TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

January 14, 2022

“Çalyk Enerji” kompaniýasy Türkmenistanda Gün we ýel elektrik stansiýasyny gurar

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzda gaýtadan dikeldilýän energetikany ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde bellenilip geçilişi ýaly, 2019-njy ýylyň aprel...

Türkmenistanda 3 sany gämi gurluşygy maliýeleşdiriler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynda Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň 3 sany gämi gurluşyk taslamalaryny daşary ýurt karz serişdeleriniň hasabyna maliýeleşdirmek meseleleri barada hasabat berildi....

Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasyndaky käbir ylalaşyklar tassyklandy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisinde birnäçe möhüm resminamalara gol çekildi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, milli Liderimiziň...

Wise-premýer S.Berdimuhamedow Özbegistanda saparda bolar

Şu gün hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi. Şol mejlisde hormatly Prezidentimiziň gol çeken Buýrugyna laýyklykda, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň...

ABŞ-nyň ilçihanasyndan täze iş orunlary

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy täze boş iş orunlaryny yglan etdi. Bu barada ilçihananyň jemgyýetçilik torlarynda habar berilýär. Şoňa görä-de: Ilçihananyň tehniki hyzmat ediş bölüminde iş orunlary...

Türkiẏäniň talyp haklary» meẏilnamasyna kabul edişlik başlaẏar

Ata Watan Eserleri
2021-nji ẏylda dünẏäniň 178 ẏurdundan 165511 dalaşgär «Türkiẏäniň talyp haklary» meẏilnamasyna gatnaşyp, bu san meẏilnamanyň taryhynda iň uly gatnaşyk görkezijisini emele getirdi. «Türkiẏäniň talyp haklary»...

Owganystanyň wekiliýeti Türkmenistana gelýär

Ata Watan Eserleri
Owganystanyň daşary işler ministriniň w.w.ý.ý. Amir Han Muttakiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistanda saparda bolar. Bu barada “Ria Nowosti” habarlar gullugy Owganystanyň Daşary işler ministrligine salgylanyp berýär....

“Instagram”-yň täze şa zenany boldy

Ata Watan Eserleri
Iň ýaş özbaşdak milliarderleriň (Öz-özüni ýasaýan milliarder) sanawynda duran Kylie Jenner täze ada eýe boldy. Hakyky şow ýyldyzyndan işewür zenana geçen “Kylie Cosmetics” -iň eýesi,...

Hytaý emeli Günden soň, emeli Aý ýasady

Ata Watan Eserleri
Soňky ýyllarda kosmos bilen baglanyşykly taslamalarda uly öňe gidişlik eden we günbatar garşydaşlaryndan üýtgeşiklik gazanan Hytaý döwleti, emeli günden soň ýeriň emeli hemrasynyň agyrlyk güýjüne...

Okeanyň temperaturasy 2021-nji ýylda rekord derejä ýetdi

Ata Watan Eserleri
Täze habara görä, adamlar atmosfera zyňan parnik gazlarynyň köp bolmagy sebäpli 2021-nji ýylda umman suwlary taryhdaky iň ýokary temperatura ýetdi. Gözlegçileriň aýtmagyna görä, 1958-nji ýyldan...