TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

2022-nji ýylyň dünýä gözeli amerikaly boldy

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Täze Orlean ştatynda “Dünýä gözeli” atly 71-nji gözellik bäşleginiň jemleri jemlendi. Şoňa laýyklykda, 2022-nji ýylyň gözel bäsleşiginiň täjiniň eýesi amerikaly R’Bonni Gabriel boldy.

Amerikaly Bonni Gabriel bilen bir hatarda bäsleşigiň final, ýagny jemleýji tapgyryna Wenesuelanyň, Puerto-Rikonyň, Dominikan Respublikasynyň we Kýurasaonyň gözelleri gatnaşdy.

2022-nji ýyl boýunça gözellik bäsleşiginiň ýeňijisi amerikaly R’Bonni Gabriel bolan bolsa, ikinji orny wenesuelaly Amandu Dudamel, üçünji orny Dominikan Respublikasyndan Andreina Martinez eýeledi.

28 ýaşyndaky amerikaly R’Bonni Gabriel ekologik egin-eşikleriň diýazneridir. Öz ady bilen ekologik taýdan arassa egin-eşikleri öndürýän firma ýolbaşçylyk edýär.

2021-nji ýylda dünýä gözeli bäsleşiginde hindistanly Harnaaz Sandu birinji bolupdy.

R’Bonni Gabriel ABŞ-nyň ilkinji asly aziýaly dünýä gözeli bäsleşiginiň ýeňijisidir. Gabrieliň kakasy filippinli, ejesi amerikalydyr. Kakasy jübüsinde 20 dollary bilen Filippinlerden ABŞ-a okamaga we ýaşamaga giden aziýalydyr.

Zenanlaryň arasynda her ýyl geçirilýän “Dünýä gözeli” bäsleşigi 1952-nji ýyldan bäri geçirilip gelinýär. munuň üçin ýörite gurama döredildi. Bu gurama 1996-2015-nji ýyllarda ABŞ-nyň “NBC” telekompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk etdi. Bu telekompaniýa ABŞ-nyň zolaky Prezidenti Donald Trampa degişlidi.

2022-nji ýylyň oktýarynda bu gurama Taýwanyň “JKN Global Group” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk edip başlady. Guramanyň ýerine ýetiriji direktory Enn Jakapongdyr. Ol bu ýaryşy Aziýa ýurtlarynda hem ösdürmek isleýär.

1960-njy ýyla çenli bu ýaryş Kaliforniýa ştatynda geçirilen bolsa, soňra Maýamide geçirilip başlandy. 1972-nji ýyldan bäri dünýäniň dürli ýurtlarynyň dürli şäherlerinde geçirilip başlandy. Bu ýaryşa 80-100 aralygynda ýurtlaryň wekilleri gatnaşýar.

Kanada bilen Fransiýanyň wekilleri ähli ýaryşlara gatnaşdy. Ýaryş dünýäniň köp ýurdunda göni ýaýlymda alnyp berilýär. Käbir ýyllarda ony 500 million adamyň hem tomaşa edendigi bellenilýär.

Ýene-de okaň

Beýonsadan taryhy “Gremmi” üstünligi

Howa maglumaty: 6-12-nji fewral

Çeper höwesjeň kollektiwlerine «Halk» ady berler

Teswirle