SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

2024;Hepdelik täleýnama (15-nji-21-nji aprel)

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Size daş töweregiňizi  üýtgetmek ukyby gerek bolar. Dünýä hakda aşa optimistik garaýyşda bolmak ähtimallygy ýokary, şonuň üçin ýagdaýa baha bermezlik we nädogry karar bermek töwekgelçiligi bar. Şonuň üçin özüňizi diňläň duýgurlygyňyz size dogry ýoly görkezer. Başgalar bilen aragatnaşykda kynçylyklar bolmagy ähtimal. Hepdäniň başynda käbir Hamallar aşa gödek we gönümel bolup biler. Möhüm adamlar bilen dawa we düşünişmezlikler bolup biler. Emma öz duýgularyňyza gözegçilik edip  bilersiňiz. Bu ýagdaýda hepde has üstünlikli bolar.Dynç güni ýakynlaşdygyça  garaşylmadyk ýagdaýlar adatdakysyndan has ýygy bolup başlar.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Hepdäniň başynda seresap boluň ýaralanmak ýa-da ýakymsyz ýagdaýa düşmek ähtimallygy ýokary. Hüşgärlik we howpsuzlyk düzgünlerini berk berjaý etmek problemalaryň öňüni almaga kömek eder. Maliýe ýitgisi töwekgelçiligi bar şonuň üçin islendik satyn almany üns bilen gözden geçiriň we karz bermäň. Hepdäniň ortalaryna has duýgur düşünjeli we başgalaryň gyzyklanmalaryna ünsli bolarsyňyz. Bu häsiýetler beýlekileriň arasynda duýgudaşlygy artdyrar we işewürlikden şahsy meselä çenli islendik meseläni çözmäge kömek eder. Gatnaşyklarda kynçylyk çeken Sowurlar ähli gödek gyralary tekizläp biler. Söýgüliňiz bilen doly sazlaşyk we özara düşünişmek ýola goýlar.Hatda batyrgaý pikirleri durmuşa geçirip bilersiňiz ýa-da iň bolmanda olary durmuşa geçirmek üçin meýilnamalary düzüp bilersiňiz. Täsirli adamlar size mümkin bolan ähli kömegi berer.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Karýeraňyzda ýa-da işiňizde ep-esli ösüş gazanmak üçin bir mümkinçilik bolar. Konstruktiw we işjeň hereket etmäge taýyn bolarsyňyz. Pikiriňizi aňsatlyk bilen gorap bilersiňiz we başgalaryň dogry aýdýandygyna ynandyryp bilersiňiz. Siziň edýän tagallalaryňyza ahyr soňy minnetdar bolarlar. Telekeçiler üçin tutuş hepde diýen ýaly täze şertnamalar baglaşmak hyzmatdaşlar bilen aragatnaşyk gurmak we öz bähbitleri üçin hereket etmek üçin amatly. Uzyn syýahatlary meýilleşdirýän Jöwzalar  üçin syýahat kynçylyksyz bolar we täsirler aýdyň bolar. Iş sapary meýilleşdirilse netijeleri hem garaşýanlary  kanagatlandyrar. Dostluk  işewürlikde üstünlik gazanyp biler.Şahsy durmuş esasanam  iň gowy taraplaryňyzy görkezmäge we ýakyn adamyňyzyň haýran galmagyna mümkinçilik döredersiňiz.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Hepdäniň ilkinji günleri gaty gowy gitmezligi mümkin. Hemme zat hakda jedelleşmäge we ownuk zatlara gaharlanmaga meýilli bolarsyňyz. Şonuň üçin işde-de öýde-de asuda gurşawy saklamak beýle aňsat bolmaz. Mümkin bolsa  möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşmakdan gaça duruň.Emma hepdäniň ortalarynda güýç-kuwwatyň artjakdygyny duýarsyňyz  keýpiňiz gowulaşar we geçmişdäki ähli nägilelikleriňiz unudylar. Işde has işjeň bolmak üçin amatly pursat. Köp möhüm zatlary bitirip bilersiňiz. Hepdäniň ahyryna çenli işiňizde meýilleşdirilen zatlaryň hemmesini täzeden düzmäge we dostlaryňyz ýa-da garyndaşlaryňyz bilen habarlaşmaga wagt taparsyňyz. Söýgüliňiz bilen doly özara düşünişmegi gazanyp bilersiňiz. Käbirleri üçin garaşylmadyk romantik duşuşyk garaşýar.

  Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Hepdäniň birinji ýa-da iki güni stres bolar  ýöne alada etme soňrak aňsatlaşar. Möhüm zatlara ünsi jemlemek üçin tagalla eder. Şahsy işler hakda alada etmek  işe ýa-da okuwyňyza doly çümmäge mümkinçilik bermez. Käbir  Esetler ýakymsyz habar alyp biler. Ähli  kynçylyklary ýeňip geçersiňiz we hepdäniň ilkinji günlerinde ýüze çykyp biljek ähli kemçilikleri düzedersiňiz. Resmi edaralara baryp görmek  gepleşikler ýa-da köpçüligiň öňünde çykyş etmek amatly bolar. Kärdeşler we dolandyryş ähli işleriňizde size kömek eder.Maşgala agzalaryňyz  kyn güniňizde sizi goldamaga we şatlygyňyzy paýlaşmaga synanyşarlar. Ýakynlaryňyzyň maslahatyny diňläň  ol size peýdaly bolar.

 Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Maksatlaryňyza ýetmek üçin ähli mümkinçiliklerden peýdalanyň  bu hepde has gowy ýerine ýetirersiňiz. Umumy işe goşýan goşandyňyz dolandyryşyň öňünde abraýyňyzy artdyrar. Karýeranyň ösüşi we girdejiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly gyzykly teklip mümkin. Hukuk meselelerini çözmeli bolan Sünbüleler her etapda üstünlik gazanar. Hepdäniň ikinji ýarymynda ýakynlaryňyz  bilen aragatnaşyk saklanyňyzda, gödek sözlere ökünmezlik üçin aňlatmalary saýlamaga synanyşyň.Ujypsyz kynçylyklara garamazdan  meýilleşdirilen çäreleri tamamlamak üçin ýeterlik güýç bolar. Mundan başga-da ýakynlaryňyza kömek edip olara goldaw berip bilersiňiz. Täze gyzykly tanyşlar ähtimal netijede durmuşyňyzda ýakyn adam ýa-da ygtybarly dost peýda bolar.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Hepdäniň başynda kärdeşleriňiz ýa-da işewür hyzmatdaşlaryňyz tarapyndan kynçylyklar  döremegi müňkin. Her karar barada ünsli pikirleniň maglumatlary iki gezek barlaň bu köp ýalňyşlyklaryň öňüni almaga kömek eder. Köne dostlar bilen gatnaşyklarda dartgynlyk bolup biler. Uly meýilnamalar düzmäň.. Pikirleriňizi ynanýan ýakyn adamyňyz bilen paýlaşyp bilersiňiz.Hepdäniň ahyrynda maliýe meselelerine aýratyn üns beriň. Karz almajakdygyňyza ýa-da gereksiz bir zada pul sarp etmeýändigiňize göz ýetiriň. Maýa goýumlaryndan gaça durmak has gowudyr, ýakyn wagtda olar üçin has amatly wagt geler;

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Hepdäniň başy kyn bolar hemme zady ýeňip geçmek üçin ähli güýjüňizi sarp etmeli we ähli çydamlylygyňyzy ýygnamaly bolarsyňyz. Öňki şertnamalar we meýilleşdirilen meýilnamalar bozulyp biler. Hiç hili betbagtçylyk bolmaz  ýöne arkaýynlygy saklamak biraz kyn bolar. Kärdeşleriňiz bilen özara düşünişmek has aňsat bolar we dolandyryş teklipleriňize mümkin bolan ähli kömegi berer. Akrap  telekeçileri täze şertnamalar baglaşmakda üstünlik gazanarlar.Maşgala agzalary goşmaça ünsi isleýärler we hepdäniň ikinji ýarymynda munuň üçin wagt tapyp bolar. Islendik tagallalar ünsden düşmez garyndaşlar size ideg etmek arkaly minnetdarlygyny bildirmäge synanyşarlar.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Hepdäniň başynda telekeçilik işjeňligini azaltmak has gowudyr. Işiňizde ünsüňizi talap etmeýän işleri ediň. Mümkin bolsa kärdeşleriňiz bilen aragatnaşygy çäklendiriň.Çykdajylaryňyzy yzarlaň ýogsam peýdasy ýa-da lezzeti getirmejek bir zada gaty köp pul harçlamak howpy ýokary. Soňky wagtda iş meselelerine ünsüňizi çekmek aňsat bolar beýlekiler bilen aragatnaşyk gowulaşar we tagallalaryňyz islenýän netijäni berip başlar. Işewürlik bilen meşgullanýan Kowuslar  adamlaryna gepleşiklerde öz pikirlerini goramak we amatly şertlere ýetmek aňsat bolmaz.Täze romantik gatnaşyk gurmak ähtimallygy gaty ýokary.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Düşünjäňiz islendik meseläni çözmäge kömek eder. Hepde täze hünärleri öwrenmek we özleşdirmek üçin amatly bolar. Jediler  köp mukdarda maglumatlar  bilen iş salyşmaly bolarlar ýöne hemme zada düşünip esasy zady belläp gereksiz zatlary taşlap bilersiňiz. Hepdäniň ortalarynda jikme-jikliklere üns beriň ähli iş resminamalaryny iki gezek barlaň. Karar bermäge we pikiriňizi aýtmaga howlukmaň  ilki bilen hemme zady içgin öwrenmäge synanyşyň. Kärdeşler tanyşlar we dostlar bilen aragatnaşygy çäklendirip  häzirki işlere üns bermek has gowudyr. Hepdäniň soňky günleri dostlukly gezelençler we romantik seneler üçin amatlydyr.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Aýratynam özüne çekiji bolarsyňyz we daşky görnüşine has köp üns bermek islärsiňiz. Öň size kän üns bermediklerem size duýgudaşlyk ederler. Hünär derejäňiz hem iň gowusy bolar. Daluw  telekeçileri girdejili şertnamalar baglaşarlar we täze hyzmatdaşlar taparlar. Hepdäniň ikinji ýarymynda jogapkärçiligiňiz barada has sowuk bolarsyňyz. Aladalanmak we uçuş meýilnamalaryny üýtgetmek has ähtimal. Bu çynlakaý problema döretmez  ýöne şonda-da gyzykly mümkinçiliklerden mahrum bolmak howpy abanýar. Ýakynlaryňyz bilen gatnaşykda hemme zat gowy bolar. Hepdäniň ortasynda ownuk düşünişmezlikleriň bolmagy mümkin ýöne olary çalt ýeňip bilersiňiz. Dynç günlerini maşgalaňyz bilen asuda şertlerde geçirmek dynç almak has gowudyr.

Hut (balyk21.02 – 20.03) 

Işeňňir bolarsyňyz  gyzyklanmalaryňyzy goramaga we başgalara  dogry aýdýandygyňyza  ynandyrarsyňyz. Bu iş meselesinde siziň peýdalaryňyza peýdaly bolup biler. Bu ozal edip bilmedik zadyňyzy edip başlamak üçin dogry pursat. Diňe gyssagly hereketlerden we gyssagly kararlardan gaça duruň. Bir ýere gitmeli bolsaňyz bu meseläni uzak wagtlap goýmazlyk has gowudyr. Käbir Hutlar esasanam maşklara  hereketlere we sporta wagt sarp etmekden peýdalanar. Maşgala agzalary we ýakyn dostlaryňyz bilen duýgur bolmaga synanyşyň. Başgalar bilen  düşünmäge we dogry sözleri tapmaga ökde bolarsyňyz ýöne her hili gödeklik hemme zady zaýalap biler. Zeper ýeten gatnaşyklary kän bir kynçylyksyz bejermek mümkin bolar, ýöne şunuň ýaly pursatlardan gaça durmak has gowudyr.

Ýene-de okaň

19-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama