TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

2023-nji ýyly mynasyp atlandyrmak üçin teklipler öwreniler

Sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçiren Türkmenistanyň Prezidenti Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygyna we Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasaryna ýüzlenip, Halk Maslahatynyň Başlygynyň başlangyjy boýunça Türkmenistanda her ýyla mynasyp at bermegiň asylly däbe öwrülendigini belledi.

Eziz Watanymyz öz ösüşinde milli döwletliligiň ýörelgelerine daýanýar. Ösen döwleti döretmek hem-de jemgyýetiň durmuşynyň ähli ugurlaryny kämilleşdirmek işinde täze belentliklere ýeten mähriban halkymyz bagtyýar zamananyň eşretini görüp ýaşaýar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz 2023-nji ýyly mynasyp atlandyrmak boýunça ýurdumyzyň dürli künjeklerinden, jemgyýetçilik guramalaryndan, raýatlarymyzdan we ýaşlardan gelip gowuşýan teklipleri öwrenmegiň wajypdygyna ünsi çekip, bu ugurda degişli düzümler bilen utgaşykly işiň ýola goýulmagynyň zerurdygyny nygtady.

Ýene-de okaň

Türkmen-wenger gepleşikleri: ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi

Türkiýäniň Merkezi bankynyň ilkinji zenan ýolbaşçysy

Türkmenistan bilen Wengriýa bilelikde derman serişdelerini öndürmek isleýär

Ata Watan Eserleri

Teswirle