SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

2024;Hepdelik täleýnama (13-nji-19-njy maý)

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

 Hepdäni aýratyn möhüm meseleler bilen başlamazlyk has gowudyr: ýoluňyzda päsgelçilikleriň döremegi mümkin. Gündelik iş resminamalary barlamak hasabat düzmek has gowudyr. Az salymdan ýagdaýlar has oňaýly ösüp başlar we has jogapkärli meselelere geçersiňiz.Kärdeşler işewür hyzmatdaşlar we dolandyryş bilen düşünişmek aňsat bolar. Hamal telekeçileri girdejili şertnamalar baglaşmaga ýa-da möhüm şertnamalara gol çekmäge mümkinçilik alarlar. Çykdajylaryňyza gözegçilik ediň öz-özünden satyn almalardan gaça duruň we karz bermäň. Wagtyňyzy ýitirmeseňiz gelejek üçin gowy binýat goýup bilersiňiz.Hepdäniň ahyryna çenli ähli kynçylyklary ýeňip geçip iň möhüm meseleleri çözüp bilersiňiz. Täze peýdaly tanyşlaryň peýda bolmagy ähtimal. Dynç gününi iň ýakyn adamlaryňyz bilen geçirmeli. Bu siziň gatnaşyklaryňyza peýdaly bolar.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Hepde gowy başlar. Esasanam beýleki adamlaryň duýgularyna we gyzyklanmalaryna üns berersiňiz. Islendik söhbetdeşler bilen umumy dil tapyp bilersiňiz. Köpçüligiň öňünde çykyş etmek we möhüm gepleşikler üstünlikli bolar. Jemgyýetçilik çärelerine gatnaşmak diňe bir lezzet getirmän eýsem gyzykly tanyşlary hem getirer. Mundan başga-da özüňize has köp üns bermek islärsiňiz.Üstünligiňiz ähli garaşylýan zatlardan ýokary bolsa-da özüňize  we güýjüňize aşa baha bermäň. Hepdäniň ahyrynda Sowurlaryň köpüsine esasanam tertip-düzgün we tankydy pikirlenmek zerur bolar şeýlelik bilen ýalňyş kararlardan we ýalňyşlyklardan gaça durup bilerler.Bu günler gozgalmaýan emläk satyn almak ýa-da kärendesine degişli amallary baglaşmak üçin amatlydyr.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

 Häzirki işleriň çözülmegine we gyzykly täze taslamalara başlamaga mümkinçilik bolar. Diňe hepdäniň başynda dartgynly pursatlar we ownuk kynçylyklar bolup biler. Ýakymsyz habarlary almak gaharlanmak we işde ownuk kynçylyklara duşmak mümkinçiligi bar. Alada etmän ünsüňizi jemleseňiz hemmezat gowulaşar.Çylşyrymly meseleleri çözmek geljege meýilnama düzmek we täze bir zat başlamak üçin standart däl çemeleşmäni tapmak üçin amatly döwür. Käbir Jöwzlar  köpden bäri garaşylýan girdejili iş bilen baglanyşykly teklip alyp bilerler.Şeýle hem gatnaşyk gözlemek isleýänler üçin tanyşmak, duşuşmak ýa-da işewür gatnaşyklary romantik gatnaşyklara öwürmek üçin köp mümkinçilik bolar.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Hepdäniň başynda hemme zat siziň üçin aňsat bolar.Bu wagt öwrenmek üçin amatly: zerur maglumatlary ýatda saklamak we ozal kyn ýaly görünýän meselelere düşünmek üçin köp wagt gerek bolmaz. Şeýle hem ownuk-uşak zatlara wagt ýitirmeseňiz we ýygy-ýygydan ünsüňizi sowmasaňyz iş meselelerini çözmek bilen oňat başlarsyňyz. Hemme zady dogry ýerine ýetirseňiz karýeraňyzda ýa-da işiňizde üstünlik gazanmak üçin esas goýarsyňyz. Köp Seretan  ýolbaşçylyk häsiýetlerini görkezip dolandyryşyň öňünde artykmaçlyklaryny görkezip bilerler. Çylşyrymly we jedelli meseleleri ara alyp maslahatlaşmak konstruktiw bolar.Hepdäniň ikinji ýarymy käbir kynçylyklary döredip biler. Käbir ýagdaýlarda dynç almak has gowy bolar. Duýgylaryňyza  aýratyn üns beriň. Ýakyn adamyňyz bilen aragatnaşyk size dynç almaga kömek eder.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Hemme zat aňsat bolmaz ýöne birnäçe möhüm meseläni çözersiňiz we işiňizde ep-esli ösüş gazanarsyňyz. Hepdäniň ilkinji günlerinde edýän tagallalaryňyz hökman miwe berer ýöne belli bir wagtdan soň. Kärdeşler bilen gatnaşyklar we dolandyryş bilen özara gatnaşyk üstünlikli bolar. Öz-özüňi dolandyrmak we gurama etmek arkaly ähli bulaşyk meseleleri çözüp we bolup biljek kemçilikleri düzedip bilersiňiz. Hepdäniň ikinji ýarymynda täze maglumatlary ýatda saklamakda azajyk kynçylyklar bolup biler. Gündelik iş tertibine ýapyşmaga ýeterlik uky almaga saglygyňyza üns bermäge synanyşyň şonda islendik kynçylyklary ýeňip geçersiňiz. Ýakyn adamlaryňyz size kömek etmekden  hoşal bolarlar.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

 Hepdäniň başy aragatnaşyk üçin has amatly bolar. Täze tanyşlar bilen çalt düşünişersiňiz, hatda adatça gaty talapkärlerem sizi halarlar. Duşuşyklar resmi däl ýagdaýda üstünlikli bolar. Başga adamlaryň pikirlerini diňlemek we olary göz öňünde tutmak, şeýle hem eglişik etmegiň haçan gerekdigini we haçan özüňiz talap etmegiň möhümdigine düşünmek ukybyňyz möhüm rol oýnar.  pikirleniň, has köp maglumat almaga synanyşyň.Hepdäniň soňky günlerinde şahsy durmuşyňyza ünsi jemläp möhüm bir zada başlamazlyk has gowudyr. Gyssagly wada bermekden gaça duruň beýlekiler bilen jedel etmäň. Romantiki seneler gowy geçer esasanam teatra ýa-da konserte barsaňyz .

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Hepdäniň nähili boljakdygy keýpiňize bagly bolar. Köp garaşylmadyk ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolmaly meýilnamalaryny täzeden düzmeli iş meselelerini çözmeli we maşgala meselelerini çözmeli bolarsyň. Emma saglygyňy saklamagy başarsaň we wagt ýitirmeseň ähli meseleleri üstünlikli ýerine ýetirersiň.Käbir Mizanlar  işini ýa-da iş ugruny üýtgetmäge mümkinçilik alar. Täze pikirler peýda bolar. Garyndaşlaryňyzdan ýa-da dostlaryňyzdan peýdaly maslahat alarsyňyz. Şeýle-de bolsa  gyssagly karar bermäň ilki bilen hemme zady pikirleniň we ölçäň.Ýakynlaryňyz bilen düşünişmek elmydama aňsat bolmaz ýöne çynlakaý problemalar ýüze çykmaz. Ýakyn  adamyňyz bilen aragatnaşyk saklanyňyzda ünsli we näzik bolmaga synanyşyň şonda dawa-jenjellerden gaça durup bilersiňiz we ownuk düşünişmezlikleri çalt çözüp bilersiňiz.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Hepdäniň başy has gowy bolar.Akyldarlyk we hünär ussatlygy köp möhüm meseleleri çözmäge we iş prosesiňizi gowulandyrmak üçin gymmatly teklipleri bermäge kömek eder. Işjeň aragatnaşyk gepleşikler bolar, şonuň üçin ünsüňizi jemlemek we ileri tutmak ukyby gerek bolar.Ýakyn  adamlaryňyz çyn ýürekden kömek etmek islärler.Goşmaça düşünişmezliklerden gaça durmak üçin işjeňligini dogry tarapa gönükdiriň şonda hakykatdanam peýdaly bir zat edip bilerler.Dynç günden öň möhüm şertnamalary baglaşmakdan we möhüm resminamalara gol çekmekden saklanmaly. Akraplaryň  köpüsi dynç günlerini tanyş adamlary ýa-da ýeke özi bilen geçirmegi has gowudyr. Köp dynç almaly – bu oňyn keýp almaga kömek eder.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Hepdäni iň derwaýys iş meselelerini çözmek bilen başlamaly. Käbir Kowuslar garaşylýandan has köp iş eder. Şeýle hem batyrgaý teklipleri öňe sürüp dolandyryş bilen pikirleri paýlaşyp we şertnamalara gol çekip bilersiňiz. Gysga iş saparlary gowy bolar. Energiýa we tutanýerlilik islendik kyn meseläni çözmäge kömek eder.Az salymdan işewür aragatnaşyk gepleşikler we köpçüligiň öňünde çykyş etmek köne gatnaşyklary berkitmek üçin amatly pursat geler. Bu gezek hem maliýe nukdaýnazaryndan gowy bolar. Derrew uly girdeji garaşmaly däl  ýöne ownuk pul girdejileri ýa-da gymmatly sowgatlar gaty ähtimal.Hepdäniň ahyrynda özüňize gözegçilik etmeli sebäbi tötänleýin ýalňyşlyk geljekde gaty gymmat bolup biler. Siziň göwnüňizden turan adamlar bilen ýakymly tanyşlyklar we duşuşyklar ähtimal. Öň işewürlik häsiýetli bolan gatnaşyklar has resmi däl dostlukly bolup biler.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Hepde köp gyzykly mümkinçilikleri açar. Olaryň hiç birini sypdyrmajak boluň. Siz optimist bolarsyňyz we başgalara köp zady başaryp biljekdigiňizi görkezersiňiz. Başlygyňyz işiňize goşan goşandyňyzy gowy görer. Kiçijik mahabat ýa-da tagallalaryňyz üçin sylag gaty ähtimal. Islendik syýahat gowy bolar.Abraýyňyza zyýan ýetirmezlik üçin oňaýsyz  hereketlerden gaça duruň.Jedileriň köpüsi iş we hünär meselelerini çözmek bilen meşgullanarlar, ýöne şahsy durmuşyny ýatdan çykarmaly däldirler. Araňyzda sowuklyk  bolmaz ýaly, ýakyn adamyňyza üns bermäge synanyşyň.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Hemme zat isleýşimiz ýaly gitmez. Emma umytdan düşmäň we ýüz öwürmäň. Kärdeşleriňiz we işewür hyzmatdaşlaryňyz bilen özara düşünişmegi gazanarsyňyz. Köpden bäri dowam edip gelýän ýalňyşlyklary düzetmäge mümkinçilik bolar. Garaşylýan girdejini almak birneme gijikdiriler ýöne çynlakaý karar bermeseňiz maliýe kynçylyklaryndan gaça durarsyňyz.Hepdäniň ortasy özüňizi we işjeňligiňizi  görkezmek üçin amatly. Sabyr we erjellik bilen köp päsgelçilikleri ýeňip geçip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa iň oňat netijäni gazanmak üçin howlukmajak boluň.Daluwlaryň köpüsi üçin romantik gatnaşyklar üstünlikli bolar. Kärdeşleriňiziň ýa-da köne tanyşlaryňyzyň birine ýakynlaşmak mümkinçiligi bar. Uzak wagtlap bile bolan jübütler üçin bu hepde ikisine-de ylham berjek ajaýyp tejribeler bilen baglanyşykly bolar.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Hepdäniň başynda işewür aragatnaşyk seresaplylygy talap eder. Başga adamlaryň pikirlerine we daşarky täsirine aşa duýgur bolarsyňyz. Çözmeli meseleleriňiziň hemmesine üns beriň. Gybatdan we islendik netijesiz gepleşiklerden gaça duruň. Soňky wagtda özüňizi has ynamly duýarsyňyz we güýçli taraplaryňyzy görkezip bilersiňiz.Belginiň köp wekilleri aýlaw ýollaryny gözlemeli bolarlar. Zehinleriňizi görkezmek üçin ähli mümkinçiliklerden peýdalanyň. Jedelli ýagdaýlarda duýgyňyzy diňläň size iň oňat çözgüt aýdar.Hepdäniň ahyry syýahat we iş saparlary üçin amatly. Dynç günleriňizi size goldaw berip biljek ýakyn adamlaryňyz  bilen wagt geçirmelisiňiz.

Ýene-de okaň

18-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

16-njy Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

15-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

14-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

13-nji Maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama