Daily Archives: 2021-12-03

4-nji dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Braziliýada 50 ýyldan soňra täze çempion

Braziliýanyň futbol çempionatynda täze çempion peýda boldy. Ol hem Belu-Orizonti şäheriniň "Atletiko Mineýro" toparydyr. Bu topar Braziliýanyň "Seria A" milli futbol çempionatynda soňky gezek...

Ýanwar-noýabr aýynyň makroykdysady görkezijileri

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen giňişleýin mejlisinde ýanwar-noýabr aýlarynyň makroykdysady görkezijileri barada hasabatlar berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly,...

Hormatly Prezidentimiz: geljekde-de telekeçileri hökman goldarys

Ministrler Kabinetiň sanly ulgam arkaly geçirilen giňişleýin mejlisinde çykyş eden hormatly Prezidentimiz söwda, dokma we telekeçilik ugurlary babatda degişli tabşyryklary berdi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip...

Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini berer

Türkmenistan döwletimiz Owganystana nobatdaky ynsanperwer kömegini berer. Bu barada hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde belläp geçdi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip...

Awtoulaglaryny doly elektrik toguna geçirer

Ýaponiýanyň awtoulag kompaniýasy “Toyota” ählumumy howa maýylganlygyna garşy göreşmek babatda elektrik ulaglarynyň öndürilişi barada beýanat berdi. Kompaniýa 2035-nji ýyla çenli Ýewropada awtoulag satuwynyň diňe...

Braziliýanyň Prezidenti Russiýa sapar eder

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk...

Hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň mejlisi

Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň...

Üçünji sanjym «Omikrondan» gorar

Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem...

Dünýäde ilkinji SMS-iň iberilen güni

1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst...