Daily Archives: 2021-11-20

Serhet Instituty okuwa kabul edýär :2022/2023-nji okuw ýyly

Türkmenistanyň Serhet Institutyna 2022/2023-nji okuw ýyly üçin okuwa kabul etmegiň Tertibi çap edildi. “Nesil” gazetindäki bildirişe görä,  Serhet institutyna dalaşgärleri seçip almak we resminamalary...

“Tesla”-nyň hytaýly bäsdeşi güýçlenýär

Hytaýyň elektrik awtoulag öndürijisi “Xpeng” täze “SUV” ulagyny hödürledi. “P9” diýlip atlandyrylýan awtoulag halkara bazaryna çykarylar. “Xpeng” kompaniýasy, ulagyň 5 minutda 200 kilometre çenli...

Aşgabatda täze awtobus ugurlary işe girizildi

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak...

15 ýyllyk tälimçi wezipesinden boşadyldy

Urugwaýyň milli ýygyndysynyň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, milli ýygyndynyň baş tälimçisi meşhur Oskar Tabares wezipesinden boşadyldy. 74 ýaşyndaky hünärmen Urugwaýyň milli ýygyndysynyň nyşanyna...

“Apple”: gibrid ulgamyna geçiler

Pandemiýa bilen durmuşymyza giren öýden işlemek henizem käbir kompaniýalardan aýrylmady. Koronawirus epidemiýasy bilen baglylykda köp kompaniýa ýaly uzakdaky iş ulgamyna geçen “Apple” ofisine gaýdyp...

Nagt däl tölegli “Starbucks” açyldy

Kofe zynjyry “Starbucks” kompaniýasy “Amazon” şereketi bilen hyzmatdaşlykda ABŞ-da amatly bölüm açdy. Kofeler kofe taýýarlaýan işgärler tarapyndan taýýarlanar, ýöne tölegler sanly görnüşde amala aşyrylar....

Sitrus miweleriniň saglyga peýdasy

Güýz – gyş möwsümlerinde bazarlarda diňe bir ýurdumyzda ösdürülip ýetişdirilýän, ýylda bol hasyly alynýan alma, limon, nar, injir, hurma däl-de eýsem, pyrtykal, mandarin we...

Kamala Harris 85 minutlyk Prezident boldy

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden düýn 1 sagat 25 minut öz wezipe ygtyýarlyklaryny wise-prezident Kamala Harrisa tabşyrdy. Baýden şol wagt aralygynda umumy narhoz astynda lukmançylyk...

20-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

3 ýylda 1 milliard bag ekiler

Ukraina Respublikasy bagy-bossanlygy bürenýär. Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň iýun aýynda Ukrainanyň Prezidenti Wladimir Zelenskiý degişli karara gol çekipdi. Şonuň netijesinde, ýurtda 3 ýylyň...