Daily Archives: 2021-12-04

BSSG COVID-19-a garşy Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk eder

Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredowyň hem-de Bütindünýä Saglygy goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýurt boýunça edarasynyň ýolbaşçysy Ýegor Zaýsewiň arasynda duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň başynda täze bellenen BSGG-niň...

BMG-niň Ösüş Maksatnamasy Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyny ösdürer

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow täze bellenen BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky Hemişelik wekili Narine Saakýan bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda Raşid Meredow Narine Saakýany BMG-niň...

ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekilhanasyna täze ýolbaşçy bellendi

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy Mohammad Faýazi bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň çäklerinde ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň daşary işler ministrine...

Türkmenistan ÝHHG-niň daşary işler ministrleriniň geňeşine gatnaşdy

2021-nji ýylyň 2-3-nji dekabrynda Şwesiýanyň Stokgolm şäherinde ÝHHG-niň agza-döwletleriniň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň 28-nji mejlisi, ÝHHG-niň häzirki başlygy, Şwesiýanyň Daşary işler ministri A.Lindeniň baştutanlygynda...

4-nji dekabr- Santa Klausa hat ýazmak we sowgat sargyt etmek güni

4-nji dekabrda ýetip gelýän Täze ýyla bagyşlanan gyzykly we aýratyn baýramçylykdyr. Bu baýramçylyk gyş jadygöýine ynanýan hem-de Täze ýyla garaşýan her bir adama bagyşlanýar....

Gyş paslynyň täsinlikleri

Ýer şarynyň Günden daşlaşmagy netijesinde gyş pasly başlaýar.Demirgazyk ýarym şarynda gyş pasly dekabr aýyndan mart aýyna çenli, astronomiki 21-nji dekabrdan 21-nji mart aralygyna çenli...

Ýanwar-noýabr aýlary: daşary syýasatda edilen işler

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda Daşary işler ministrligi tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada Ministrler...

Ykdysadyýetiň durnukly ösüşiniň üpjün edilmeginiň Maksatnamasy tassyklandy

Sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna dünýä ykdysadyýetiniň çylşyrymly ýagdaýynyň ýurdumyzyň ykdysadyýetine ýetirýän täsirini peseltmek hem-de 2022-nji ýylda milli ykdysadyýetimiziň...