TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

January 1, 2022

6 ýaşdan uly adamlar hökmany örtük dakynar

Ata Watan Eserleri
Fransiýanyň hökümeti 3-nji ýanwardan başlap, 6 ýaşdan uly bolan adamlaryň ählisi jemgyýetçilik ýerlerinde hökmany agyz-burun örtügini dakynmagy babatda çözgüt kabul etdi. Bu barada “Journal officiel”...

Nýu-Ýorkuň 110-nji şäher häkimi wezipesine girişdi

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň iň uly şäherleriniň biri bolan Nýu-Ýork şäheriniň 110-nji şäheri häkimi Erik Adams resmi taýdan wezipesine girişdi. 61 ýaşy demokrat Täze ýyl baýramçylgynyň yzysüre kasam...

1-nji ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz...

Koronawirusa garşy ömürlik sanjym

Tokionyň lukmançylyk ylymlary instituty (Ýaponiýa) 2023-nji ýylda adamlary koronawirusdan ömürlik gorap berjek sanjymy synagdan geçirip başlar. Işlenip taýýarlanylýan sanjym XVIII asyrda britan lukmany Edward Jenner...

Dünýäde ilkinji bolup, Täze ýyly garşy alan ýurtlar

Ata Watan Eserleri
Tutuş dünýä, Täze 2022-nji ýyla gadam basdy. Bu ýylky Täze ýyl dabaralary hem pandmeiýa sebäpli çäklendirilen görnüşde geçirildi. 2022-nji ýyly Ýer şarynda ilkini bolup, Ýuwaş...

2022-nji ýylyň esasy sport wakalary

2021-nji ýylda sport dünýäsinde köp sanly gyzykly wakalar bolup geçdi. Bir ýyl gijikdirilen 2 sany iri sport ýaryşy- futbol boýunça dünýä çempionaty hem-de Tokioda tomusky...

Türkmenistanyň Prezidentiniň türkmen halkyna Täze ýyl gutlagy

Ata Watan Eserleri
Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen 2021-nji ýyl tamamlanyp barýar. Ýene-de az salymdan biz üstünliklere beslenen şu ýyl...

Adam atlarynyň manysy 01-nji ýanwar

Ata Watan Eserleri
Oglan atlary: Allanazar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Allanyň nazar eden çagasy’’ diýmek. Allanepes- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Allanyň nepesi’’ diýmek. Allanur-...

Adam atlarynyň manysy

Ata Watan Eserleri
Oglan atlary: Allaguly- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,, Allanyň guly’’ diýmek. Alladat- bu at oglanlara dakylýan at. Pars dilinden gelip çykan. Manysy ,,Alladan...

Ýylyň täleýnamasy 2022-nji ýyl

Ata Watan Eserleri
2022-nji ýyl täleýnamanyň synlary. Bu ýyl hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda doglanlara nämeler garaşýar?! Hamal (guzy...