TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

January 2022

Dünýäde ilkinji bolup, Täze ýyly garşy alan ýurtlar

Ata Watan Eserleri
Tutuş dünýä, Täze 2022-nji ýyla gadam basdy. Bu ýylky Täze ýyl dabaralary hem pandmeiýa sebäpli çäklendirilen görnüşde geçirildi. 2022-nji ýyly Ýer şarynda ilkini bolup, Ýuwaş...

2022-nji ýylyň esasy sport wakalary

2021-nji ýylda sport dünýäsinde köp sanly gyzykly wakalar bolup geçdi. Bir ýyl gijikdirilen 2 sany iri sport ýaryşy- futbol boýunça dünýä çempionaty hem-de Tokioda tomusky...

Türkmenistanyň Prezidentiniň türkmen halkyna Täze ýyl gutlagy

Ata Watan Eserleri
Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen 2021-nji ýyl tamamlanyp barýar. Ýene-de az salymdan biz üstünliklere beslenen şu ýyl...

Adam atlarynyň manysy 01-nji ýanwar

Ata Watan Eserleri
Oglan atlary: Allanazar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Allanyň nazar eden çagasy’’ diýmek. Allanepes- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Allanyň nepesi’’ diýmek. Allanur-...

Adam atlarynyň manysy

Ata Watan Eserleri
Oglan atlary: Allaguly- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,, Allanyň guly’’ diýmek. Alladat- bu at oglanlara dakylýan at. Pars dilinden gelip çykan. Manysy ,,Alladan...

Ýylyň täleýnamasy 2022-nji ýyl

Ata Watan Eserleri
2022-nji ýyl täleýnamanyň synlary. Bu ýyl hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda doglanlara nämeler garaşýar?! Hamal (guzy...

31-nji dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz...

Türkmenistan uly şowhun bilen Täze ýyla gadam basdy

Türkmenistan döwletimiz uly şowhun we şatlyk-şagalaň bilen Täze, 2022-nji ýyla gadam basdy. Täze 2022-nji ýyla gadam basylmagy mynasybetli asmana atylan feýerwerkler baýramçylyk dabaralaryna aýratyn öwüşgin...