TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

2022-nji ýylyň ýaz-tomus köwüş trendleri

Tomus aýlary ýakynlaşanda, köwşümiziň köpüsini tekjä goýýarys we täzelerine çalyşýarys. “Möwsümiň iň moda aýakgaplary haýsy we olary nädip birleşdirip bilerin?”. Şeýle soraglaryňyz bar bolsa, bu makala size degişli. Sebäbi öňümizdäki döwrüň iň moda, aýrylmaz we uzak dowamly aýakgap modellerini düzdük. Möwsümleriň üýtgemegi bilen eşiklerimiz we aýakgap isleglerimiz üýtgeýär. Kombinasiýalarymyzyň iň möhüm goşundysy bolan köwüşler, her möwsümde dürli tendensiýalary döredýär. Şeýlelik bilen, gyş aýlaryny yzda galdyranymyzda, ýaz we tomus aýlarynda haýsy aýakgap modelleri garaşýar? Täze möwsüm aýakgap tendensiýalaryny ele almak we pikirlenmek üçin sanap geçen bu modellerimize göz aýlamak peýdalydyr. Ine, 2022-nji ýylyň salkyn we ajaýyp bahar-tomus aýakgap tendensiýalary…

  1. Gaşly sandaliler

Tomus pasly halaýan aýakgabyňyzy çykarmagyň iň amatly wagtydyr. Tomus aýlarynyň halas ediji bölegi bolan sandaliler bu möwsümde öňdäki hatarda bolar. Aýakgabyňyzy daş bilen geýseňiz, rahat bolarsyňyz we nepisligiňize zyýan bermersiňiz. Gündelik işleriňizde, ajaýyp agşamlyk naharynda ýa-da islän ýeriňizde saýlap boljak bu eser ähli kombinasiýalaryňyza öwüşgin goşar.

  1. Mari Jeýn

20-nji asyryň başynda çagalaryň aýakgaby hökmünde ýüze çykan Meri Jeýn bu möwsümiň iň ynamdar we ajaýyp eserlerinden biri bolar. Özboluşly stili bolan zenanlaryň aýrylmaz bölegi, Meri Jeýn dürli modeli we reňk görnüşleri bilen tapawutlanýar. Meri Jeýn 2022-nji ýylyň iň ajaýyp aýakgaplaryndan biri köýnekleriňizde gaty owadan görner.

“Lapis Lazuli” ulag geçelgesine bagyşlanan seminar

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle