SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

2024;Hepdelik täleýnama (12-nji-18-nji fewral)

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Hepdäniň başynda emosional ýagdaý aýratyn amatly bolar. Bu wagt käbir kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyzam, sizi binjalyk etmez ýa-da aladalandyrmaz. Täze iş taslamalaryny alyp bilersiňiz: olar üstünlikli bolar we käbir ýagdaýlarda size karýeranyň basgançagyna çykmaga kömek eder. Köp Hamallar adatdakysyndan has amatly bolar. Gowy tarapdan üýtgeşmeler işewürlikde we şahsy gatnaşyklarda mümkindir. Hepdäniň ikinji ýarymy köp täze zatlar getirer. Uzak geljek üçin meýilnamalary kesgitlemäge we dogry karar bermäge mümkinçilik berýän peýdaly bir zady öwrenmäge ýa-da maglumat almaga mümkinçilik taparsyňyz. Bu wagt döredijilik we hyýal talap edýän işler üçin has amatly bolar.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Çalt we aýgytly hereket ediň. Köp zatlarda öňegidişlik gazanyp, öň edip bilmedik zadyňy ýeňip geçip bolar. Işiňizde ýygy-ýygydan başlangyç etmäge synanyşyň.Hünär derejäňizi berkitmäge we bäsdeşleriňizden öňe geçmäge mümkinçilik gazanarsyňyz.Sowurlaryň köpüsi adamlar bilen düşünişmek we tiz wagtda täze tanyşlary özüne çekmek ukybyna eýe bolarlar. Täsirli ýaranlary tapmaga mümkinçilik bolar. Olaryň goldawy bilen, öň mümkin däl ýaly görünýän zady edersiňiz. Bu hepde elbetde gowy habar getirer. Olar meýilnamalaryňyza täsir edip biler ýa-da nädip dowam etmelidigini teklip edip biler. Käbir Sowurlar durmuşynda bir zady üýtgedip başlarlar we ilkinji üstünliklerine çalt ýeterler.Bu hepde esasanam köp energiýaňyz bolar.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Ýyldyzlar siziň tarapyňyzda bolarlar.Olaryň goldawy bilen ýaňy-ýakynda mümkin däl ýaly bolup görünýän işleriňizi edip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa hakykatdanam bir möhüm zada ünsi jemlemelidigiňizi ýa-da başga bir zady etmegiň  möhümdigini kesgitlemek möhümdir. Beýle kararlary başgalaryň maslahatyna däl-de, eýsem duýgyňyzyň tekliplerine gulak asyp, özbaşdak karar bermelisiňiz. Adatdakysyndan has köp etmeli işleriňiz bolup biler. Käbir Jöwzalar iş wagtyndan artyk işlemeli bolarlar. Bu hepdede diňe bir tanyş meseleleri çözmek bilen çäklenmän, täze zatlar hem öwrenmeli bolarsyňyz. Sabyr etseňiz zähmetiňiz üçin hökman sylag alarsyňyz, ýöne bu aralykda sabyr ediň we gereksiz töwekgelçiliklerden gaça duruň.

 Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Bu Hepde üstünlikli bolar.Ýöne ýoluňyzda ýeňip bolmajak päsgelçilikleriň peýda bolmagy we ýüze çykýan meseleleriň çalt çözülmegi ähtimal. Bu wagt köp Seretanlar uzak wagt bäri gyzyklandyrýan soraglarna jogap tapar we uzak möhletli meýilnamalary çözmek üçin zerur maglumatlary alarlar. Hepdäniň ikinji ýarymynda beýlekiler bilen gatnaşyklaryňyzyň nähili ösýändigine üns bermäge synanyşyň. Belki ýüze çykan düşünişmezlikleriň we jedelleriň asyl sebäbine düşünersiňiz. Ýakynlaryňyzyň beren maslahatyny diňlemeklik maslahat berilýär.

 Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Hepdäniň başlamagy kyn bolup biler. Bu wagt dawalar adatdakysyndan has ýygy-ýygydan ýüze çykar we köp adamlar bilen umumy dil tapmak adatdakysyndan has kyn bolar. Öň düşünişmek aňsat bolan adamlar hem size düşünip bilmezler.Bu wagt köp Esetler özbaşdak hereket etmeklik maslahat berilmeýär.Hepdäniň ortasy iş üçin has amatly bolar. Bir işi üstünlikli ýerine ýetirmek üçin köplenç ýerine ýetirmek we maksada ýetmegiň täze we has täsirli ýollaryny gözlemezlik ýeterlikdir.Hepdäniň ahyrynda dynç almak islärsiňiz. Hatda tanyş zatlaryň hem adatdakysyndan has kyndygyny duýarsyňyz .

 Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Çalt we aýgytly hereket etmeli bolarsyňyz. Bu hepde uly meýilnamalary bolan Sünbüleler üçin wagt ýitirmezlik aýratyn möhümdir. Näçe ir hereket edip başlasaňyz, ilkinji üstünlikleriňize ýetmek aňsat bolar. Daş-töweregiňizdäki adamlar işe bolan çemeleşmäňizi gowy görerler we haýsydyr bir kynçylyk ýüze çyksa höwes bilen kömek ederler.Hepdäniň başy aragatnaşyk üçin has amatly bolar. Peýdaly aragatnaşyklar ähtimal. Bu wagt başlaýan işewür gatnaşyklar ahyrsoňy romantiki häsiýete eýe bolup biler. Maşgala wakalary gowy geçer, garyndaşlaryňyz size köp tarapdan goldaw berer. Hepdäniň ikinji ýarymy resminamalar bilen işlemek, hukuk meselelerini çözmek we hökümet guramalary bilen habarlaşmak üçin amatly. Bu ýerde başlan zadyňyzy tamamlamagyňyza päsgel berýän garaşylmadyk gijikdirmeler ýa-da ýalňyşlyklar barada alada etmeli däl.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Ilki başda çynlakaý şowlulyga ynanmasaňyz hepde gowy bolar. Esasanam diňe bir siziň üçin däl, eýsem ýakynlaryňyz üçinem möhüm bolan töwekgelçiliklerden gaça durmak maslahat berilýär. Iş bilen baglanyşykly hemme zatda uzak wagtlap ynanan has tejribeli kärdeşleriňiziň ýa-da hünärmenleriň maslahaty peýdaly bolar. Öň birine beren wadalaryňyzy ýerine ýetirmekde mümkin boldugyça jogapkär bolmaga synanyşyň. Käbir köne meseleleri ara alyp maslahatlaşmaly bolarsyňyz.Islendik ýagdaýda töweregiňizdäkiler munuň üçin örän minnetdar bolarlar.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Täze bir zady almaga taýyn boluň. Mümkin beýle ýumuş gaty kyn bolar we başarnyklylygy we jikme-jikliklere üns berilmegini  sizden talap eder.Ýöne  garaşanyňyzdan has gowy edersiňiz. Käbir Akraplar öňden gazanylan tejribelerden peýdalanar.Hepdelik iş duşuşyklary we hünär çärelerine gatnaşmak üçin amatly bolar. Öň ukybyňyza şübhelenýän adamlar ýalňyşandyklaryna düşünerler. Köpler başgalaryň ýalňyşlyklaryndan öwrenmek ukybyndan peýdalanar. Daş-töweregiňizdäkileriň edýän işlerine we haýsy netijelere näçe köp üns berseňiz, özüňizi nähili alyp barmalydygyňyza has çalt düşünersiňiz. Maliýe meselesinde töwekgelçilikli synaglardan ýüz öwürmek has gowudyr. Şübheli şertnamalara girmäň, satyn almalara howlukmaň.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Başgalar bilen ownuk-uşak zatlar hakda jedel etmezlige we negatiw duýgulara erkin ýol bermezlige çalşyň. Bu hepde Kowuslaryň köpüsine rahatlygy saklamak we iň çylşyrymly meseleleri asuda we konstruktiw ara alyp maslahatlaşmak ukyby gerek bolar. Beýleki adamlaryň ownuk ýalňyşlyklaryna üns bermezlige çalşyň. Şeýlelik bilen, köp dartgynly pursatlardan gaça durup, gyzyklanýanlaryňyz bilen gowy gatnaşyk saklap bilersiňiz. Adatdakysyndan has köp edilmeli zat bolup biler. Şol sebäpli meýilnamalara täzeden garamaly we käbir pikirleriň durmuşa geçirilmegini yza süýşürmeli bolarsyňyz. Düşünjäňizi diňlemek peýdaly bolar.Maşgalada ýakymly wakalar bolmagy ähtimal. Käbir Kowuslar ýakynlaryny begendirip bilerler.Sowgatlar we garaşylmadyk ýagdaýlar bolup biler.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Bu hepde köp peýdaly zatlary öwrenersiňiz. Käbir Jediler aýratyn gymmatly maglumatlary alyp bilerler. Täze ýaranlary tapmaga mümkinçilik bolar; wagtyň geçmegi bilen olar siziň dostuňyza öwrüler. Bu size ýakyn wagtda ýakymsyz garaşylmadyk ýagdaýlardan gaça durmaga mümkinçilik berer. Belki täze bir zat almak islärsiňiz. Şeýle-de bolsa, ilki bilen häzirki meseleler bilen iş salyşmaga we öň beren ähli wadalaryňyzy ýerine ýetirmäge synanyşyň. Bu işe we şahsy gatnaşyklara degişlidir.Meýilleşdirilmedik çykdajylar ähtimal. Özüňiz ýa-da ýakynlaryňyz üçin peýdaly bir zat satyn alarsyňyz.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Işli hepde size garaşýar. Edilmeli köp zat bolar.Gereksiz dawa-jenjellerden gaça durmaga synanyşyň we diňe siziň üçin däl, eýsem ýakynlaryňyz üçinem möhüm bolan kararlar bilen kän howlukmaň.Tejribesi we bilimleri hakda şübhelenmeýän adamlar bilen iş meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilik bolar. Şeýle gepleşikleriň resmi däl ýagdaýda bolup geçmegi mümkin.Öň diňe işewürlik ýaly görünýän gatnaşyklar has rahatlanar we dostlukly bolar. Romantiki gyzyklanmalar mümkin we düýbünden üýtgeşik söýgi hekaýasynyň başlangyjy mümkindir.Käbir kyn meselelerde üstünlik gazanarsyňyz, ozal köp pikir etmeli meseleleriňizi çözersiňiz we hepdäniň nähili bolanyndan umuman kanagatlanarsyňyz.

Hut (balyk21.02 – 20.03) 

Hepde işewürlik nukdaýnazaryndan üstünlikli bolar. Işewürlik we karýeranyň ösmegi bilen baglanyşykly islendik meseläni çözmek üçin amatlydyr. Nämä ýetmek isleýändigiňize gowy düşünip, hakyky maksatlar goýarsyňyz we olara ýetmek üçin iň täsirli usullary saýlarsyňyz. Ujypsyzja zatlara wagt ýitirmek ýa-da ownuk meseleler bilen iş salyşmak hökman däl: ýakyn wagtda bu zatlary ynanyp boljak adamlar bolar. Öýde adatdakysyndan has köp aladalar bolup biler. Munuň sebäbi käbir ýakymly wakalar bolup biler.Ýakynlaryňyzyň göwnünden turmak mümkinçiligini elden gidirmersiňiz. Bu meýilleşdirilmedik çykdajylary talap etmegi mümkin.

Ýene-de okaň

29-njy Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

28-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

27-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (26-njy fewral-03-nji mart)

26-njy Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

25-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri