Daily Archives: 2021-11-16

17-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Jeff Bezos: Adamlar ýakyn wagtda kosmosda dünýä iner

“Amazon” we “Blue Origin” kompaniýalarynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos ABŞ-nyň kosmos syýasaty barada “NASA”-nyň dolandyryjysy Bill Nelson we beýleki ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda geçirilen ýygnakda çykyş etdi....

Gyşky Olimpiýa oýunlarynda tehnologiýa täsiri

Hytaýda geçiriljek “Pekin 2022” gyşky Olimpiýa oýunlarynyň başlanmagyna az wagt galdy. Olimpiýa oýunlaryndan öňki synag çäreleri güýçlenip başlansoň, täze enjamlar synag edilýär. Hytaýyň administrasiýasy ýaryşlaryň...

Türki geňeş we YHG-niň sammiti barada brifing

Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ýerli we daşary ýurtly habar beriş serişdeleriniň gatnaşmagynda metbugat ýygnagy geçirildi. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň hem gatnaşan metbugat...

Türkmenistan-Azerbaýjan-Türkiýe üçtaraplaýyn sammite taýýarlyk görülýär

Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ýerli we daşary ýurtly habar beriş serişdeleriniň gatnaşmagynda metbugat ýygnagy geçirildi. "Atavatan Türkmenistan" halkara žurnalynyň hem gatnaşan metbugat...

Dünýädäki iň uly göwher käninde täze mineral tapyldy

Alymlar tarapyndan 1967-nji ýylda bolandygy çaklanylýan, ýöne öň görülmedik mineral görnüşler dünýäniň iň uly göwher käninde tapyldy. Botswanadaky Orapa käniniň 660 km çuňlugyndan gazylyp,...

Iňňeden gorkýanlar üçin “Covid-19” sanjymy

Angliýada işlenip düzülen “Covid-19” sanjymy iňňeden gorkýanlar üçin has amatly bolup durýar. Öndüriji “täze nesil” sanjymynyň beýleki sanjymlardan tapawutlylykda uzak möhletli goragy üpjün edip...

Halkara çydamlylyk güni

1995-nji ýylyň 6-njy noýabrynda ÝUNESKO-nyň agza döwletleri çydamlylyk ýörelgeleri hakynda jarnamasyny kabul etdi. BMG-niň Baş Assambleýasy 1996-njy ýylda agza döwletleri her ýyl 16-njy noýabrda...

Kelemiň görnüşleri

Kelem gök ekin bolup,  dünýäniň köp ýurtlarynda azyk hökmünde ösdürilip ýetişdirilýär. Häzirki döwürde kelemiň köp sanly sortlary bar. Kelem görnüşleri kelemler (Brassicaceae) maşgalasyna degişli...

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Şweýsariýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystan Yslam Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň we...