Daily Archives: 2022-01-13

FLEX maksatnamasy üçin bildiriş

Amerikanyň Geňeşi FLEX maksatnamasy barada maglumatlar berýär. Şol maglumatnamada, FLEX maksatnamasy hakynda gyzyklanýan we ýüz tutmak isleýän okuwçylar bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris. 2022-nji ýyldaky FLEX onlaýn synagynyň talaplary...

Ummanda tapylan 4000 ýyllyk tagta oýny

Ummanyň demirgazygyndaky Kumaýrah jülgesinde gazuw-agtaryş işlerini geçiren arheologlar 4000 ýyllyk oýny tapdylar. Häzirki zaman tagta (narda) oýunlarynyň atasy hasaplanyp bilinjek gadymy artefaktyň bürünç eýýamyndan...

Adam atlarynyň manysy 13-nji ýanwar

Oglan atlary: Annabaýram- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Kamary aý hasaby boýunça 10-njy aýynyň anna güni doglan çaga’’ diýmek. Annabegenç- bu at oglanlara...

Dünýäde iň kiçi antena ýasaldy

Kanadadaky alymlar beloklaryň gurluş üýtgemelerini yzarlamak üçin sintetiki “DNK” ulanyp, radio tolkunlaryny iberip we kabul edip bilýän nano-antenany döretdiler. Gözlegleriň netijesinde, "Nature Methods" žurnalynda...

Eplenýän smartfonlarda bäsdeşlik barha artýar

Hytaýly telefon öndürijisi “HONOR” ilkinji bukulýan telefon modelini “Honor Magic V” bilen tanyşdyrdy. Iki dürli modeli bolan telefonyň aýratynlyklary we bahasy hem yglan edildi....

“Boeing” kompaniýasy “Airbusdan” öňe saýlandy

Geçen ýylda “Boeing” kompaniýasynyň 909 uçar, onuň esasy bäsdeşi “Airbus” kompaniýasynyň bolsa 771 uçar sargyt alandygy habar berildi. ABŞ-nyň awiagurluşyk kompaniýasy bolan “Boeing” geçen ýyl...

“Gözi ýaşartmaýan” ilkinji sogan

Sogan diýlende, ilkinji bolup aňyndan "gözýaş" emele gelýär. Belki, sogan dogramak tagam taýýalamagyň iň pikirlendirýän taraplarynyň biri bolup durýar. Sogan dogranyňda, gözüň ýaşarmazlygy üçin...

Içeri işler ministrine täze orunbasar bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda...

Aşgabat-Stambul-Türkmenabat ugry boýunça ýörite gatnaw

Türkmenistanyň "Türkmenistan" awiakompaniýasy şu ýylyň 14-nji ýanwarynda Aşgabat-Stambul-Türkmenabat ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada Türkiýäniň Stambul şäheriniň halkara howa menziliniň...

150 metrlik uçup bilýän äpet gämi tanyşdyryldy

Italiýanyň “Lazzarini” dizaýn studiýasy “Air Yacht” diýlip atlandyrylýan geliý bilen işleýän uçýan mega gämi düşünjesini açdy. Uglerod süýüminden gurlan bu düşünje, dört köpri bilen...