Daily Archives: 2021-11-22

Pedri “Golden Boy” baýragyny gazandy

"Tuttosport" neşiri, 21 ýaşdan uly bolmadyk Ýewropanyň iň gowy ýaş fubolçysyna gowşurylýan “Golden Boy” baýragynyň ýeňijisini yglan etdi. 2021-nji ýylda bu baýraga Ispaniýanyň "Barselona"...

«Ýewropa Bileleşigi – Merkezi Aziýa» ministrler duşuşygy geçirildi

Täjigistanyň Duşanbe şäherinde «Ýewropa Bileleşigi – Merkezi Aziýa» formatynda Merkezi Aziýa hem-de Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň nobatdaky duşuşygy geçirildi. Mejlise Türkmenistanyň...

Türkmenistan-Hytaý: 5 ýyllyk hyzmatdaşlyk maksatnamasyna gol çekildi

22-nji noýabrda Komitetiň türkmen böleginiň başlygy, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň hem-de Komitetiň hytaý böleginiň başlygy, HKP-nyň MK-niň Syýasy býurosynyň Hemişelik toparynyň...

Laçyn Söýünowa – Melhemleri döredýän gözellik

                                               ...

Ginnese beren arzasy tassyklandy: 2 779 telefon ýygyndysy

Türkiýeli ýaşaýjysy 150 sany dürli modelden 2 777 telefon ýygyndysy bolan elektronika tehnigi Ekrem Karagüdekoglunyň Ginnesiň rekordlar kitabyna girmek baradaky arzasy tassyklandy. Elektronik tehnigi...

Eýnşteýniň golýazmasy auksiona çykarylýar

Albert Eýnşteýniň mundan 100 ýyldan gowrak wagtda ýazan 54 sahypalyk golýazma makalasy satuwa çykarylýar. Fransiýada geçiriljek auksionda taryhy sungat eseri bolan golýazma üçin 2-3...

Stambul-Aşgabat-Stambul uçar gatnawy ýerine ýetirilýär

Ozal hem habar berşimiz ýaly, şu gün Türkiýäniň "Türkhowaýollary" awiakompaniýasy Stambul-Aşgabat-Stambul uçar gatnawyny ýerine ýetirýär. Bu barada Türkiýäniň "Türkhowaýollary" awiakompaniýasynyň "Atavatan Türkmenistan" halkara žurnalynyň...

Katarda “2022 FIFA” Dünýä çempionatynyň başlanmagyna az wagt galdy

Kataryň paýtagty Dohada geçirilen dabara bilen 2022-nji ýyldaky “FIFA” dünýä çempionatynyň başlanmagyna az wagt galandygy mälim edildi. Katarda geçiriljek 2022-nji ýyldaky “FIFA” Dünýä çempionatyna...

Mör-möjekleriň tebigatda ähmiýeti.

Paleontologik  maglumatlara görä, mör-möjekleriň gelip çykyşy gülli ösümlikleriň gelip çykyşyna belli bir derejede gabat gelýär. Şonuň uçin ösümlikler bilen mör-möjekleriň arabaglanyşygy irki döwürden başlanandyr...

Kokos ýagynyň peýdalary

Kokos ýagyndaky laurik kislotasy diýýän maddamyz, kömelek, siwil we deride ýüze çykýan ýokanç keseller ýaly mikroblara garşy aýratynlyga eýedir. Başgaça aýdylanda, bedeniňizdäki şeýle kynçylyklary...