Daily Archives: 2022-01-07

Türkmenistanda aýna owuntyklaryndan kompozit armaturasy öndüriler

Ýurdumyzda daşary ýurtdan getirilýän polat armaturasynyň ornuny tutýan kompozit gurluşyk armaturasynyň önümçiligini ýola goýmak boýunça alnyp barylýan işler barada sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler...

Türkmenistanda A-98 kysymly benzin öndürilip başlandy

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda nebit önümleriniň täze görnüşlerini öndürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, bu...

Türkmenistanyň wekiliýeti Eýranda saparda bolar

Şu gün geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde milli Liderimiz degişli Buýruga gol çekdi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenildi. Resminama laýyklykda, ýurdumyzyň...

Derwezedäki ýanyp duran gazy söndürmek tabşyryldy

Şu gün Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde çykyş eden milli Liderimiz Derwezedäki ýanyp duran tebigy gazy söndürmek babatda degişli tabşyryklary berdi. "Watan" habarlar...

Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçiriler

Şu gün hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Täze ýyldaky ilkinji Ministrler Kabinetiniň mejlisinde çykyş eden milli Liderimiz fewral aýynda...

Koutinýo ýene-de Angliýa dolandy

Angliýanyň "Liwerpul" toparyndan Ispaniýanyň "Barselona" toparyna geçen Filipp Koutinýo ýene-de Angliýa dolandy. Ol möwsümiň galan bölegini Angliýanyň milli çempionatynyň wekili "Aston Willa" toparynda geçirer. Iki...

Nesli ýitip barýan agaç görnüşlerine Di Kaprionyň ady dakyldy

Angliýadaky Kew Royal Botanika bagynda işleýän alymlar, meşhur aktýor Leonardo Di Kaprionyň ýagyş tokaýlaryny goramagy talap eden daşky gurşawy goramak işleri sebäpli ýitip barýan...

Kosmosa çykan ýapon milliarderiň nobatdaky maksady

Ýaponiýaly milliarder Ýusaku Maezawa kosmosa eden syýahatynyň dünýäde täze bir düşünje döredendigini we indiki maksadynyň Mariana çöketligine barmakdygyny aýtdy. Kosmos stansiýasynda kömekçisi Ýozo Hirano bilen...

Ýük daşaýan gämilerde awtoulaglar doňdy

Russiýada agyr howa şertlerine sezewar bolan awtoulagly ýük gämisi buz bilen örtüldi. Gämi Wladiwostok portuna geleninde, üstündäki awtoulaglaryň hemmesi doňan ýagdaýyndady. Russiýanyň Wladiwostok portuna düşen...

Türki dünýäsiniň guramalarynyň ýolbaşçylaryndan Täze ýyl gutlagy

Türki dünýäsiniň guramalary - Türki Döwletleriň Guramasynyň Baş sekretary Bagdad Amreýew hem-de Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretary Dýusen Kaseinow hormatly Prezidentimize Täze ýyl...