TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

January 2022

Emeli intellekt ýüze çykardy

Ata Watan Eserleri
Alymlar emeli intellekt ulanyp, Antraktidada tapylmagyna garaşýan 300,000-den gowrak meteoritiň bardygyny kesgitlediler. Bu daşlaryň tapyljak ýeriniň “hazyna kartasy” taýýarlandy. Ýer ýüzünde tapylan meteoritleriň üçden iki...

31-nji ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz...

THY:Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite gatnaw

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň “Türkhowaýollary” kompaniýasynyň Aşgabatdaky şahamçasynyň “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtyna beren maglumatyna görä, şu ýylyň 3-nji fewralynda Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite gatnawyň amala aşyrylmagy...

Öwezgeldi Tekäýew: daglara siňen aýdymlar

Milli aýdym-saz sungatymyzda hiç haçan ýitmejek ýol goýan meşhur aýdymçy Öwezgeldi Tekäýewiň hoş owazly aýdymlary teleradioýaýlymlarda häli-şindi ýaňlanyp dur. Onuň täsin sahna ussatlygy, ezber sazandalygy...

“IOS 15.4” bilen “iPhone” -a çykjak aýratynlyklar yglan edildi

Ata Watan Eserleri
“Apple” kompaniýasynyň “iPhone 15.4” operasiýa ulgamy bilen “Apple” -iň getirjek täze aýratynlyklary yglan edildi.“Apple” ulanyjylary ýaňy-ýakynda çykan “iOS 15.3” täzelenmesinden soň “15.4” täzelenmesine garaşyp başladylar....

“Gyzyl kürte” atly film surata düşürilýär

Ata Watan Eserleri
Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» birleşigi tarapyndan “Gyzyl kürte” atly täze gysga göwrümli filmi surata düşürilýär. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» saýtynda habar berilýär. Bu filmde oba...

Adam atlarynyň manysy 31-nji ýanwar

Ata Watan Eserleri
Oglan atlary: Ataberdi- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Atasynyň yzyny tutjak çagany berdi’’ýa-da ,,Ata boljak ogul doguldy’’ diýmek. Ataweli- bu at oglanlara dakylýan at....

“Zenit”: Azmuny goýberdi, Albertony aldy

Ata Watan Eserleri
Russiýanyň Sankt-Peterburg şäheriniň “Zenit” topary Serdar Azmuny Germaniýanyň “Baýer” toparyna gitmäge rugsat berdi, şol bir wagtda braziliýaly hüjümçi Ýuri Alberto bilen şertnama baglanyşdy. “Zenit” bilen...

Hepdelik täleýnama (31-06 ýanwar,fewral)

Ata Watan Eserleri
2022-nji ýylyň 31-06-njy ýanwar,fewral aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Bu hepde hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda doglanlara...

Harby-deňiz mekdebi okuwa çagyrýar!

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebine okuwa çagyrýarys! 2022-2023-nji okuw ýylynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebi okamaga isleg bildiren, 2022-nji ýylda Türkmenistanyň orta mekdepleriniň...