Daily Archives: 2021-11-18

19-njy noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Türkmenistanyň we Günorta Koreýanyň daşary işler ministrleriniň telefon sohbetdeşligi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň hem-de Koreýa Respublikasynyň daşary işler ministri Çon Yý-ýonyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Gepleşigiň barşynda...

Milli Liderimiz «ýaşyl ösüş» ulgamyndaky hyzmatdaşlyga üns çekdi

Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumyna gatnaşyjylara wideoýüzlenmesinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gyzyklanma bildirilýän ugurlarda özara bähbitli gatnaşyklaryň has hem ilerledilmeginiň zerurlygyny belläp geçdi. Türkmen...

THY: 3 sany ýörite uçar gatnawy meýilleşdirilýär

Türkiýäniň “Türkhowaýollary” kompaniýasy noýabr aýynyň ahyryna çenli Türkmenistan ugry boýunça 3 sany ýörite uçar gatnawy amala aşyrmagy meýilleşdirilýär. Bu barada “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň...

“Apple” smartfonyny bejermek üçin mümkinçilik berer

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň tehnologiýa kompaniýasy “Apple” smartfonyň ulanyjylaryň özleri bejermek isleýänlere asyl bölekleri, resminamalar we gurallar bilen üpjün etjekdigini habar berdi. “Apple” kompaniýasynyň beýannamasynda ulanyjylaryň...

Hormatly Prezidentimiz Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Halkara Forumda çykyş etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ykdysady hyzmatdaşlygyň ara alnyp maslahatlaşylmagy üçin netijeli meýdança öwrülen Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Halkara Forumyna gatnaşyjylara wideoýüzlenme bilen çykyş etdi. Türkmenistanyň...

Kriptowalýuta biržasy “Huobi” bir ulanyjysyny kosmosa iberer

Syýahatçylaryň kosmos syýahaty gün-günden barha meşhur bolýar. Ahyrynda, kriptowalýuta alyş-çalyş merkezi bolan “Huobi” lotereýanyň üsti bilen bir ulanyjysyny kosmosa iberjekdigini habar berdi. Birnäçe ýyl...

Habarlar gullugy Halkara kosmos bekedinde wekilhana açdy

Russiýanyň "TASS" habarlar gullugy Halkara kosmos bekedinde kiçi redaksiýa döreder. Şeýlelikde, bu habarlar gullugy Halkara kosmos bekedinde hemişelik wekilçilik açan ilkinji mediýa edaralaryň biri...

Pan Gi Muna Türkmenistanyň ýubileý medaly gowşuryldy

Koreýa Respublikasynyň Seul şäherinde Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli resmi çäre gurnaldy. Çärä goňşy döwletleriň we Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza-döwletleriň...

Koronowirusa garşy gerdejikler öndüriler

Amerikanyň «Pfizer» farmasewtika kompaniýasy Birleşen Milletler Guramasynyň kömegi bilen koronawirus keseline garşy gerdejik görnüşli dermanlary öndürip başlamaga degişli rugsatnamany aldy. Bu barada sişenbe güni berlen...