TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

January 12, 2022

1,5 million ýyl yza dolanarlar

Ata Watan Eserleri
Alymlar 1,5 million ýyl mundan ozalky şertleri öwrenmek üçin gözleg işlerine başladylar. -60 dereje geçirilen gözlegde 3 müň metr çuňlukdan buz nusgalary ýygnalar.Dünýäniň howa taryhyny...

Smolow “Dinamo” toparyna geçdi

Ata Watan Eserleri
Russiýanyň “Lokomotiw” toparynyň hüjümçisi Fedor Smolow “Dinamo” toparyna geçdi. Bu barada “Lokomotiw” toparynyň resmi saýtynda bellenilip geçilýär. – Fedora toparda görkezen oýny üçin minnetdarlyk bildirip,...

Türkmenistanda nebitgaz pudagy toplumlaýyn ösdürilýär

Häzirki döwürde ykdysadyýetimizi döwrebaplaşdyrmak we ösdürmek, oňa täzeçil usullary, sanly ulgamy giňden ornaşdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Durmuşa geçirilýän özgertmeler milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlaryny, aýratyn-da,...

www.trade.com.tm – söwda platformasy ýola goýuldy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda dürli iş ugurlaryndaky kompaniýalaryň, telekeçileriň we senagatçylaryň öndürýän önümlerini hem-de ýerine ýetirýän hyzmatlaryny giň gerimli halk köpçüligine hödürleýän www.trade.com.tm – söwda platformasy ýola goýuldy. Söwda platformasynyň...

Düýeler üçin 5 ýyldyzly myhmanhana

Ata Watan Eserleri
Düýeler üçin dünýäde ilkinji 5 ýyldyzly myhmanhananyň Saud Arabystanynda açylandygy mälim edildi. Düýelere 5 ýyldyzly hyzmat berjek myhmanhananyň mahabat wideoýazgysy Saud Arabystanynyň düýe klubunyň jemgyýetçilik...

ÝUNISEF: işe çagyrýar

BMG-niň ÝUNISEF guramasynyň Türkmenistandaky edarasy täze iş orny üçin bildiriş çap etdi. Bu barada guramanyň jemgyýetçilik torunda bellenilip geçilýär. Guramanyň Türkmenistandaky edarasy çagany goramak boýunça...

Altyn balyklar awtoulag dolandyrmagy öwrendi

Ata Watan Eserleri
Ysraýyl alymlary haýwanat dünýäsinde möhüm ähmiýete eýe hasaplanýan bir işi ýerine ýetirdiler. Altyn balyklaryna awtoulag ulanmagy öwreden gözlegçiler, gury ýerde gezmek we ýollaryny tapmak ukybynyň...

25 ýyldan bäri Merkezi Aziýa oba hojalyk önümlerini eksport edýär

Eýran Yslam Respublikasy 25 ýyldan bäri Merkezi Aziýa ýurtlaryna oba hojalyk önümlerini eksport edýär. Bu barada “IRNA” habarlar gullugy habar berýär. Eýranyň ygtyýarly wekilleriniň berýän...

Ýaponiýa mart aýyna çenli daşary ýurtlulara ýapyk bolar

Ýaponiýanyň hökümeti daşary ýurt raýatlarynyň ýurda gelmegine girizilen çäklendirmäni fewral aýynyň ahyryna çenli uzaltdy. Bu barada degişli çözgüde Premýer-ministr Fumio Kisida gol çekdi. Ýurduň hökümet...

Bill Geýtsden arassa energiýa üçin 15 milliard dollar maýa goýumy

“Microsoft” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Bill Geýts tarapyndan goldanýan hususy jemgyýetçilik gaznasy bolan “Breakthrough Energy Catalyst” ABŞ, Angliýa we Ýewropa Bileleşigi boýunça arassa energiýa tehnologiýa taslamalaryna 15...