Daily Archives: 2021-11-17

Täze “COVID-19” dermanlary 95 ýurda iberiler

ABŞ-nyň “Pfizer” kompaniýasy  Derman öndürijiler kompaniýasy (MPP) bilen şertnama baglaşdy we şertnama laýyklykda “COVID-19” ýokanjyna garşy işläp düzen derman serişdesini  pes we orta girdejili...

Sanjym edilenler Täze ýyl baýramçylygyna gatnaşyp bilerler

ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäheriniň häkimi Bill de Blasio koronawirus (Covid-19) epidemiýasy sebäpli geçen ýyl “Taýms” meýdanynda wirtual ýagdaýda geçirilen Täze ýyly garşylamak däbiniň üstümizdäki ýyl...

Ösümlikden “3D” et öndürildi

Wegetarianlaryň et iýmeýändiklerine esaslanýan “Redefine Meat” atly kompaniýa, “3D” çap usuly bilen gök önüm etini öndürdi.Tehnologiýany we gastronomiýany birleşdirip, Ysraýyl kompaniýasy üç ölçegli printerlerde...

Milli Liderimiz dokma toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň çäginde gurlan täze dokma toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty habar berýär. Mähriban...

Kembrij sözlügi ýylyň sözüni yglan etdi

Oksford sözlüginden soňra, Kembrij sözlügi hem ýylyň sözüni yglan etdi. Bu sözlügi taýýarlaýan gurama soňky ýyllarda barha artýan kosmos başlangyçlaryna salgylanyp, ýylyň sözüni "Perseverance...

Ýaşlar baýragynyň eýelerine baýraklar gowşuryldy

Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde we ähli welaýat merkezlerinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan yglan edilen Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň eýesi diýen...

Kalonyň eseri rekord baha satyldy

Çeperçilik sungatynyň şeýle bir muşdaklary bar welin, olar göwün söýen eserleri üçin dünýe malyny hem gysgananok. Ýakynda şeýle gymmatly eserleriň biri rekord derejedäki baha...

8 ýyldan soňra dünýä çempionatyna gatnaşýar

Futbol boýunça dünýä çempionatyna gatnaşmak üçin geçirilýän Ýewropa yklymy babatda saýlama tapgyryň duşuşyklary tamamlandy. Şonuň netijesinde, Lui Wan Galyň ýolbaşçylygyndaky Niderlandlar Patyşalygy bo çempionatyna...

Geografiki maglumat ulgamlary güni (GIS güni)

Birnäçe iri Amerikan kompaniýalarynyň we guramalarynyň (National Geographic Society, USGS, Sun Microsystems, Hewlett-Packard, ESRI) başlangyjy bilen geografiki maglumat ulgamlary gününi (GIS gününi) bellemek kararyna...

Messili Argentina dünýä çempionatyna gatnaşar

Katar döwletinde 2022-nji ýylda geçiriljek futbol boýunça dünýä çempionatyna gatnaşmak üçin saýlama duşuşyklary geçirildi. Şoňa laýyklykda, Günorta Amerika yklymyndaky saýlama duşuşyklarynyň netijesinde, Lionel Messili...