Daily Archives: 2021-12-02

Hindistan-Merkezi Aziýa sammiti geçiriler

Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri Narendra Modi Türkmenistanyň Prezidentine iberen hatynda 2019-njy ýylda ýola goýlan "Hindistan-Merkezi Aziýa" dialogynyň çäklerinde ikitaraplaýyn we sebit hyzmatdaşlygyň geriminiň giňeldilendigi belledi. "Watan"...

Narendra Modi milli Liderimizi Hindistana çagyrdy

Hormatly Prezidentimiziň adyna Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri Narendra Modiden hat gelip gowuşdy. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Narendra Modi hormatly Prezidentimizi Hindistanyň Respublika gününiň...

ÝUNISEF Türkmenistana lukmanlar üçin şahsy gorag serişdelerini getirdi

Şu hepdede ÝUNISEF Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi  üçin şahsy gorag serişdelerini (ŞHS) getirdi. Olar umumy bahasy ABŞ-nyň 225 000 dollaryna  barabar...

“Omikron” 23 döwletde ýüze çykdy

Koronawirus ýokanjynyň "Omikron" ştammy eýýäm 23 döwletde ýüze çykdy we wirusyň bu görnüşi bilen keselleýänleriň sany yzygiderli artýar. Bu barada Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň...

Soňky 125 ýylyň iň gowy 25 kitaby

"Nýu-Ýork Taýms" neşiri dünýäniň iň gowy kitaby kesgitlemek üçin ses berlişik gurnaýar. Bu gazetiň habaryna görä, ses bermek üçin 25 kitap hödürlendi. Olar ABŞ-nyň...

Iňlis nakyllary Türkmen dilinde : Makul Sözlük

Ýadyňyzda bolsa Makul Sözlügiň döredijilik topary ata-babalarymyz tarapyndan uzak ýyllaryň dowamynda döredilen  türkmen nakyllarynyň 500 sanysyny iňlis diline terjime edip, Size ýetiripdi. Siz bu...

Dünýäniň iň gymmat şäherleri

Dünýäniň iň gymmat şäheriniň sanawynda Ysraýylyň Tel-Awiw şäheri Fransiýanyň Pariž hem-de Singapurdan öňe saýlandy. Bu babatda "The Economist" halkara hepdelik gazetiniň maglumatlarynda beýan edilýär. Neşiriň...

Dünýäniň nobatdaky küşt çempiony kim bolar?

Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde küşt boýunça dünýä çempiony derejesini almak ugrunda ýaryş dowam edýär. Noýabr aýynyň ahyrynda russiýaly Ýan Nepomnýaşiý bilen norwegiýaly Magnus...

Dünýäde 8 milliard dozadan gowrak sanjym edildi

Tutuş dünýäde koronawirus ýokanjyna garşy edilen sanjym dozasynyň möçberi 8 milliarddan geçdi. Munuň ýarysyndan gowragy, has takygy 4,16 milliard dozasy 3 ýurduň - Hytaýyň...

2-nji dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...