Daily Archives: 2022-01-01

6 ýaşdan uly adamlar hökmany örtük dakynar

Fransiýanyň hökümeti 3-nji ýanwardan başlap, 6 ýaşdan uly bolan adamlaryň ählisi jemgyýetçilik ýerlerinde hökmany agyz-burun örtügini dakynmagy babatda çözgüt kabul etdi. Bu barada "Journal...

Nýu-Ýorkuň 110-nji şäher häkimi wezipesine girişdi

ABŞ-nyň iň uly şäherleriniň biri bolan Nýu-Ýork şäheriniň 110-nji şäheri häkimi Erik Adams resmi taýdan wezipesine girişdi. 61 ýaşy demokrat Täze ýyl baýramçylgynyň yzysüre...

1-nji ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Koronawirusa garşy ömürlik sanjym

Tokionyň lukmançylyk ylymlary instituty (Ýaponiýa) 2023-nji ýylda adamlary koronawirusdan ömürlik gorap berjek sanjymy synagdan geçirip başlar. Işlenip taýýarlanylýan sanjym XVIII asyrda britan lukmany Edward Jenner...

Dünýäde ilkinji bolup, Täze ýyly garşy alan ýurtlar

Tutuş dünýä, Täze 2022-nji ýyla gadam basdy. Bu ýylky Täze ýyl dabaralary hem pandmeiýa sebäpli çäklendirilen görnüşde geçirildi. 2022-nji ýyly Ýer şarynda ilkini bolup, Ýuwaş...

2022-nji ýylyň esasy sport wakalary

2021-nji ýylda sport dünýäsinde köp sanly gyzykly wakalar bolup geçdi. Bir ýyl gijikdirilen 2 sany iri sport ýaryşy- futbol boýunça dünýä çempionaty hem-de Tokioda...

Türkmenistanyň Prezidentiniň türkmen halkyna Täze ýyl gutlagy

Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen 2021-nji ýyl tamamlanyp barýar. Ýene-de az salymdan biz üstünliklere beslenen şu ýyl bilen...

Adam atlarynyň manysy 01-nji ýanwar

Oglan atlary: Allanazar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Allanyň nazar eden çagasy’’ diýmek. Allanepes- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Allanyň nepesi’’ diýmek. ...

Adam atlarynyň manysy

Oglan atlary: Allaguly- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,, Allanyň guly’’ diýmek. Alladat- bu at oglanlara dakylýan at. Pars dilinden gelip çykan. Manysy...

Ýylyň täleýnamasy 2022-nji ýyl

2022-nji ýyl täleýnamanyň synlary. Bu ýyl hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda doglanlara nämeler garaşýar?! Hamal (guzy...