Daily Archives: 2021-12-01

ÝB-niň ilçisi Diego Ruiz: Ýewropanyň gaz bazary täze taslamalara açyk

Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasy 2021-nji ýylyň jemlerine bagyşlanyp duşuşyk geçirdi. Oňa ÝB-niň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Diego Ruiz Alonso, ÝB-niň Türkmenistandaky...

Bitaraplyk   bagtmyzyň   ak   ýoly

Türkmen halkynyň durmuşyndaky her bir üstünlik özüniň gaýtalanmajak gymmaty bilen taryha girýär. Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda başymyzyň täji, gözlerimiziň röwşeni ata Watanymyz beýik ösüşleriň...

Hemişelik Bitaraplyk – durnukly ösüşiň özeni

«Biz Garaşsyz Türkmenistanymyz üçin saýlap alan ýolumyzy «oňyn Bitaraplyk» diýip atlandyrdyk. Şoňa görä ýurdumyzyň daşary syýasy doktrinasy hemişelik Bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýar. Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygy...

Putin gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmakçy

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin 2022-nji ýylyň fewralynda Hytaý Halk Respublikasynda geçiriljek gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmagy göz öňünde tutýar. Ol bu barada "Russiýa...

20:0 hasaply duşuşyk

Angliýanyň zenanlar milli ýygyndysy uly hasaply ýeňiş gazandy. Angliýanyň ýygyndysy 2023-nji ýylda zenanlaryň arasynda geçiriljek Dünýä kubogynyň Ýewropa saýlama tapgyrynyň çäklerinde "D" toparçasynda Latwiýanyň...

Dünýäniň iň gadymy agajy

ABŞ-daky sosna agajy, dünýäniň iň gadymy agaçlaryndan biri, 5 müň ýyla golaý taryhy bar. Agajyň ýerleşýän ýeri ony goramak maksady bilen mälim edilmeýär. Dünýäniň iň...