TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

January 2022

Adam atlarynyň manysy 01-nji fewral

Ata Watan Eserleri
Oglan atlary: Atagurban- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Atasynyň ady dakylan we gurban aýynda doglan ogul’’ýa-da ,,Gurban aýynda doglan ogul ata bolsun’’ diýmek. Atagylyç-...

Aýyň täleýnamasy: Fewral

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz...

01-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz...

Türkmen milli dutaryna bagyşlanan dabaraly maslahat geçiriler

Ata Watan Eserleri
Şu gün hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, dutar ýasamak senetçiligini hem-de dutarda saz...

Ýokary okuw mekdeplerinde ÝUNESKO-nyň kafedralary dörediler

Ata Watan Eserleri
Şu gün hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, dutar ýasamak senetçiligini hem-de dutarda saz...

Ahalteke atlary, alabaý itleri, keşdeçilik sungaty ÝUNESKO-nyň sanawyna giriziler

Şu gün hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, iş maslahatynda dutar ýasamak senetçiligini hem-de...

Tokaýew Pekindäki Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşar

Ata Watan Eserleri
Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Hytaýyň Pekin şäherinde geçiriljek gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşar. Bu barada ýurduň Prezidentiniň metbugat sekretary Berik Uali habar berdi....

Ylym –  ösüşlere badalga

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň ykdysady, syýasy, medeni ugurlardaky ösüşi, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagy köp                                     babatda milli ylmymyzyň ösüş derejesine baglydyr Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow  Alym Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ylym-bilim...

“Metaverse” geljegiň iş durmuşyny üýtgeder

Ata Watan Eserleri
“Facebook” -yň täze wirtual hakykat kompaniýasy “Meta”, işgärleriň uzakdan işläp bilýän gurşawyny üpjün etmegi maksat edinýär. Bu köp kompaniýalara, esasanam Ýewropada basyş eder diýlip çaklanylýar....