SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

2024;Hepdelik täleýnama (03-nji -09-njy iýun)

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Kyn meseleleri çözmek üçin tagalla etmeli bolarsyňyz. Täze zatlary özleşdirmek we köp mukdarda maglumatlary öwrenmek aňsat bolar. Käbir Hamallar  energiýanyň ýetmezçiligini duýar şonuň üçin dynç almagy gaty möhümdir.Hepdäniň başynda başlangyç edip işjeň hereket edip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa seresap boluň we geljekde ökünmezlik üçin gyssagly kararlary bermäň. Hepdäniň ahyrlarynda dogry adamlar bilen aragatnaşyk gurup bilersiňiz we gündelik işleriňize  jikme-jikliklere üns bermäge synanyşyň. Möhüm şertnamalar baglaşmagyň we uzak meýilnamalary düzmegiň zerurlygy ýok. Käbir ýagdaýlarda dogry wagta garaşmak has gowusy bolar.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Hepdäniň başynda möhüm zatlary meýilleşdirmäň. Emosional durnuksyzlygy duýarsyňyz we ünsüňizi jemlemek kyn bolar. Kärdeşler ýa-da işewür hyzmatdaşlar bilen ownuk düşünişmezlikler bolup biler. Iş bilen öý işlerini birleşdirmeli bolarsyňyz käwagt problemalary şol bir wagtyň özünde çözmeli bolarsyňyz.Az salymdan bolsa işleriňizdäki we resminamalaryňyzdaky bulaşyklygy çözüp bilersiňiz. Bilim alýan ýa-da hünärlerini ýokarlandyrýan Sowurlar  öwrenmegi aňsatlaşdyrar. Çynlakaý synaglardan geçmek we möhüm resminamalara gol çekmek üçin gowy pursat. Uzak meýilnamalary düzüň olaryň amala aşmagy üçin uly mümkinçilikleriňiz bar.Ýakynlaryňyz  ýa-da has tejribeli kärdeşleriňiz size peýdaly maslahat berip bilerler olary diňläň.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Bu hepde pikirleriňizi durmuşa geçirmek mümkin däl bolup biler. Öňe gitmäge synanyşmaň azajyk garaşmak ýa-da meýilnamaňyzy täzeden  barlamak has gowudyr. Yhlas we jogapkärçilik size iş meselelerini çözmäge kömek eder. Käbir Jöwzalar  işewürlik abraýyny ep-esli güýçlendirerler. Esasanam hepdäniň başynda dawa-jenjellerden gaça duruň we düýbünden zerur bolmasa jedelli temalarda ara alyp maslahatlaşmaň.Hepdäniň ahyrynda bolsa çylşyrymly meseleleri çözmäge ökde bolarsyňyz. Tertip-düzgün we hünär ussatlygy üstünligiň açary bolar. Resmi edaralara baryp görmek üstünlikli bolar. Hepdäni duýgudaşlyk bilen gutarmak üçin ähli mümkinçilikleriňiz bar. Uzak meýilnamalary düzmek we möhüm kararlar bermek üçin dogry pursat. Akylylyk  we seresaplyk size dogry ýoly görkezer.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Seresap we tutanýerli bolsaňyz köp meseläni çözüp bilersiňiz. Kärdeşler bilen aragatnaşyk saklanyňyzda aýratyn näzikligi görkeziň uly düşünişmezlikler aňsatlyk çözülip biliner. Çykdajylaryňyza üns bilen gözegçilik ediň. Hepdäniň başynda syýahaty başlamazlyk we syýahat etmezlik has gowudyr.Birneme wagt geçensoň köp adamlar  bilen umumy dil tapmak aňsat bolar. Köp mukdarda iş bilen meşgullanmaga mümkinçilik berjek güýjüň artýandygyny duýarsyňyz. Mümkin bolan kynçylyklara garamazdan ownuk jikme-jikliklere wagt ýitirmeseňiz we esasy meselelerden daşlaşsaňyz gelejek üçin gowy binýat döredersiňiz.Hepdäniň ahyrynda ynandyrmak ukybyňyz artar. Köpçüligiň öňünde çykyş etmek we ýygnaklar konferensiýalar gowy geçer.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Emosional ýagdaýyňyz gowy bolmaz esasanam hepdäniň başynda.Köp  zatlar  hakda alada etmeli bolarsyňyz. Pikirlenmek ünsi jemläp bilmezlik hemme meýilleşdirilen meseleleriňizi netijeli çözmegiň öňüni alar. Ýöne özüňizi bir ýere jemlemegi başarsaňyz, hemme zat pikir edişiňizden has çaltlaşar.Hepdäniň ilkinji günleri gozgalmaýan emläk amallaryny baglaşmak üçin amatly. Käbir Esetlere geljegi uly girdejiniň birneme ýokarlanmagy mümkinçiligi bar. Wagt ýitirmezlik üçin boş söhbetdeşliklerden ägä boluň.Hepdäniň dowamynda sizi binjalyk edýän ähli ownuk zatlar bilen iş salyşmaly bolarsyňyz . Işewürlik işiňizi birneme togtatmak we zatlary tertibe salmak gerek bolar.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Ynam görkezmekden we pikiriňizi aýtmakdan utanmaň. Işgärleriň we dolandyryşyň öňünde abraýyňyz ep-esli artar. Sünbüleleriň köpüsi karýera basgançagyny ýokary götermäge mümkinçilik alarlar. Şeýle-de bolsa başgalardan ägä boluň.Hepdäniň ortalarynda jikme-jikliklere köp üns bermeli bolarsyňyz. Ýalňyşlyk goýbermek ähtimallygy ýokary şonuň üçin ähli maglumatlary iki gezek barlaň. Ofis enjamlarynyň döwülmegi we amatsyz pursatda ähtimallyk bar. Çynlakaý problemalar bolmaz ýöne birneme tolgunmaly bolarsyňyz.Hepdäniň ahyry siziň üçin aýratyn üstünlikli bolar. Duýgy taýdan ýokary galarsyňyz we beýleki adamlara ylham berip bilersiňiz.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Hepdäniň ilkinji günlerinde başgalara birneme çydamlylygy görkeziň. Biraz gaharjaň bolarsyňyz soň bolsa dawa-jenjellere sebäp bolup bilersiňiz. Biraz garaşyň basym keýpiňiz kadaly ýagdaýa geler we dünýä obýektiw garamak has aňsat bolar. Düşünişmek kyn ýagdaýda dogry karara gelmäge kömek eder.Käbir garaşylmadyk ýagdaýlar meýilnamalaryňyzy täzeden düzmäge mejbur eder ýöne sizi binjalyk etmez. Has dogrusy meselä beýleki tarapdan seredip has gowy çözgüt tapmaga sebäp bolar. Resmi edaralara baryp görmek we ýolbaşçylardan kömek soramak üçin amatly pursat. Tejribeli kärdeşleriň maslahatlary we teklipleri size gaty peýdaly bolar.Hepdäniň ahyrynda köp Mizanlar  işewür we peýdaly adamlar bilen duşuşarlar. Täze bilimleri öwrenmek we gyzykly pikirler döretmek aňsat bolar.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Bu döwürde siz esasanam gujurly we netijä gönükdirilen bolarsyňyz. Kärdeşler we ýolbaşçylar bilen gatnaşygyňyz gowy bolar ähli işleriňizde size goldaw berler. Gozgalmaýan emläk we gurluşyk bilen baglanyşykly meseleleri çözmek üçin dogry pursat. Köpçüligiň öňünde çykyş etmek hem gowy geçer.Ekzaminlara  taýýarlanýan Akraplar  täze bilimleri çalt we aňsatöwrenip  bilerler. Islendik kyn meseläni çözüp bilersiňiz. Geljek üçin meýilnama düzmäge we özüňizde  uly maksatlary goýmaga taýyn  boluň we üstünlik gazanarsyňyz.Hepdäniň ahyrynda möhüm bir zady başlamaň başlanyňyzy tamamlamaga we resminamalaryňyzy tertipli saklamaga üns beriň. Dynç günlerini gowy kompaniýada geçiriň we rahatlandyryjy bir zat ediň.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Hepdäniň başy işewürlikde we karýerada ösüş üçin amatly mümkinçilikler getirer. Dolandyryşda gowy täsir galdyryp hünär abraýyňyzy güýçlendirersiňiz. Täze taslamalar gysga wagtda durmuşa geçiriler. Käbir Kowus ýolbaşçylaryndan maliýe girdejilerini alarlar. Emma hemme zat meýilleşdirişiňiz ýaly gitmez. Möhüm meselelere ünsi jemlemek has gowudyr. Bu size ähli kynçylyklary çalt ýeňip geçmäge kömek eder. Täze tanyşlaryňyzdan ägä boluň olara ynanmaga howlukmaň.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Başgalaryň öňünde siziň meşhurlygyňyz ep-esli artar. Umumy pikir tapmak we gowy täsir etmek has aňsat bolar. Käbir Jediler  girdejili iş teklibini alarlar. Girdejiniň kem-kemden ýokarlanmagy gaty ähtimal. Emma hepdäniň başynda jedellerden möhüm gepleşiklerden we işewür ýygnaklardan gaça durmaga synanyşyň.Jikme-jikliklere üns bermek zerurdyr ýöne ownuk zatlara üns bermeli dälsiňiz. Möhüm zatlara üns beriň. Käbir meseläniň özi çözüler diýip garaşmaň, köp tagalla etmeli bolarsyňyz, ýöne netije peýdasy deger. Möhüm kararlary yza süýşürmek has gowudyr ýöne geljek üçin meýilnamalar hakda pikir etmek artykmaç bolmaz.Öý işleri hepdäniň ahyrynda aýratyn üns berilmegini talap eder. Arkaýyn bolup bilseňiz, dynç günleri dostlukly we oňyn bolar.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Gözellik duýgyňyz hepdäniň başynda özüni görkezer. Bu siziň daşky görnüşiňize we özüni alyp barşyňyza täsir eder. Adamlarda  gowy täsir galdyrmak aňsat bolar. Şeýle-de bolsa zatlara çynlakaý  garaýşy ýatdan çykarmaň. Artykmaç duýgy size zyýan berip biler. Karar bermezden ozal ähli maglumatlary üns bilen ölçäň.Az salymdan öz pozisiýaňyzy aňsatlyk bilen gorap bilersiňiz. Ara alyp maslahatlaşmalar gaty netijeli bolar. Her bir synanyşyk islenýän netijäni getirer. Gysga iş saparlary üstünlikli bolar.Çykdaýjylaryňyza  göz aýlaň.Dawa-jenjel döretmezlik üçin ýakynlaryňyz bilen gürleşende mylakatly boluň.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Ugurtapyjylygyňyz  ep-esli artar ýöne mundan dogry peýdalanmak möhümdir. Jedellerden gaça duruň. Köp Hutlar  garaşylmadyk ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolarlar ýöne hünär tejribesi we iş tejribesi olara dogry çözgüt tapmaga kömek eder.Duýgurlyk we köp mukdarda maglumat siňdirmek ukyby hepdäniň ortalarynda aýratyn amatly bolar. Mundan başgada dolandyryş we beýleki täsirli adamlar bilen gatnaşyk amatly bolar. Iş saparlary we täze hyzmatdaşlar bilen gepleşikler gowy geçer.Soň bolsa, işewürlik birneme ýadowlyk we nerw dartgynlygyny duýarsyňyz. Öz-özünden karar bermekden gaça duruň. Köp alada we seresaplylygy talap edýän işler bilen meşgullanmaň.

Ýene-de okaň

21-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

20-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (15-21-nji iýul)

19-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama