylyň 21-nji aprelinde Bütindünýä döredijilik we innowasiýa güni dünýäniň ençeme döwletinde bellenilip geçilýär. Bu baýramçylyk Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek meselesinde döredijiligiň we innowasiýalaryň ähmiýeti barada düşünje artdyrmak üçin bellenilýär. Bu şanly senede Birleşen Milletler Guramasy birnäçe çäreleri ýokary derejede gurnaýar. Dünýäde giňden ýaýbaňlandyrylan durnukly ösüş maksatlaryny täzeçillik, döredijilik ýoly bilen amala aşyrmakda birnäçe işler alnyp barylýar. Bu baýramçylykda adamlary durnukly ösüşiň maksatlary bilen tanyşdyrmak we innowasion tehnologiýalaryny ulanmak ýagny sanly ulgamy ösdürmek bilen bagly birnäçe maslahatlar, mejlisler geçirilýär.

Ýene-de okaň

“Galaxy Ring” atly “akylly” ýüzük tanyşdyrylar

Emeli aň 2 trillion dollarlyk kompaniýany emele getirdi

Ata Watan Eserleri

52 ýyldan soňra ABŞ Aýa kosmos gämisini gondurdy

“Akylly” ýüzükler bazarynda bäsdeşlik ýokarlanýar

“iPhone” modelleri üçin mugt sport programmasy

Ata Watan Eserleri

Emeli intellekt boýunça ministrligi bolan ýeke-täk ýurt