Daily Archives: 2021-11-24

25-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Türkmenistan BSG-niň agzalygy üçin resmi taýdan ýüz tutdy

Türkmenistanyň Bütindünýä Söwda Guramasyna (BSG) agza bolmak üçin resmi hatyny gowşurmak dabarasy BSG-niň merkezinde geçirildi. "orient.tm" neşiriniň habaryna görä, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar...

Eýranyň Prezidenti Aşgabada gelýär

Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Saýed Ebrahim Raisi Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda geçiriljek Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň XV sammitine gatnaşar. Bu sapara gatnaşmak...

Özbegistanyň Prezidenti Türkmenistana sapara geler

Şu ýylyň 28-nji noýabrynda Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň Türkmenistana sapary meýilleşdirilýär. Bu barada ýurduň metbugat gulluklary habar berýär. Mälim bolşy ýaly, 28-nji noýabrda türkmen paýtagtynda...

BMG-Merkezi Aziýa: 2022-2025-nji ýyllar üçin Maksatnama gol çekildi

Özbegistanyň Daşkent şäherinde BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary, BMG-niň Neşe serişdelerine we jenaýatlara garşy müdüriýetiniň Ýerine ýetiriji sekretary Geda Fathi Waliniň gatnaşmagynda BMG-niň Neşe serişdelerine...

6 ýaşly çagalara häsiýetnama

Alty ýaşdan mekdebe gadam basýan körpe nesillere bilim we terbiýe bermek, olaryň okuw işini dogry guramak ýokary derejedäki taýýarlygy talap edýär. Bu babatda ýurdumyzda...

Täzeden serhetlerini açýar

Ýakyn wagtda Täze Zelandiýa täzeden serhetlerini açmaga taýýarlyk görýär. Mälim bolşy ýaly, koronawirus pandemiýasy sebäpli ýurduň serhetleri wagtlaýynça ýapylypdy. bu serhetleri täzeden diňe doly...

Türkmenistanyň we Owganystanyň wekilleriniň duşuşygy geçirildi

Golaýda Türkmenistanyň Owganystandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi H.Öwezowyň Hyrat şäherine bolan saparynyň çäklerinde Owganystanyň wekilleri bilen gepleşikler geçirildi. Sapar Türkmenistanyň we Owganystanyň wekiliýetleriniň...

Dünýäniň iň çalt elektrik uçary

Beýik Britaniýanyň lýuks awtoulag öndürijisi “Rolls-Royce” dünýäniň iň çalt elektrik uçaryny öndürendigini habar berdi. “Spirit of Innovation”(innowasion ruhy) diýlip atlandyrylýan bu uçar 11 minut...

Iň beýik howuz Dubaýda açyldy

BAE-niň Dubaý şäherindäki "Palm Jumeira" emeli adasynda ýerleşýän "The Palm Tower" myhmanhanasynda dünýäniň iň beýik 360 derejeli howuzy açyldy. "Aura Skypool" howzy birnäçe desgalary özünde...