TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Noýabr 29, 2021

30-njy noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz...

YHG sammit: energetika we ykdysady hyzmatdaşlyk ýygjamlaşdyrylar

28-nji noýabrda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) döredilen gününde bu gurama agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň 15-nji sammiti geçirildi. Bu sammitde oňa gatnaşyjy döwletleriň – Azerbaýjanyň, Eýranyň,...

Çopan telpek we kalendula gülleriniň dermanlyk ähmiýeti

1.Çopantelpek  Çopantelpek ululara we çagalara rahat dynç almaga kömek edýän meşhur ösümlikdir. Çopantelpegiň dermanlyk peýdalary: Gyzzyrmany azaltmak Umumy sowuklamanyň bejergisi Aşgazan kesellerinden goramak Antibakterial we...

Ýer ýüzüniň ummanlary hakynda geň galdyryjy täsinlikler

Dünýä ummanlary ýer ýüzüniň ähli suwlarynyň 97%-ini öz içine alýar. Olar gidrosferanyň esasy düzüm bölegi hasaplanylýar. Ýuwaş ummany, Atlantik ummany, Hindi ummany we Demirgazyk buzly...

“Aloe Vera” ýagynyň peýdaly ähmiýeti

“Aloe Vera” ösümligi dykyz ýaprakly ösümlikdir. Bu ösümlik dünýäniň dürli künjeklerinde duş gelýär we ony häzirki wagtda adamlar tarapyndan hem uly gyzyklanma bilen ösdürilip ýetişdirilýär....

Güýz paslyna mahsus atyr yslary

Ys adam aňynda iň uzak wagtlap saklanýan we ýatlamalary döredýän özboluşly hadysadyr. Onuň ysy sebäpli bir zady, bir görnüşi ýa-da bir adamy ýatlap bilersiňiz. Şonuň...

“Omikron” konawirus ýokanjy üçin sanjym

Ata Watan Eserleri
Mälim bolşy ýaly, tutuş dünýäde 2 ýyldan bäri uly kynçylyklara sebäp bolýan koronawirus ýokanjynyň täze görnüşleri çykmagy dowam edýär. Birnäçe gün ozal, Afrika yklymynda ýüze...

YHG-nyň 15-nji sammiti: Hereketleriň Aşgabat Ylalaşygy

(28-nji noýabr, 2021-nji ýyl) Hereketleriň Aşgabat Ylalaşygy Biz, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň döwlet we hökümet Baştutanlary YHG-nyň maksatnamalaryny, çärelerini we taslamalaryny durmuşa geçirmegiň hem-de...

29-njy noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz...

Birža täzelikleri: özbek täjirleri el halylaryny satyn aldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 24-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Owganystanyň telekeçileri “Türkmengaz” döwlet konserniniň degişli kärhanasynda öndürilen suwuklandyrylan gazy...