SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Hepdäniň birinji ýarymynda  kyn meseleleriňizi çözüp hatda düşnüksiz ýagdaýlara-da baş goşup bilersiňiz. Hamallaryň  köpüsi üçin hepdäniň ikinji ýarymy kyn bolar. Şeýle hem işleriňiziň  köp bolmagy stres döredip biler. Hepdäniň ahyrynda  howsala düşmeseňiz hemme zady üstünlikli başararsyňyz. Maşgala meseleleri aýratyn işjeň gatnaşmagyňyzy talap edip biler. Mümkin bolsa ýakynlaryňyz bilen ýürekden gürleşiň bu hemmelere gowy täsir eder. Siziň üçin gymmatly bolan  gatnaşyklary dikeltmäge mümkinçilik bolar. Ondan peýdalansaňyz  ökünmersiňiz.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Hepdäniň başynda köp kyn ýagdaýlary üstünlikli çözüp bilersiňiz.Gowy netijäni almak üçin nähili hereket etmelidigine düşünersiňiz.Bu wagt çylşyrymly maliýe meseleleriňizi çözmek üçin amatly pursat. Uzak dowam etjek we ähli gatnaşyjylar üçin peýdaly boljak özara peýdaly hyzmatdaşlyklar hem  başlap biler.Hepdäniň ortalarynda işe aýratyn üns bermeli bolarsyňyz. Garaşylmadyk kynçylyklar meýilleşdirilen meýilnamalaryň duýdansyz bozulmagy we şertnamalaryň ýatyrylmagy ähtimal. Hatda tanyş meseleler hem adatdakysyndan has kyn bolar. Umytdan düşmäň hemme zady başararsyňyz, ýöne has köp tagalla etmeli bolarsyňyz.Käbir Sowurlar gaty uly meýilnamalary düzmäge meýilli bolarlar. Hepdäniň ahyrlarynda  öý işlerine köp üns bermeli bolarsyňyz  we maşgala agzalary ähli meselelerde size höwes bilen kömek ederler.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Size kyn bolan meseleleri çözmäge mümkinçilik taparsyňyz. Täze çözgütleri görersiňiz ugurtapyjylygy we döredijiligi görkezersiňiz. Jöwzalaryň köpüsi kärdeşleri bilen gatnaşyk gurar we dolandyryşyň öňünde özlerini gowy görkezip bilerler. Jedelli ýagdaýlarda maslahat üçin öz pikirleriňize bil  baglaň bu size birnäçe kynçylykdan gaça durmaga kömek eder.Şeýle hem maliýe meseleleriňizi üstünlikli çözüp bilersiňiz. Hepdäniň ikinji ýarymy aragatnaşyk üçin amatly bolar. Her kimde hatda başda gaty tankytlaýanlarda-da gowy täsir galdyrmak aňsat bolar. Hyzmatdaşlyga, dostluga ýa-da romantiki wakalar üçin hem amatly pursat.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Hepdäniň başy ýakymly wakalaryň we täze gyzykly meseleleriň üstünde durup zehiniňizi görkezmeli bolarsyňyz. Şeýle hem başga bir zady almak üçin käbir meýilnamalary üýtgetmeli bolar. Ilki bilen ähli Seretanlar netijede hemme zadyň üstünlikli işleýändigini görerler. Işiňizde başlangyç görkezmäge we romantik dostlukly gatnaşyklarda ilkinji ädimleri ätmäge arkaýyn boluň.Hepdäniň ikinji ýarymynda ownuk zatlar hakda alada etmeseňiz hemme zat gowy bolar. Garaşylmadyk wakalarda özbaşdaklygy we döredijiligi görkeziň. Ýakynlaryňyz bilen gatnaşyklar gowulaşmak üçin üýtgeşmeler bolar.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Möhüm we jogapkärli meseleleri gaty uzak goýmaň. Bagt hepdäniň başynda siziň tarapyňyzda bolar şonuň üçin kyn meseleleri mümkin boldugyça çalt çözmeli bolarsyňyz. Köp zady anyklamaly bolar we ahyrynda üstünlik bolar.Hepdäniň ortasynda gözegçilik edip bilmeýän sebäpler bilen işjeňligiňizi birneme çäklendirmeli bolarsyňyz. Işewürlikde garaşylmadyk gijikdirmeler nädogry aragatnaşyklar we düşünişmezlikler bolup biler. Hepdäniň soňky günlerinde çynlakaý bir zat meýilleşdirmäň. Dynç almak we ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk saklamak has gowy. Dostlaryňyz bilen duşuşyň we sizi gyzyklandyrýan zatlar hakda gürleşiň.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Öň mümkin däl ýaly bolup görünýän pikirleri durmuşa geçirip başlamagyň wagty geldi. Adaty bolmadyk ýollary gözläň synag ediň täze zatlary synap görüň. Özüňize şübhelenmäň siz islendik kynçylygy çözmäge ukyplysyňyz. Köp wagt ozal alan bilimler gaty peýdaly bolar. Çylşyrymly iş meselelerini çözmek aňsat bolar. Üstünlige ýetmek garaşanyňyzdan  has aňsat bolar. Işewür hyzmatdaşlar we kärdeşler mümkin bolan ähli kömegi bererler.Hepdäniň ikinji ýarymynda birneme seresap boluň. Gaty zerur bolmasa aladaly we özüňizi ynamsyz duýýan adamlardan gaça duruň. Täze gatnaşyklara açyk bolan Sünbüleler gyzykly biri bilen duşuşyp biler. Duşuşyk dostlugyň ýa-da uzak möhletli romantikanyň başlangyjy bolar.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Durmuşyňyzy gowulaşdyrmak üçin köp mümkinçilikleri getirjek miweli hepde garaşýar.Ýuwaş-ýuwaş hereket ediň dawa etmäň.Köpden bäri garaşylýan mümkinçilikler siziň öňüňizde açylar ýöne olary sypdyrmazlyk has möhümdir. Özüňize bolan  ynam üstünlik gazanmagyň açary bolar. Köp Mizanlar maliýe meselelerini üstünlikli çözerler. Şeýle hem ýakyn  geljekde ep-esli girdeji getirjek şertnamalary baglaşmak mümkin bolar.Näme bolsa-da özüňizi aşa işlemezlige çalşyň. Özüňizi alada ediň ýeterlik uky alyň ýakymly wakalar we maşgalaňyz dostlaryňyz bilen aragatnaşyk üçin wagt tapyň. Örän peýdaly boljak täze tanyşlyk mümkinçiligi bar.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Esasanam hepdäniň başynda rahatlygy saklamak gaty möhümdir. Bu hemişe aňsat bolmaz sebäbi köp gapma-garşy duýgulary başdan geçirersiňiz. Özüňizi dolandyrmaga synanyşyň ýogsam ýakyn wagtda ökünjek hereketleriňiziň bolmagy mümkin. Zerur zatlara üns beriň we ýalňyşlyklardan gaça durmak üçin ähli maglumatlary üns bilen barlaň.Käbir Akraplar gyzykly teklipleri alarlar. Bu  hem täze möhüm tapgyryň başlangyjy bolup biler. Emma kynçylyklara taýyn boluň, islenýän netijelere ýetmek üçin köp synanyşmaly bolarsyňyz.Hepdäniň ahyrynda durmuşyň ähli ugurlarynda ýakymly garaşylmadyk üstünliklere taýyn boluň. Dürli ýagdaýlarda başlangyç etmekden çekinmeseňiz  isleýän zatlaryňyza çalt ýetip bilersiňiz.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Dürli adamlar bilen umumy dil tapyp bilersiňiz. Gepleşikler we köpçüligiň öňünde çykyş etmek diýseň üstünlikli bolar.Ýolbaşçylarda  gowy täsir galdyryp iň gowy tarapyňyzy görkezip bilersiňiz. Daş-töweregiňizdäkiler sizi  höwes bilen goldarlar we  size bir gezekden köp peýdaly boljak ýaranlary tapyp  bilersiňiz.Köplenç täze we üýtgeşik zatlary etmeli bolarsyňyz. Hepdäniň ahyrynda käbir Kowuslar romantik gatnaşyklara başlap bilerler. Ilkinji ädim ätmek hem zerur bolmaz.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Birnäçe sebäplere görä saklanan zatlary herekete getirip bilersiňiz. Çalt durmuşa geçirilip bilinjek täze pikirler peýda bolar. Işlemäge bolan höwesiňiz, ýalňyşlyklardan gaça durmaga maksatlaryňyza ýetmegiň we täsirli netijelere gazanmagyň çalt ýoluny tapmaga mümkinçilik berer.Hatda meýilnamalaryňyzda-da üstünlik gazanmak üçin uly mümkinçilikler  bolar.Maşgala Jedilerine birek-birege düşünmek has aňsat bolar we ownuk dawalary çözmek düzeltmek mümkin bolar. Düşünjäňizi diňläň size dogry ýoly görkezer. Birinji ädim ätmeli bolmagyňyz hem mümkin.Hepdäniň ahyrynda karýeraňyzda üstünlik gazanmak üçin amatly pursat bolar. Iň gowy tarapyňyzy görkezip kärdeşleriňiziň we ýolbaşçylaryňyz öňünde abraýyňyzy artdyryp bilersiňiz.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Hepdäniň ilkinji günlerinde çylşyrymly we bulaşyk meseleleri çözmäge mümkinçilik bolar. Geljek üçin meýilnamalar barada kararlary  berersiňiz.Meýilnamalaryňyza ýetmegiň we özüňize ynam gazanmagyň ýollaryny görersiňiz.Käbir Daluwlar ýakyn wagtda berk we ygtybarly dostluga öwrüler ýaly dostlukly gatnaşyklara başlarlar.Isleýän zadyňyza ýetmek üçin esasanam hepdäniň ortalarynda tutanýerli bolmaly bolarsyňyz. Dowamly we zähmetsöýer bolsaňyz kyn ýagdaýlardan çykmak täze zatlary öwrenmek we netije çykarmak aňsat bolar.Hepdäniň ahyry zatlary we resminamalary tertibe salmak we maşgalaňyz bilen dynç almak üçin amatly pursat.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Stressli pursatlarda-da oňyn garaýyş saklamaga synanyşyň. Hepde diýseň üstünlikli bolar ýöne käbir garaşylmadyk ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz. Özüňize bagly hemme zady ediň ýöne özüňizden aşa talap etmäň.Hepdäniň ortalaryndaTäze tanyşlaryňyza kän ynanmaň. Sizi şübheli çärelere çekmäge  synanyşyp bilerler. Emma islendik ýagdaýda ýakynlaryňyza bil baglap bilersiňiz. Olaryň goldawy kyn ýagdaýlarda bahasyna ýetip bolmajak kömek bolar.Işli günlerde-de dynç almagy  ýatdan çykarmaň.

Ýene-de okaň

21-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

20-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (15-21-nji iýul)

19-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama