SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

2024;Hepdelik täleýnama (05-nji-11-nji fewral)

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Hepdäniň başy täze iş alyp barmak üçin ajaýyp. Çylşyrymly we örän jogapkärli ýaly görünýän işleriňizi etmek üçin amatly bolar. Tejribäniň we ussatlygyň kömegi bilen  isleýän netijeleriňize çalt ýetersiňiz. Bar bolan baglanyşyklary berkitmek we täzelerini edinmek mümkinçiligiňiz peýda bolar.Hepdäniň ortasy, adatça, aragatnaşyk üçin amatly bolar. Duýgurlyk we jadylylyk, dürli adamlara çemeleşmäni tapmaga we köp zada bagly bolanlaryň goldawyny almaga kömek eder. Şahsy gatnaşyklar nukdaýnazaryndan hepdäniň ikinji ýarymy has amatly bolar. Bu wagt ýakynlaryňyza aňsatlyk bilen düşünersiňiz. Bilelikdäki tagallalar bilen hemmeleri binjalykeden tapawutlary çözmek mümkin bolar. Hepdäniň ahyryna çenli aşyklar ähli jedelleri ýatdan çykararlar.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Hepdäniň başynda ýakyn  adamlaryňyzdan garaşýan zatlaryňyz näçe pes bolsa, beýlekiler bilen düşünişmek aňsat bolar. Kimdir biri bilen bir zatlar etmek ýa-da bilelikde syýahat etmek üçin şertnama baglaşanyňyzda, adamyň meýilnamalarynyň iň soňky minutda üýtgäp biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň we ätiýaçlyk meýilnamaňyz bar bolsa gowy bolardy.Hepdäniň ortasy, maliýe meselelerinde seresaplylygy talap eder. Emma bu wagt iş üçin amatly. Onda, dolandyryşyň derrew duýjak we höweslendirjek üstünligine ýetersiňiz. Hepdäniň soňky günleri maşgala meseleleri, garyndaşlar we köne tanyşlar bilen duşuşyklar üçin amatly. Ýakynda kyn bolan has gowy gatnaşyklar üçin näme üýtgemelidigi belli bolar. Pikirlenmek we herekete geçmek üçin köp wagt gerek bolmaz.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Biderek zatlara wagt ýitirmeseňiz, köp möhüm meselelerde ep-esli ösüş gazanarsyňyz. Ileri tutulýan ugurlary dogry kesgitlemek möhümdir we muny özüňiz etmeli. Berlen maslahatlaryň size peýdaly bolmagy ähtimal däl.Hepdäniň başy täze ýaranlary, işewür hyzmatdaşlary we iş berijileri tapmak üçin amatly. Örän üýtgeşik adamlarda gowy täsir galdyryp bilersiňiz we köp zada bagly adamlaryň goldawyny alyp bilersiňiz. Häzirki wagtda diňe professional hökmünde başlanýan gatnaşyklar wagtyň geçmegi bilen resmi bir häsiýeti alyp biler. Şeýle-de bolsa, bu ýerde köp zat başlangyç etmek isleýändigiňize bagly bolar. Hepdäniň ikinji ýarymy, resminamalar bilen işlemek, döwlet guramalarynyň wekilleri bilen aragatnaşyk saklamak we hukuk meselelerini çözmek üçin amatly pursat.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Hepdäniň başy, maglumatlary gözlemek we derňemek, ozal düşünip bolmajak we çylşyrymly ýaly görünýän zatlary işjeň öwrenmegiň wagtydyr. Işleriňizde  köp tejribe alarsyňyz we birnäçe möhüm meseläni çalt çözersiňiz. Bu günler öwrenip boljak zatlaryň hemmesi ýakyn wagtda işiňizde peýdaly bolar.Başgalar bilen umumy dil tapmak elmydama aňsat bolmaz. Daşardan seredeniňde, öz işiňe gönükdirilen we beýleki adamlaryň durmuşynda bolup geçýän zatlar bilen asla gyzyklanmaýan ýaly bolup görünýär. Size eziz bolanlara has köp üns bermäge synanyşyň. Bu gatnaşyklara peýdaly bolar. Hepdäniň ikinji ýarymy syýahat üçin amatly bolar. Bu bolsa size ylham berer we begendirer. Täze tanyşlar, şeýle hem köp zada başgaça garamaga kömek etjek adamlar bilen duşuşyklar mümkin.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Hepdäniň başynda rahatlygy saklamak kyn bolup biler. Bu wagt emosional ýagdaý durnuksyz bolar. Bu sebäpli, keýpiňiz köplenç üýtgäp biler, başga wagtlarda üns bermejek zadyňyzy kabul edip başlarsyňyz.Aragatnaşykda aýdyňlyk möhümdir. Size düşünýän we goldaýan we islendik ýagdaýda siziň tarapyňyzda galanlar bilen has köp wagt geçirmek gerek.. Hepdäniň ikinji ýarymy has täsirli we gyzykly bolar. Köp peýdaly zatlar peýda bolar we olary haýal etmän ýerine ýetirmek islärsiňiz. Öňdäki meseleler kyn boljakdygy sebäpli, olary çözmek üçin tejribeli we ygtybarly ýaranlaryň kömegi gerek bolar. Olary çalt taparsyňyz.Hepdäniň ahyry näçe ýakyn bolsa, beýlekiler bilen düşünişmek aňsat bolar. Soňky günlerinde, hatda ýakynda tanyşanlaryňyza-da gowy düşünersiňiz.

 Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Bu hepdäniň wakalary durmuşyňyzda hiç zady düýpgöter üýtgedip bilmez, ýöne size köp zada täzeçe garamaga kömek eder. Öň diňe düşnüksiz çaklap biljek zatlaryňyz aýdyň we düşnükli bolar; käbir kyn iş soraglaryna jogaplar özbaşdak tapylar. Täze meýilnamalar düzüp başlarsyňyz we meýilnamalaryňyzy durmuşa geçirmegiň ýollaryny gözlärsiňiz.Hepdäniň birinji ýarymy döredijilik we hyýal talap edýän zatlar üçin gowy. Başga biriniň göreldesine eýermekden ýa-da başgalaryň beren görkezmelerini ýerine ýetirmekden täze bir zat tapmak size has aňsat bolar. Bu wagt şahsy gatnaşyklar taýdan amatly bolar. Duýgurlyk, dürli adamlar bilen umumy dil tapmaga kömek eder. Hepdäniň ikinji ýarymynda käbir köne işlere, pikirlere we meýilnamalara dolanmaly bolarsyňyz. Emma edýän tagallalaryňyz biderek bolmaz, garaşanyňyzdan  has gowy netije alarsyňyz.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Hepdäniň birinji ýarymynda özüňize az ünsi çekmäge synanyşmak peýdaly bolar. Adaty bolmadyk pikirleri paýlaşmak we batyrgaý meýilnamalar hakda gürleşmek üçin amatly pursat däl. Gowy bir zat oýlap tapsaňyzam entek görkezmezlik has gowudyr. Olaryň oňaýly we zyýanly taraplaryny ölçäň, maksada tarap ilkinji ädimleri ädiň .Diňe şondan soň özüňize ynamly ýaranlary taparsyňyz. Hepdäniň ikinji ýarymynda kynçylyklar döräp biler. Olar çylşyrymly we köp wagt talap edip biler. Şonuň üçin sabyrly bolmak has gowudyr. Siz tutanýerli bolarsyňyz we meýilnamalaryňyzdan ýüz öwürmersiňiz; tagalla gerek bolsa-da hökman maksadyňyza ýetersiňiz. Ýadyňyzdan  çykarmaň: hemme zady özbaşdak çözmeli däl, sebäbi ýakyn wagtda size kömek etmek isleýän adamlar bar.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Hepdäniň başy gyzykly bolar. Bu wagt, täze bir zady almak mümkinçiligine, meselem, geljegi uly iş taslamasyna ünsi jemlärsiňiz. Bu döwürde kabul edilen kararlar, karýeraňyza peýdaly bolar. Dogry ýaranlary saýlamak we käbir ýagdaýlarda täsirli howandarlary tapmak mümkin bolar.Hepdäniň birinji ýarymy şahsy gatnaşyklar taýdan amatly bolar. Bu inisiatiwany öňe sürmek, bir zat teklip etmek pikirleriňizi paýlaşmak üçin dogry pursat. Hepdäniň ikinji ýarymynda aladalar ep-esli artar. Diňe özüňiziň däl, eýsem beýleki adamlaryň işleri barada hem alada etmeli we kyn ýagdaýa düşenlere kömek etmeli bolarsyňyz.Ýakyn adamlaryňyz sizi ruhlandyrmak we begendirmek isleýärler. Ret etmäň! Durmuşyňyza täze bir zat  üýtgeşme bolar hakykatdanam özüňizi has gowy duýarsyňyz.

 Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Hepdäniň başynda işewür gatnaşyklar düşnüksiz bolup biler. Bu gün adatdakysyndan has köp sabyr we öz-özüňi dolandyrmagy talap eder. Duýgularyňyza erkinlik bermek kyn bolar, ýöne siz muňa baş goşarsyňyz, dogry hereket ugruny saýlarsyňyz.Ýöne  şahsy durmuşyňyzda gowulaşmak üçin üýtgeşmeler bolup biler. Ýaňy-ýakynda umumy dil tapmadyk adamlar bilen düşünişmek has aňsat bolar. Soň bolsa iş we okuw üçin amatly döwür bolar. Çylşyrymly meseleleri nädip çözmelidigine we beýlekileriň edip bilmejek işinde üstünlik gazanmagy düşünersiňiz. Hemme zat derrew netije bermez, ýöne tutanýerli bolarsyňyz we maksadyňyza ýetersiňiz.Öýde adatdakysyndan has köp aladalar bolup biler. Içerki problemalary aradan aýyrmak mümkin däl, olaryň çözgüdi meýilleşdirilmedik çykdajylary talap eder.

 Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Hepdäniň başy özbaşdak çözüp boljak meseleleriňize üns berseňiz üstünlikli bolar. Hiç kimden kömek we goldaw garaşmasaňyz, çalt üstünlik gazanarsyňyz. Işewür gepleşikler uzaga çekip biler.Köp Jediler  bu wagt täze tanyşlary we ylham beriji duşuşyklary tapar. Düşünjäňizi diňläň: dürli adamlar bilen özüňizi nähili alyp barmalydygyňyzy, ýakynlaryňyzyň ýüregindäki zatlara düşünmäge we ýakynda ilkinji gezek tanyşanlaryňyza çemeleşmäge kömek eder. Romantiki gatnaşyklaryň başlangyjy mümkindir. Hepdäniň ikinji ýarymy meşgul, gyzykly we täsirli bolar. Bu wagt köp zat siziň üçin gowy bolar, batyrgaý işler üstünlikli bolar. Täze zatlary we zerur zatlaryň hemmesini  çalt öwrenersiňiz.  Bu bolsa bar bolan gatnaşyklary berkitmäge we täze ýaranlary tapmaga mümkinçilik bolar.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Bu hepde durmuşda pikirlenmegiň köp sebäpleri bolar we duýgularyňyzy tertiplemäge mümkinçilik bolar. Islendik döredijilik işi üçin bu amatly pursat – olar size diňe oňyn duýgulary bermän, eýsem özüňiz we beýlekiler hakda möhüm bir zady öwrenmäge kömek eder. Ýakyn adamlaryňyz bilen bolýan zatlary ara alyp maslahatlaşmak we täsirleri paýlaşmak möhümdir. Käbir düşünişmezlikler ýüze çykyp biler. Jedeller hakykatdanam peýdaly bolar: olaryň kömegi bilen köp zada başgaça seredersiňiz.

 Hut (balyk21.02 – 20.03) 

Hepdäniň başynda rahatlygy saklamak we gyssagly hereket etmezlik möhümdir. Gyssagly bir zat aýtmazlyk we özüňiziň bilmeýän zehiniňiz hakda pikir alyşmazlyk maslahat berilýär. Amatsyz ýagdaýa düşmek we soňundan ökünjek bir işi etmek howpy bar. Şonuň üçin adaty zatlaryňyzy edi we ýakynlaryňyzyň içinde  goldawyna ynanýanlaryňyz bilen habarlaşyň. Möhüm ýygnaklaryňyz meýilleşdirilen bolsa, olara çynlakaý taýýarlyk görüň. Hepdäniň ikinji ýarymy amatly we sazlaşykly wagt. Durmuşyňyzy gowy tarapa üýtgedip başlarsyňyz we muny arkaýyn, gereksiz dawa-jenjelsiz, üstünlige doly we esasly ynam bilen ýerine ýetirersiňiz. Daş-töweregiňizdäki adamlar size bil baglap biljekdigini duýarlar. Käbir gyzykly teklipleri almagyňyz mümkin. Bu döwür maşgala meseleleri üçin amatly. Garyndaşlar we beýleki ýakyn adamlar bilen gatnaşyklar gowulaşar.

Ýene-de okaň

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri

10-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama