Daily Archives: 2022-01-08

Eýran Türkmenistan bilen tebigy gaz şertnamasyny dikeltmäge gyzyklanma bildirýär

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary Serdar Berdimuhamedow we Raşid Meredow Eýran Yslam Respublikasynyň paýtagty Tähran şäherinde gulluk iş saparynda bolýar. Türkmen wekiliýeti Eýranyň nebit...

Türkmenistan bilen Owganystan ykdysady taslamalary işjeňleşdirýär

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet agzalary Owganystanda iş saparda. Şu gün, 8-nji ýanwarda, Türkmenistanyň wekiliýet agzalary ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirdi. Hususan-da,...

Türkmenistan Owganystanda TOPH taslamasyny ara alyp maslahatlaşýar

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew Owganystanyň Hyrat şäherinde saparda bolup, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) halkara gaz geçirijisi taslamasy boýunça işleri işjeňleşdirmäge degişli meseleleri ara...

9-nji ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Türkmenistan bilen Halkara elektroaragatnaşyk birleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlyk ösdüriler

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň Halkara elektroaragatnaşyk birleşigi bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmek ugrunda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Milli Liderimiziň durmuşa...

Türkmen alabaýyny wasp edýän milli nagyşlar öwreniler

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa türkmen alabaýyny wasp edýän milli nagyşlary ylmy taýdan öwrenmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz...

Türkmenistan-Özbegistan: serhetýaka söwda ýola goýlar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň täze ýyldaky ilkinji mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de...

Adam atlarynyň manysy 09-nji ýanwar

Oglan atlary: Amannazar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Ogul sag-aman dünýä indi’’ diýmek. Amannepes- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Allanyň nepesi bilen...

Adam atlarynyň manysy 08-nji ýanwar

Oglan atlary: Amanlyk- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Sag-amanlyk, salamatlyk bilen ýaşasyn’’ diýmek. Amanmeňli- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bedeninde meňi bolan...

8-nji ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...