SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

2024;Hepdelik täleýnama (8-nji-14-nji aprel)

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Işiňizde kyn döwür garaşýar. Kärdeşler bilen gapma-garşylyklar pikirleriňize garşylyk bolup biler we edilmeli işler has köp bolar. Bir toparda gatnaşyk gurmak kyn bolar. Hamallaryň telekeçileri üçin kyn gün geler.  Gijikdirmeler we resminamalarda wagtal-wagtal ýalňyşlyklar aradan aýrylyp bilinmez. Şonuň üçin hemme zadyň dogry ýerine ýetirilmegi üçin ähli tagallalary etmeli bolarsyňyz. Bu sizi ýakymsyz pursatlardan halas edip bilmez, ýöne çynlakaý problemalaryň ähtimallygyny ep-esli azaldyp biler. Şeýle-de bolsa siz köp möhüm maglumatlary alarsyňyz gymmatly netijeleri çykarsyňyz we ýakyn wagtda hökman peýdaly boljak bir zady öwrenersiňiz. Arkaýyn boluň we size bagly ähli zady ediň. Has tejribeli adamlardan peýdaly maslahat alarsyňyz, ony diňlemäge synanyşyň. Hepdäniň ahyryna çenli ýüze çykan ähli kynçylyklary diýen ýaly çözüp bilersiňiz. Mundan başga-da özüne çekijiligiňiz artar, şonuň üçin şahsy durmuşyňyzda ýakymly garaşylmadyk zatlara bil baglap bilersiňiz. Garaz maşgalaňyz hem hökman siziň tarapyňyzda bolar.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Duýgurlyk size dogry hereketleri aýdyp berer. Döredijilik hyjuwlary güýçlener başgalara ylham berip biljek täze pikirler geler. Kärdeşler we maşgala bilen gatnaşyklar sazlaşykly öser. Dogry sizi dolandyrmak ýa-da öz maksatlary üçin duýgurlygyňyzdan peýdalanmak synanyşyklary hem aradan aýrylmaýar. Şonuň üçin hepdäniň başynda aragatnaşygyňyzy saýlamaga synanyşyň aldawçy we mekir adamlardan gaça durum.Hepdäniň ortasyndan başlap gelejek üçin uly ätiýaçlyklary döretmek üçin dogry wagt geler. Möhüm we uzak möhletli şertnamalary baglaşyp bilersiňiz. Iş bilen meşgullanýan Sowurlar  üçin kanuny meseleleri çözmegiň we ähli resminamalary barlamagyň wagty geldi. Maşgalada hem hemme zat gowy çekişmeler konstruktiw bolar, ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk goşmaça güýç berer.

 Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Hepdäniň başy aňsat we üstünlikli boljakdygyny wada berýär. Iş ýerinde hemme zat gerekli bolar zerur maglumatlar wagtynda geler hatda uly meýilnamalar hem durmuşa geçiriler. Hepdäniň ortalarynda maksadyňyza çalt ýetmegi dowam etdirersiňiz. Jemgyýetçilik wakalary ýa-da dostlaryňyz bilen duşuşyklar lezzet getirer. Hepdäniň ahyrynda gahar-gazabyň artýandygyny duýarsyňyz we ünsüňizi jemlemek kyn bolar. Oňyn taraplara üns beriň we gündelik işiňize eýeriň. Mümkin bolsa aragatnaşygy syýahaty we täze seneleri çäklendiriň munuň üçin has amatly wagt geler.

 Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Maliýe meselesine aýratyn üns beriň. Meýilleşdirilmedik çykdajylardan gaça duruň.Başgalaryň täsirine düşmek we samsyk zatlar etmek üçin uly töwekgelçilik bar, şonuň üçin ilki bilen özüňizi diňläň, öz gyzyklanmalaryňyzy göz öňünde tutuň we diňe size hödürlenýän tekliplere razy boluň. Ýöne  işewürlikde hünär abraýyňyzy güýçlendirjek ýörite başlangyç görkezersiňiz. Öz pikiriňizi goramakdan çekinmäň eger delil tapyp bilseňiz olar sizi höwes bilen diňlärler. Hepdäniň ortalaryna köp Seretanlar gowşak taraplaryny kanagatlandyrmak isleýär. Kömek üçin tertip-düzgüne we paýhaslylyga çagyryň, ýogsam özüňiz üçin birnäçe goşmaça indulgensiýa işde we maşgalada ýakymsyz netijelere sebäp bolup biler.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Işewür meseleler üstünlikli çözüler, ýöne köp işlemeli bolarsyňyz. Hepdäniň başynda köplenç ünsüňizi sowup iş meselelerine ünsi jemlemek kyn bolar. Şeýle-de bolsa kömek etmek üçin umumy düşünjäni ulansaňyz hemme zat netije berer: zerur zatlary ediň, kärdeşleriňiz we işewür hyzmatdaşlaryňyz bilen gatnaşyklary berkitiň we hünärmen hökmünde abraýyňyzy ýokarlandyryň. Dostluk we söýgi gatnaşyklary sizi goldaýar güýç we ylham berýär. Dostlar hünär üstünliklerine täsir edip bilerler. Söýgüliňiz dynç alyş tertibine geçmäge we stresden dynmaga kömek eder.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Karýerany ösdürmek ýa-da işewürlikde ep-esli ösüş gazanmak ähtimallygy ýokary. Işewürlikdäki üstünlik size ylham berer we höwes döreder. Her dürli hukuk meseleleri üstünlikli çözüler. Resminamalary düzmek kazyýet işi bilen meşgullanmak ýa-da emlägi ätiýaçlandyrmak zerur bolsa bu hepde şeýle meseleler üçin amatly. Maýa goýumlary üstünlikli bolar.Işiňize ünsüňiz gowy iş netijelerini getirer, ýöne şahsy durmuşyňyza azajyk päsgel berip biler. Güýçli gatnaşykda bolan Sünbülelere  biperwaý garamak howpy abanýar. Size bildirilýän şikaýatlaryň esasly bolmagy gaty ähtimal.Soňky wagtda ýakynlar bilen gatnaşyklarda parahatçylyk we ylalaşyk höküm sürer. Hepdäniň ahyrynda gaty seresap boluň.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Mizanlara rahatlyk we tutanýerlilik zerur bolar sebäbi köp ownuk kynçylyklar ýüze çykar. Iş ýerinde sizi ünsden sowmak isleýänler köp bolar.Sizi öz maksatlary üçin ulanmaga synanyşýanlaryň hemmesinden ýüz öwüriň. Az salymdan uzak möhletli meýilnamalary düzmek täze şertnamalara gol çekmek we möhüm gepleşikleri geçirmek üçin has amatly döwür başlar. Hepdäniň ortalaryna durmuşyň ähli kynçylyklaryny ýeňip geçmek has aňsatlaşar. Öňdebaryjy okuw kurslarynda okaýan Mizanlar  üçin amatly döwür geler. Ýakynlaryňyz  bilen gatnaşyklar başgaça öser.

 Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Öz pikiriňizi goramak täze pikirleri öňe sürmek we özüňizi hünärmen hökmünde görkezmek üçin amatly pursat. Näzik we mylakatly bolsaňyz bu ugurda ep-esli üstünlik gazanyp bilersiňiz. Kärdeşler we dolandyryş bilen umumy dil tapmak hem aňsat bolar. Işiňize oňyn täsir etjek köne baglanyşyklary täzelemegiň uly ähtimallygy bar. Maşgala gatnaşyklarynda sebäpsiz düşünişmezlikler we dawa-jenjeller hem bolup biler, ýöne basym hemme zat düzediler. Iş meselesinde-de, şahsy durmuşyňyzda-da ähli kynçylyklary ýeňip geçip bilersiňiz. Hepdäniň soňy asuda bolar..

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Garaşylyşyndan birneme stresli bolmagy ähtimal. Işde duýdansyz üýtgeşmeler bolup biler. Garaşylmadyk meseleler standart däl usullar bilen çözülmeli bolar. Şeýle-de bolsa özüňizi mümkin boldugyça dolandyrmaga synanyşyň. Gatnaşmagyňyza garamazdan käbir wakalar bolar. Bir zat ilkinji gezek netije bermese ýüz öwürmäň. Ýakynlaryňyz  bilen düşünişmezlikler ýüze çyksa aç-açan gürleşmäge we ylalaşyk tapmaga synanyşyň. Ynam we rahatlyk size aýratyn peýdaly bolar olaryň kömegi bilen ähli kynçylyklary ýeňip geçip bilersiňiz. Hepdäniň ahyry dynç almak üçin köpden bäri garaşylýan wagt berer.

 Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Täze zatlary öwrenmek we ekzamenlere taýýarlanmak üçin ajaýyp döwür. Çylşyrymly materiallara göz aýlap, köp mukdarda maglumatlary ýatda saklap bilersiňiz. Şol bir wagtyň özünde birnäçe zady ele almajak boluň yzygiderli hereket ediň bu ýagdaýda netijeler has möhüm bolar. Döredijilikli Jediler  öz zehinini açarlar, esasanam öndürijilikli we ylham berer. Maşyn we ýiti zatlar bilen işleýän wagtyňyz seresap boluň.Çykdajylaryňyza göz aýlaň meýilleşdirilenden has köp çykdajy etmek ýa-da aç-açan ýitirilen işe maýa goýmak töwekgelçiligi bar.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Maksatlaryňyza işjeň hereket etmek üçin dogry pursat geler. Hünär ussatlygynyň ep-esli ýokarlanmagy ýa-da möhüm şertnamalaryň baglaşylmagy ähtimal. Sport bilen meşgullanýan Daluwlar  üçin  aýratyn gowy bolar, şonuň üçin türgenleşige biraz köp wagt sarp etmeli. Maşgala agzalary bilen aragatnaşyk saklanda dawa-jenjeller, sowuklyk we düşünişmezlikler aradan aýrylmaýar.

Hut (balyk21.02 – 20.03) 

Esasanam çuňňur aladalanmak we islendik ýagdaýy sahnalaşdyrmak meýli bar bolsa, bu siziň üçin aňsat bolman biler. Apreliň ilkinji hepdesi Hutlar üçin  aşa şübheli we aladaly bolar. Duýgularyňyzy tertibe salmak üçin duýgurluga däl-de, obýektiw hakykata üns beriň. Şeýle-de bolsa iş we maliýe meselelerine iň köp üns bermeli bolarsyňyz. Möhüm bir zady ýitirmek ýa-da ýygnaga gijä galmak ähtimallygy ýokary.Döredijilik üçin amatly döwür, döredijilik hünäriniň wekili bolmak hökman däl. Asyl çemeleşmäňiz işde ýokary baha berip biler. Ruhy amallar we özüňi kämilleşdirmek üçin amatly pursat. Özüňiz we beýlekiler bilen hatda ownuk zatlarda-da dogruçyl boluň.

Ýene-de okaň

19-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama