TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

January 4, 2022

Türkmen-owgan serhedi baradaky habarlar hakykata laýyk gelmeýär

Ata Watan Eserleri
2022-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda käbir habar beriş serişdelerinde türkmen-owgan serhedindäki ýagdaý boýunça barlanylmadyk we hakykata laýyk gelmeýän maglumatlar peýda boldy. Bu barada Türkmenistanyň Owganystandaky ilçihanasy...

“Mersedes-Benz” täze elektrik modelini hödürledi: bir zarýadda 1000 kilometre çenli aralyk

Ata Watan Eserleri
Uzak wagtlap açyk wizuallary we maglumatlary paýlaşýan “Mersedes-Benz EQXX” ahyrsoňy resmi taýdan tanyşdyryldy. Nemes öndürijisi tarapyndan “Mersedesiň iň ökde ulagy” hökmünde satuwa çykarylan bu model...

Süýt almak üçin baryp, 1 million dollar utdy

Amerikaly bir adam çagalaryna süýt almak üçin söwda merkezine giripdi. Ýöne ol merkezden eli süýtli däl-de, 1 million dollarly çykdy. Has takygy, onuň bijesi şunça...

“YouTuber”-ler aýda näçe pul gazanýar? “YouTube” -da özüne çekiji mazmun nädip öndürmeli?

Ata Watan Eserleri
Üýtgeýän tehnologiýalaryň we täze media platformalarynyň kömegi bilen indi her kim öz mazmunyny öndürip we paýlaşyp biler. Bu platformalaryň biri bolan “YouTube” -da mazmun öndürijileriniň...

Türkmen gazy Eýranyň üsti bilen Azerbaýjana iberilip başlandy

Türkmenistanyň tebigy gazynyň Eýranyň üsti bilen Azerbaýjana iberilmegi göz öňünde tutulan tebigy gaz (swap) şertnamasy güýje girizildi. Eýranyň “Shana” saýtynyň habaryna görä, bu şertnama 2022-nji...

«Эни Туркменистан Лимитед»:объявляет приём на работу

Компания «Эни Туркменистан Лимитед» объявляет приём на работу в Ашхабадский офиса. Об этом сообщается в сегодняшнем номере газеты «Нейтральный Туркменистан».  Главный бухгалтер (временно) Основные требования:...

«Petronas»: täze iş orunlary

«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy aşakdaky hünärler boýunça ökde hünärli dalaşgärleri işe çagyrýar. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi. Gyýanlyda işlemek üçin amallar...

Türkmenistan-BSGG: hyzmatdaşlygyň täze ugurlary kesgitlenildi

Türkmenistan bilen Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn ösdürmegiň çäklerinde Türkmenistanyň Hökümeti Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Türkmenistandaky ýurt boýunça edarasy bilen bilelikde Hyzmatdaşlygyň aýratyn...

Ilon Mask bir günde 32 milliard dollar gazandy

Ata Watan Eserleri
“Tesla” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Ilon Mask bir günde 32 milliard dollar gazandy. 2022-nji ýylyň 3-nji ýanwaryna çenli baýlygy ýene 300 milliard dollardan geçdi. Mask ilkinji gezek...

OPEK guramasyna täze ýolbaşçy saýlandy

Ata Watan Eserleri
Nebiti eksport edýän ýurtlaryň guramasynyň (OPEK) ministrleriniň adatdan daşary duşuşygynda gurama täze ýolbaşçy saýlandy. Bu barada guramanyň metbugat gullugy habar berýär. 2022-nji ýylyň 1-nji awgustyndan...