TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

January 10, 2022

THY: nobatdaky ýörite uçar gatnawy

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň “Türkhowaýollary” kompaniýasy Täze, 2022-nji ýyldaky üçünji ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň “Telegram” jemgyýetçilik torundaky hasabynda habar berildi....

S.Berdimuhamedow Daşkentde saparda bolar

Ata Watan Eserleri
Şu gün Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredow bilen Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri A.Kamilowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi...

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanyň Prezidentine gynanç hatyny iberdi

2022-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewa gynanç hatyny iberdi. Döwlet Baştutany soňky günlerde bolup geçen pajygaly wakalaryň köp...

Orazgeldi Ylýasow: bilbil owazyň kyssasy

Ata Watan Eserleri
Bir mahal gyzyma: «Ejeň «Sygan» lakamly Türkmenistanyň halk bagşysy Orazgeldi Ylýasow hakynda gowy makala ýazypdyr. Gowy görüp diňleýän bagşym bolansoň, suratyny çekipdim. Meniň adymdan köp...

Äpet altyn aýna üstünlikli açyldy

Uçurylandan 14 gün soň, “Jeýms Webb” kosmos teleskopynyň äpet altyn aýnasy açyldy. 7 tonnalyk teleskopyň 6,5 metrlik äpet altyn aýnasy “NASA”-nyň şu wagta çenli öndüren...

Türkiýäniň ilkinji hemrasy “Grizu-263A” uçurylar

“Zonguldak Bülent Ecevit” uniwersitetiniň (BEU) inženerçilik fakultetiniň talyplaryndan ybarat bolan “Grizu-263” kosmos topary tarapyndan döredilen Türkiýäniň ilkinji jübüt hemrasy “Grizu-263A” 13-nji ýanwarda “SpaceX Falcon 9”...

“Altyn globus” baýraklary gowşuryldy

Ata Watan Eserleri
Ki­no dün­ýä­si­niň ab­raý­ly sy­lag­la­ryn­dan bo­lan “Al­tyn glo­bus” baý­rak­la­ry gowşuryldy. 79-nji gezek geçirilýän “Al­tyn glo­bu­s” baýrak gowşurylyş dabarasy Gol­li­wud­da­ky da­şa­ry ýurt­ly žur­na­list­ler bi­le­le­şi­gi (HFPA) tarapyndan gurnalýar....

“Chevrolet Silverado EV” tanyşdyryldy

“Chevrolet Silverado EV” “CES 2022” ýarmarkasynyň bir bölegi hökmünde özüni görkezdi. Ulag iň uly batareýa toplumy bilen 650 kilometre golaý aralygy wada berýär. Los Anjelesde...

Adam atlarynyň manysy 10-nji ýanwar

Ata Watan Eserleri
Oglan atlary: Amanöwez- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Öňki ýoldan çaganyň ornuna gelen ogul sag-aman ýaşasyn, ölmesin’’ diýmek. Amansapar- bu at oglanlara dakylýan at....

10-nji ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz...