Daily Archives: 2022-01-14

“Çalyk Enerji” kompaniýasy Türkmenistanda Gün we ýel elektrik stansiýasyny gurar

Ýurdumyzda gaýtadan dikeldilýän energetikany ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde bellenilip geçilişi ýaly, 2019-njy ýylyň...

Türkmenistanda 3 sany gämi gurluşygy maliýeleşdiriler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynda Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň 3 sany gämi gurluşyk taslamalaryny daşary ýurt karz serişdeleriniň hasabyna maliýeleşdirmek meseleleri barada hasabat...

Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasyndaky käbir ylalaşyklar tassyklandy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisinde birnäçe möhüm resminamalara gol çekildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, milli Liderimiziň...

Wise-premýer S.Berdimuhamedow Özbegistanda saparda bolar

Şu gün hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi. Şol mejlisde hormatly Prezidentimiziň gol çeken Buýrugyna laýyklykda, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň...

ABŞ-nyň ilçihanasyndan täze iş orunlary

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy täze boş iş orunlaryny yglan etdi. Bu barada ilçihananyň jemgyýetçilik torlarynda habar berilýär. Şoňa görä-de: Ilçihananyň tehniki hyzmat ediş bölüminde iş orunlary açylandygy...

Türkiẏäniň talyp haklary» meẏilnamasyna kabul edişlik başlaẏar

2021-nji ẏylda dünẏäniň 178 ẏurdundan 165511 dalaşgär «Türkiẏäniň talyp haklary» meẏilnamasyna gatnaşyp, bu san meẏilnamanyň taryhynda iň uly gatnaşyk görkezijisini emele getirdi. «Türkiẏäniň talyp haklary»...

Owganystanyň wekiliýeti Türkmenistana gelýär

Owganystanyň daşary işler ministriniň w.w.ý.ý. Amir Han Muttakiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistanda saparda bolar. Bu barada "Ria Nowosti" habarlar gullugy Owganystanyň Daşary işler ministrligine salgylanyp...

“Instagram”-yň täze şa zenany boldy

Iň ýaş özbaşdak milliarderleriň (Öz-özüni ýasaýan milliarder) sanawynda duran Kylie Jenner täze ada eýe boldy. Hakyky şow ýyldyzyndan işewür zenana geçen “Kylie Cosmetics” -iň...

Hytaý emeli Günden soň, emeli Aý ýasady

Soňky ýyllarda kosmos bilen baglanyşykly taslamalarda uly öňe gidişlik eden we günbatar garşydaşlaryndan üýtgeşiklik gazanan Hytaý döwleti, emeli günden soň ýeriň emeli hemrasynyň agyrlyk...

Okeanyň temperaturasy 2021-nji ýylda rekord derejä ýetdi

Täze habara görä, adamlar atmosfera zyňan parnik gazlarynyň köp bolmagy sebäpli 2021-nji ýylda umman suwlary taryhdaky iň ýokary temperatura ýetdi. Gözlegçileriň aýtmagyna görä, 1958-nji...