SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

2024;Hepdelik täleýnama (10-njy -16-njy iýun)

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Hepdäniň başynda ownuk meseleler barada aladalaryňyz bolar.Işewürlikde özüňizi gowy görkezip bilersiňiz kärdeşleriň goldawyny we ýolbaşçylaryňyzyň minnetdarlygyny alarsyňyz. Hünär derejäňizi  ýokarlandyrmak we taýýarlyk bilen meşgullanmak üçin amatly pursat. Iş saparlary möhüm çykyşlar we möhüm gepleşikler üçin amatly döwür. Köp Hamallar ep-esli girdeji alarlar.Şol bir wagtyň özünde pul harçlamaga howlukmaň geljege kiçi ätiýaçlyk goýmak has gowudyr.Hepdäniň ahyrynda durmuşyň ähli ugurlarynda size üstünlik garaşýar. Romantiki gatnaşyklar köp şatlyk getirer.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Hepdäniň başynda aladalardan doly kyn döwür  bolar. Pikirleriňize  üns berseňiz  hemme zat gowy bolar. Işleriňizde we resminamalaryňyzda bulaşyklykdan gaça duruň ýogsam möhüm bir zady sypdyryp bilersiňiz. Sowurlaryň  köpüsi ýolbaşçylary bilen gowy gatnaşyk gurarlar we  bu olaryň karýerasyna peýdaly täsir eder. Uly kärdeşleriňiziň  we ýakynlaryňyzyň maslahatyny diňläň elbetde peýdaly bolar. Islegleriňiz  hepdäniň ortalarynda artar. Şeýle hem  işgärleriň öňünde abraýyňyzy berkitmek üçin bir mümkinçilik bolar. Dynç günleri ýakynlaşdygyça başgalar bilen aragatnaşyk gurmak duýgudaşlyk gazanmak we gyzyklanma döretmek üçin has aňsat bolar. Geljegi uly tanyşlar hem aýrylmaýar bu romantiki hekaýanyň başlangyjy bolup biler.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Karýeraňyzy  ösdürmek üçin gowy mümkinçilik bolar. Esasanam hepdäniň başynda wagt ýitirmäň. Ugurtapyjylygyňyz gönüden-göni işdeşleriňiziň öňünde abraýyňyzy berkitmäge kömek eder. Jöwzalaryň  köpüsi dolandyryşdan goldaw alarlar. Hukuk meselelerini çözmek gowy bolar. Uly göwrümli we uzak möhletli taslamalary goşmak bilen täze taslamalara başlap bilersiňiz. Syýahatlar we iş saparlary amatly bolar. Sport bilen meşgullanýanlar okuwlaryna has köp güýç sarp etmeli bolarlar we  netijeler garaşylýandan has ýokary bolar. Hepdäniň ortasynda köp söhbetdeşlik  ýygnak we telefon jaňlary bolar. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gepleşikler aýratyn üstünlikli bolar. Başgalary özüňize  çekersiňiz bu size aňsatlyk bilen duýgudaşlyk gazanmaga we ýeňmäge kömek eder. Gyssagly karar bermäň şonda islendik kynçylyklardan gaça durarsyňyz.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Hemme zat aňsat we ýönekeý bolmaz. Hepdäniň ilkinji günlerinde çykdajylardan gaça duruň ýogsam soň ökünersiňiz. Durmuşa we hünär tejribäňize bil baglaň duýgyňyzy diňläň.Işewürlikde ep-esli ösüş gazanmagyňyz ähtimal. Seretanlaryň  köpüsi aňsatlyk bilen abraý gazanyp we özlerine ynam döredip bilerler. Girdejiniň kem-kemden ýokarlanmagy mümkindir. Okamak ekzaminlere taýýarlyk görmek we başarnygyňyzy ýokarlandyrmak aňsat bolar.Hepdäniň ahyry işewür we romantik täze tanyşlar üçin amatly. Gyzykly we peýdaly adamlar bilen duşuşyp köne aragatnaşyklary täzeläp bilersiňiz.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Özüňizi dolandyryň we emosional ýagdaýyňyza gözegçilik ediň. Bu hepdäniň birinji ýarymynda üstünlik gazanmagyň esasy faktory bolar. Hemme zat oňat bolmaz ýöne tutanýerlilik we erjellik islendik garaşylmadyk ýagdaýlary ýeňip geçmäge kömek eder. Howpsuzlyk düzgünlerini üns bilen ýerine ýetiriň ownuk şikes ýetmek howpy birneme ýokary. Käbir Esetler jogapkärçilikden gaça durmaga synanyşarlar  ýöne bu gowy netijelere getirmez. Ýagdaýa  ýeterlik baha bermek elmydama mümkin däl. Şonuň üçin hepdäniň ortalarynda möhüm kararlary  bermekden saklanmaly.Öz gowşak taraplaryňyza ýol bermeseňiz ähli kynçylyklary ýeňip geçersiňiz we gowy netijeleri alarsyňyz. Hepdäniň ahyrynda goýulmaly ähli iş meseleleriňizi çözüp bilersiňiz.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Uly belentliklere ýetip bilersiňiz ýöne munuň üçin köp zähmet gerek bolar. Esasy zada ünsüňizi jemläň ownuk zatlar bilen ünsüňizi çekmäň.Hepdäniň başynda işewür hyzmatdaşlar bilen aňsat aragatnaşyk gurup bilersiňiz. Başgalaryň gyzyklanmalaryna we duýgularyna düşünmäge meýilli bolarsyňyz. Şeýle hem  şertnamalary baglaşmak üçin dogry wagt.Hepdäniň dowamynda köp kynçylyklary ýeňip geçip bilersiňiz hatda käbir maliýe üstünliklerini gazanyp bilersiňiz. Dynç günleri ýakynlaryňyz bilen öwrenmek we aragatnaşyk gurmak üçin amatlydyr.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Duşenbe güni möhüm meselelerden başlamaň. Meýilleşdirilen býudjetiňizden çykmazlyk üçin finansyňyza üns beriň. Az salym garaşyň hepdäniň ortalary  kem-kemden güýçlenýändigini duýarsyňyz. Käbir Mizanlar  iş ugurlaryny üýtgetmek barada pikir ederler. Hepdäniň ahyrynda  uzyn syýahatlara gidip bilersiňiz olar üstünlikli bolar we islenýän netijäni getirer. Maşgala agzalary bilen gatnaşyklarda doly düşünişmek höküm sürer. Dynç günleri ýakynlaşdygyça duýgyňyz hasam güýçlener. Dolandyryş we täsirli adamlar bilen özüňize amatly şertlerde gepleşik geçirmekde üstünlik gazanarsyňyz.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Siziň hyjuwyňyz artar. Bu size öz maksatlaryňyza has çalt ýetmäge kömek edip biler ýa-da tersine häzirki işleriň öňüni alyp biler. Hepdäniň ilkinji günlerinde başgalar bilen dawa-jenjel etmezlige synanyşyň dürli pikirlere birneme çydamlylyk görkeziň. Şol bir wagtyň özünde professional üstünlikleriňize oňyn täsir edip biler. Özüňizi bir ýere çekip bilseňiz täze peýdaly baglanyşyklary aňsatlyk bilen gurup bilersiňiz. Gowy we täjirçilik ukyby köp iş meseleleriňizi  çözmäge kömek eder. Işgärlerde we işewür hyzmatdaşlarda gowy täsir galdyrarsyňyz. Iş prosesine konstruktiw üýtgeşmeler girizmek mümkinçiligi bar. Hepdäniň ahyry gelejek üçin gowy binýady döretmäge mümkinçilik berer. Size açyljak umytlar ähli garaşylýanlardan ýokary bolar şonuň üçin edýän tagallalaryňyz biderek bolmaz.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Bu hepdäniň meselelerini çözmek üçin umumy düşünjäni logikany we öz tejribäňizi ulanyň. Köp kynçylyklary ýeňip geçip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa käbir ýyldyzlar zatlara birneme real däl garaýarlar. Ýalňyşlyklardan  gaça durmak üçin her karar hakda pikir ediň maglumatlary barlaň we mümkin bolan ähli faktorlary göz öňünde tutuň. Ujypsyzja zatlar bilen ünsüňizi çekmäň şonda iş ritmine dolanmak kyn bolmaz. Işjeň aragatnaşyk we käbir başagaýlyk bolar ýöne netijeler gaty täsirli bolar. Ýolbaşçylaryňyzyň  beren  tabşyryklaryny  üstünlikli ýerine ýetirersiňiz. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary berkitmek üçin gowy pursat. Bir gezeklik pul akymyny almak mümkinçiligi bar.Şeýle hem dynç günleriňizde  syýahata gidip, myhmanlary çagyryp ýa-da ýakynlaryňyza kömek edip bilersiňiz. Islän maýa goýumyňyz ýakyn wagtda girdeji getirer.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

 Hepde netijeli başlar ikirjiňlenmäň we mümkinçilikleri elden gidirmäň. Gysga syýahatlar we iş saparlary gowy bolar. Daşary ýurt hyzmatdaşlary bilen aragatnaşyk gurmak üçin amatly döwür. Käbir Jediler dolandyryşdan maliýe höweslerini alarlar. Kärdeşleriňiz bilen gatnaşyklar oňat öser özara täsirleşer. Netijeli iş we dogry dynç almak üçin ýeterlik wagtyňyz  bolar. Hepdäniň ortalarynda möhüm jikme-jiklikleri ýatdan çykaryp bilersiňiz..Häzirki wagtda möhüm resminamalara gol çekmezlige ýa-da uly göwrümli taslamalara başlamazlyga synanyşyň. Hepdäniň ahyrynda durmuşyň dürli ugurlarynda göze görnüp duran üýtgeşmeler bolup biler.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Sabyr ediň bu size hepdäniň birinji ýarymynda gerek bolar. Kiçijik ýöne gaty zerur bir zady ýitirmegiňiz ähtimal şonuň üçin telefonlaryňyza kartlaryňyza we beýleki ownuk zatlara üns bilen gözegçilik ediň. Häzirki gündelik meselelere ünsi jemläň we hepdäniň ortalaryna has möhüm taslamalara başlaň. Her kararlary kabul etmezden ozal  üns bilen ölçäň. Şübhesiz kärdeşleriňizden ýa-da ýolbaşçylaryňyzdan kömek soraň bu ýalňyşlyklardan we ýakymsyz netijelerden gaça durmaga kömek eder. Hepdäniň ahyrynda ýakyn dostlaryňyz  bilen özüňize amatly şertlerde gepleşik geçirip bilersiňiz. Okamak bilen meşgullanýan Daluwlar üçin täze materiallary özleşdirmek adatdakysyndan has aňsat bolar.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Oňyn garaýyş we optimistik dünýägaraýyş ähli işleriňizde ep-esli öňe gidişlige kömek eder. Köp Hutlar  karýerany ösdürmek üçin mümkinçilik alarlar. Täze işewür hyzmatdaşlar bilen aragatnaşyk üstünlikli bolar. Mahabat çäreleri we köpçüligiň öňünde çykyş etmek gowy geçer. Kararlar kabul edeniňizde diňe faktlar we umumy düşünje bilen däl-de eýsem duýgurlyk bilen hem dolandyryň käwagt diňe dogry saýlamaga mümkinçilik berer. Hepdäniň ortalarynda ylham güýçlener döredijilik ukyplary özlerini doly görkezer. Iş prosesini gowulandyrmak üçin konstruktiw pikirleri hödürläň. Bu dolandyryşyň öňünde bahaňyzy artdyrar.Gowy tarapyňyzy görkezmek başarnygyňyzy we hünär ussatlygyňyzy görkezmek üçin bu dogry pursat.

Ýene-de okaň

12-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

11-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

10-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-njy Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

08-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

07-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama