SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

2024;Hepdelik täleýnama (19-njy-25-nji fewral)

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Bu hepde  isleýşiňiz ýaly gidip bilmez. Şeýlede bolsa oňyn tendensiýalaryň täsiri günsaýyn artar we ýakyn wagtda ýyldyzlaryň goldawyny duýarsyňyz. Diňe olar däl. Ýakyn adamlaryňyzyň goldawy bilen garşydaşlaryňyzdan üstün çykarsyňyz.Hepdäniň ortasyndan köp peýdaly işleri etmäge mümkinçilik berýän amatly döwür başlar. Öň edip bilmedik işleriňizde üstünlik gazanarsyňyz.Ýagdaýlar nähili bolsa-da daş-töweregiňizdäki adamlar siziň bilen has ýakyn aragatnaşyk gurmak islärler.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Sabyr etmeli sebäbi derrew islenýän netijelere ýetip bilmersiňiz. Dowamly we yzygiderli boluň.Bu häsiýetleriň kömegi bilen hökman maksadyňyza ýetersiňiz. Bu esasanam iş pudagynda möhümdir. Iş ýerinde kyn meseleleri çözmeli bolarsyňyz. Olara garşy durmak üçin köp işlemeli bolarsyňyz. Ynamly ýaranlar kömek eder ýöne yzygiderli goldaw berjek täze tanyşlar bilen seresap bolmak has gowudyr. Diňe özüňiz üçin däl beýlekiler üçinem köp peýdaly zatlar edersiňiz. Käwagt başga adamlaryň işine goşulmaly bolarsyňyz. Şeýle pursatlarda aýratyn näzik bolmaga synanyşarsyňyz we üstünlik gazanarsyňyz. Bu hepde aragatnaşyk üçin amatly bolar. Öň dartgynly bolan gatnaşyklar has ýumşak we sazlaşykly bolar.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Ýyldyzlar bu hepde  siziň tarapyňyzda bolarlar. Etmek isleýän işleriňizde üstünlik gazanyp bilersiňiz. Ynamly ýaranlary tapmak size kyn bolmaz. Olar  siziň tarapyňyzy almaga we meýilnamalaryňyzy durmuşa geçirmäge kömek ederler.Hyzmatdaşlyk uzak dostluga ýa-da owadan söýgi hekaýasyna öwürlip biler. Uzak wagtlap sizi gyzyklandyrýan bir zady edip bilersiňiz. Bu hepde Jöwzalaryň  köpüsi ozal öwrenen zatlaryndan peýdalanarlar.Hepde maliýe meselelerini çözmek üçin amatlydyr. Pul barada aýdylanda, ýalňyşyp bolmaz. Duýgurlyk, haýsy şertnamalaryň baglaşylmalydygyny we haýsylaryndan gaça durmalydygyňyzy görkezer.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Ujypsyzja düşünişmezlikler geň we ajaýyp hadysalar hepdäniň başynda mümkindir. Şol sebäpli meýilnamalary düzetmek ýa-da bir zady soňa çenli yza süýşürmek zerur bolup biler. Şol bir wagtyň özünde käbir kyn soraglara jogap tapyp bilersiňiz. Bu ýalňyşlyklardan gaça durmaga, dogry karar bermäge we uzak wagtlap etmek isleýän  zatlaryňyza ýetmäge kömek eder. Başga adamlara gowy düşünersiňiz we näme diýjek bolýandyklaryny çaklarsyňyz. Bu Hepde gündelik meseleleri çözmek we jaý üçin zerur zatlary satyn almak üçin  amatlydyr. Aslynda size we ýakynlaryňyza näme peýdaly boljakdygyny anyk bilýärsiňiz, şonuň üçin diňe peýdaly zatlara pul sarp edersiňiz.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Bu  hepdäniň ilkinji günleri möhüm meselelere başlamak we çynlakaý meseleleri çözmek üçin amatly däl. Meýilnamalaryňyzy durmuşa geçirmezden ozal, üns bilen pikirleniň, maksatlaryň dogry kesgitlenendigine we şu wagt olara ýetip biljekdigiňize göz ýetiriň. Sizi gowy tanaýan adamlar köne dostlaryňyz  uzak wagtlak ýaranlaryňyz bilen maslahatlaşmak peýdaly bolar. Size nädip hereket etmelidigiňizi aýdyp bilerler. Has aňsat we has amatly döwür hepdäniň ortasyndan başlar. Iş aňsat bolar, işleri çalt ýerine ýetirersiňiz we ozal köpleri geň galdyran soraglara jogap taparsyňyz. Daş-töweregiňizdäki adamlary begendirip bilersiňiz.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Hepdäniň başy gaty gyzykly bolar. Pikirleriňizi jemlemek biraz kyn bolup biler. Näme etseňizem, köplenç ünsüňizi sowmaly bolarsyňyz, soň bolsa başlanan zadyňyza gaýdyp gelmek üçin tagalla etmeli bolarsyňyz.Hatda hemme zatdan ýüz öwürmek isläp bilersiňiz.Hepdäniň ortasy düýbünden başgaça bolar.Sünbülelere  nämäni başarýandygyny görkezmegiň wagty geldi, bu mümkinçiligi elden gidirmäň. Duýgurlyk, işewürlikde we şahsy gatnaşyklarda başlangyç etmegiň zerurdygyny aýdýar.Hepdäniň soňky günleri ýakymly bolar. Çynlakaý iş talap edilmez, köp zat gowy bolar. Öýde käbir ýakymly wakalar bolmagy ähtimal.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Bu hepde edilmeli köp zat bolar. Meýilnamalaryňyzy mümkin boldugyça ir çözmäge synanyşarsyňyz.Emma garaşylmadyk ýagdaýda haýran galdyryjy wakalar bolup biler. Köne tanyşlaryňyz size  kömek etmekden hoşal bolarlar. Hepdäniň ahyrynda Ýyldyzlar sizi  ajaýyp wakalar bilen begendirip biler.Köne baglanyşyklaryňyzy dikeldip bilersiňiz.Maliýe meseleleriňiziň  üstünlikli çözülmegi ähtimal. Täze girdeji çeşmesine eýe bolmagyňyz mümkin.

 Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Hepde aňsat bolmaz, ýöne ähli kynçylyklary ýeňip geçersiňiz. Ilki başda hiçzat  aňsat bolmaz, ýöne soňundan bolup geçýän zatlardan lezzet alyp başlarsyňyz. Adaty bolmadyk tanyşlar mümkin. Bu hepde duşjak adamlar soň durmuşyňyzda möhüm rol oýnar.Täze iş wezipeleri peýda bolup biler.Emma işleriňizde karar bermäne howlukmaň, häzirki ýagdaýy üns bilen öwreniň we dürli mümkinçilikleri deňeşdiriň.Ýakynlaryňyz bilen maslahatlaşyp bilersiňiz. Hiç kimiň göwnüne degmezden islendik söhbetdeşligi mümkin boldugyça parahatçylykly we dostlukly geçirmäge synanyşarsyňyz.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Bu hepde  netijeli we gyzykly bolar. Edilmeli köp zat bar.Çylşyrymly meseleleri höwes bilen çözersiňiz we gowy ýerine ýetirersiňiz. Soňky garşydaşlar siziň tarapyňyzy alarlar we ozal size baha bermedikler näderejede ýalňyşandyklaryna düşünerler. Işewür gatnaşyklary berkitmäge mümkinçilik bolar. Iş teklipleri hem aýrylmaýar. Käbir Kowuslar köpden bäri gyzyklanýan zadyny ýerine ýetirmäge mümkinçilik alarlar.Hepdäniň birinji ýarymynda özbaşdak hereket etmek has aňsat bolar, ikinjisi aragatnaşyk we toparlaýyn işlemek üçin amatly bolar. Başgalara isleýän zadyňyzy aňsatlyk bilen düşündirip bilersiňiz.Şeýle hem  syýahatlary meýilleşdirip bilersiňiz.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Hepdäniň başynda kiçijik zatlara adatdakysyndan has ýiti reaksiýa berersiňiz. Oňyn bolmaga synanyşyň. Bu ozal üns bermedik mümkinçilikleriňizi görmäge mümkinçilik berer. Uzak wagtlyk maksadyňyza  ýetmegiň ýönekeý täsiri bolmagy mümkin. Hepdäniň ikinji ýarymy has aňsat we ýakymly bolar. Siz bagtly etmek üçin köp zat bolar. Ýyldyzlar  size köpden bäri garaşýan işleriňizde begendirer. Bu döwürde täze  bir zat almak üçin amatly. Aragatnaşykda kynçylyk bolmaz. Işewür gepleşikler üstünlikli bolar, şahsy duşuşyklar adamlarda  ýakymly täsir galdyrar.

 Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Hepdäniň başynda eýýäm öz maksatlaryňyza ýetmek üçin köp zat etmäge taýýardygyňyzy duýarsyňyz. Daş-töweregiňizdäkiler muňa derrew düşünerler. Ýyldyzlar  siziň edýän işleriňize goldaw berer.Bu amatly pursatdan peýdalanyp, käbir çylşyrymly meseleleriňizi çözüp möhüm meselede üstünlik gazanyp bilersiňiz. Üstünlikleriňiz ünsden düşmez hyzmatdaşlygyň köp teklipleri geler. Dostlaryňyz we ýakynlaryňyz size kňmek ederler.Olar bilen aragatnaşyk ylham berer, hem-de gyzykly pikirleri döreder.

 Hut (balyk21.02 – 20.03) 

Bu hepde hiç zat hakda alada etmeli däl.Duýgurlyk  size nireden başlamalydygyňyzy we soň nämä ünsi jemlemelidigiňizi görkezer. Daş-töweregiňizdäkilerden köp  zatlary  öwrenmäge taýyn bolarsyňyz, adamlar siz bilen tejribelerini höwes bilen paýlaşarlar . Mümkin işewür hyzmatdaşlar bilen duşuşyklar üstünlikli bolar. Siz olarda gowy täsir galdyrarsyňyz we iň gowy tarapyňyzy görkezersiňiz. Şahsy gatnaşyklar sazlaşykly öser. Ujypsyzja gapma-garşylyklar bolmaz.Hepdäniň soňky günleri söwda üçin amatly. Uzak wagtlap özüňizi we ýakynlaryňyzy begendirjek zatlary satyn alyp bilersiňiz.

Ýene-de okaň

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri