SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

2024;Hepdelik täleýnama (17-23-nji iýun)

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Esasanam hepdäniň başynda hemme zat siziň üçin peýdaly bolar. Şonuň üçin bu gowy pursatdan peýdalanmaga mynasyp. Hyzmatdaşlaryň we işgärleriň gyzyklanmalaryna düşünmek, ylalaşyk çözgütlerini hödürlemek we her kim bilen diýen ýaly umumy dil tapmak aňsat bolar. Köp Hamallar  maliýe ýagdaýyny gowulaşdyrmaga mümkinçilik alarlar.Hepdäniň ortasynda möhüm zatlara ünsi jemlemek size kyn bolar. Iş akymlary garaşanyňyz ýaly gitmez. Bu döwürde möhüm resminamalara gol çekmeli däl uzak möhletli şertnamalar baglaşmaly däl ýa-da uzak iş saparyna gitmeli däl. Hepdäniň ahyrynda karar bermäge howlukmasaňyz köp zähmet çekmezden meseläňizi çözüp bilersiňiz. Öz-özünden satyn almakdan gaça duruň.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Bu  hepde köp işlemeli bolarsyňyz. Esasanam köp stres we ýokary konsentrasiýa talap edýän meseleleri çözmek aňsat bolar. Bilim alýan ýa-da ekzaminlere taýýarlyk görýän Sowur adamlary täze maglumatlary adatdakysyndan has çalt siňdirip bilerler. Bu wagt  uzak möhletli meýilnamalary düzmegiň dogry wagty olary amala aşyrmak  üçin ähli mümkinçilikler bar. Tejribeli kärdeşleriň täsirli tanyşlaryň we ýakynlaryňyzyň maslahatyny diňläň. Olaryň paýhasy we durmuş tejribesi hökman size peýdaly bolar. Dynç günleri jemgyýetçilik we romantik tanyşlar üçin amatlydyr.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Amatly pursatdan peýdalansaňyz köp zat etmäge wagtyňyz bolar. Hepde güýjüň köpelmegi bilen başlar bu size köp iş bilen meşgullanmaga kömek eder. Ýakynlaryňyz  bilen dawa-jenjel döretmezlik üçin sözleriňize seresap boluň gödeklikden gaça duruň. Ugurtapyjylygyňyz  karýeranyň basgançagyna çykmaga kömek eder. Hepdäniň ortalarynda Jöwzalaryň köpüsi öý işlerine has köp üns bermeli bolarlar. Iş ýüküniň ýokarlanmagy bilen birneme binjalyk  bolup bilersiňiz.Stressli döwür bir-iki günden köp dowam etmez, soň ýene gowulaşar.Hepdäniň ahyry netijeli we üstünlikli bolar. Iş saparlary esasanam daşary ýurtlara syýahatlar gowy geçer.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Hepdäniň başynda  energiýaňyzyň  artýandygyny duýarsyňyz. Bu köp möhüm meseleleriňizi  çözmäge kömek eder. Her bir hereketiňiz  hakda pikir ediň, has tejribeli adamlar bilen maslahatlaşyň we howlukmaç karar bermäň. Resmi ýolbaşçylar bilen habarlaşmak we möhüm resminamalara gol çekmek üçin amatly pursat. Geljek üçin meýilnama düzüp bilersiňiz. Köp Seretanlar  özlerinde liderlik häsiýetlerini açar. Özüňize bolan  ynam başgalardan üstün çykmaga we olar bilen umumy dil tapmaga aňsatlyk bilen kömek eder. Iş saparyna başlamak üçin amatly döwür.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Hemme zat meýilleşdirişiňiz ýaly bolmaz. Gyssagly hereketlerden we howlukmaç kararlardan ägä boluň. Özüňizi dolandyryp bilýän bolsaňyz hepdäniň başynda meseleleriňizi üstünlikli çözüp bilersiňiz. Býudjetiňiz anyklamak üçin çykdajylaryňyza üns beriň. Kiçijik zatlara baş goşmaň ileri tutýan zatlaryňyzy paýhasly kesgitläň. Kärdeşler we ýolbaşçylar bilen aragatnaşykda näzikligi görkeziň bu size özüňizi gowy görkezmäge kömek eder. Gerek däl bolsa uly we jogapkärli işleri öz üstüňize almaň.Dynç güni uly zatlary meýilleşdirmäň. Iň esasy zat gowy dynç almak güýç gazanmak we kyn hepdäniň aladalaryndan dynmak.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Hepde gaty kyn başlar şonuň üçin sabyrly boluň. Kärdeşler we ýolbaşçylar bilen aragatnaşyk adatdakysyndan has kyn bolar. Aragatnaşyklaryňyzy mümkin boldugyça çäklendiriň we şahsy meseleleriňize üns beriň. Işleriňizdäki bulaşyklygy aýyryň  we ýalňyşlyklaryň bardygyny barlaň. Möhüm karar bermekden gaça duruň. Hepdäniň ortalarynda  köp Sünbüleler  begener we özünde ynam dörederler.Hepdäniň ahyrynda hakykata obýektiw düşünmek has kynlaşar. Bu döwürde möhüm amallara girmeli däl ýa-da resminamalara gol çekmeli däl. Jikme-jikligi we seresaplylygy öz içine alýan işi etmek kyn bolar.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Işlere howlukmaň. Käbir amallar adatdakysyndan has haýal öser.Sabyr ediň we size bagly zady ediň. Garaşylmadyk ýagdaýlar meýilnamalaryňyzy birneme bozup biler. Emma duýgularyňyza gözegçilik etmek we asuda bolmak ukyby islendik kynçylyklary ýeňip geçmäge kömek eder. Käbir Mizanlar  iş ýerlerini üýtgetmek zerurlygy bilen ýüzbe-ýüz bolar. Şeýle-de bolsa gutarnykly karara gelmezden ozal oňaýly we zyýanly taraplaryny üns bilen ölçäň. Mümkin bolsa aragatnaşygy çäklendiriň möhüm resminamalara gol çekmäň we uzak möhletli şertnamalara girmäň. Hepdäniň ikinji ýarymy diýseň üstünlikli bolup biler ýöne munuň üçin köp tagalla gerek bolar. Öz gowşak taraplaryňyza ýol bermeseňiz üstünlik gazanarsyňyz.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Hepdäniň başy birneme gapma-garşylykly  bolar. Şonuň üçin howlukmaç karar bermäň. Kem-kemden ähli meseleleri çözüp emosional deňagramlylygy tapyp bilersiňiz. Hepdäniň ortasynda birnäçe meseläni çözmek üçin köp Akraplar öz pikirini goramak ukybyna mätäç bolarlar. Aragatnaşykda sypaýy we dogry bolmagy ýatdan çykarmaň öz gyzyklanmalaryňyzy hem göz öňünde tutuň. Köpçüligiň öňünde çykyş etmek  ýygnaklar we konferensiýalar üstünlikli bolar.Dynç günleri ýakynlaşdygyça özüňizi güýçli we abraýly hünärmen hökmünde görkezip bilersiňiz. Dolandyryşdan öwgi we goldaw alarsyňyz. Geleşikler baglaşmak we şertnamalara gol çekmek üçin dogry wagt. Islendik päsgelçilikleri ýeňillik  bilen ýeňip geçersiňiz.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Gijä galman işe girişmäge synanyşyň. Täze işewür gatnaşyklar gurmak we hyzmatdaşlygy ýola goýmak aňsat bolar. Uzak wagtlap işleşýän hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary berkitmäge mümkinçilik bolar. Köp meseleler garaşanyňyzdan  has çalt çözüler. Tutanýerlilik bilen geljekde üstünlik gazanmak üçin berk binýat döredersiňiz. Hepdäniň ahyryna çenli köp Kowuslar bu meselede ownuk şowsuzlyklar we lapykeçlikler bilen ýüzbe-ýüz bolarlar. Arkaýyn bolmaga synanyşyň. Elmydama ýagdaýa täsir edip özüňizi dolandyryp bilersiňiz. Dolandyryş we beýleki täsirli adamlar bilen gapma-garşylyklardan gaça duruň. Uzak çözgütleri kabul etmäň munuň üçin has amatly pursat geler. Dynç günlerini ýakynlaryňyz bilen ýakymly gurşawda geçiriň. Bu güýç dikeltmäge we rahatlyk tapmaga kömek eder.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Hepdäniň başy çylşyrymly we töwekgelçilikli meseleleri çözmek üçin ajaýyp. Doly mümkinçilikleriňize ýetmäge mümkinçilik alarsyňyz. Durmuşyň üýtgemegi gymmatlyklaryň we geljek üçin meýilnamalaryň täzeden gözden geçirilmegi ähtimal. Öwrenmek ýa-da başarnyklaryny ýokarlandyrmak bilen meşgullanýan Jedilere  täze bilimleri siňdirmek adatdakysyndan has aňsat bolar. Hünär derejäňiz we işewürligiňiz ünsden düşmez. Hepdäniň ahyrynda ýagdaýyňyza üns beriň we möhüm  kararlary kabul etmäň. Möhüm meseleleriňizi has amatly pursata geçiriň.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Hereket ediň ýöne derrew netijelere garaşmaň. Duýgularyňyza üns bermäge synanyşyň jedelleşmäň we aragatnaşykda gödeklikden gaça duruň. Işiň köpelmegi bilen başagaý bolup birnäçe kyn meseläni çözmeli bolarsyňyz. Kyn ýagdaýlaryňyzda duýgurlygyňyza bil baglaň size dogry ýoly görkezer. Hepdäniň ortalarynda kanuny meseleleri üstünlikli çözüp möhüm resminamalara gol çekip we şertnamalar baglaşyp bilersiňiz. Käbir Daluwlar täsirli adamlaryň goldawyny alarlar. Adatdakysyndan has köp jogapkärçilik çekersiňiz. Optimizm bilen seresaplygyň arasynda näzik deňagramlylygy tapmaly bolarsyňyz, şonda ep-esli üstünlik gazanyp bilersiňiz.Emma  gyssagly kararlardan gaça duruň. Gowy tanamaýanlaryňyza ynanmaň olar sizden peýdalanmaga synanyşyp bilerler.

Hut (balyk21.02 – 20.03)    

Möhüm meseleleriňizi hepdäniň birinji ýarymynda çözmäge synanyşyň. Döredijilik ukyplaryňyz gowusy bolar. Şeýle-de bolsa şol bir wagtyň özünde birnäçe zady almaň ýuwaş-ýuwaşdan hereket ediň we howlukmaň. Ädimme -ädim öňe gitseňiz üstünlik gazanarsyňyz. Umumy meseleleriň standart däl çözgütleri has täsirli bolar. Gyssagly hereketlerden ägä boluň ýitgilere we zyýanlara sebäp bolar. Hepdäniň ortasy işewürlikde ep-esli ösüş getirip biler. Daluwlaryň  köpüsi täze baglanyşyk gurup we ygtybarly goldaw gazanyp bilerler. Gurallar tehnika we gyzgyn zatlar ulanylanda seresap bolmalydyr. Hepdäniň ahyryna sabyr ediň we size bagly zady ediň. Şonda kynçylyklardan gaça durup, islenýän netijäni kem-kemden gazanyp bilersiňiz.

Ýene-de okaň

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri

10-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama