Daily Archives: 2021-11-14

Ýaponiýaly ozalky şazada gyzy ABŞ-a göçüp gitdi

Ýaponiýanyň imperator maşgalasynyň ozalky şazada gyzy Mako özüniň talyp synpdaşy Keý Komuro bilen durmuş gurup, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda täze durmuşyna başlady. Ozal hem habar berşimiz...

Horwatiýa dünýä çempionatyna gatnaşmaga hukuk gazandy

2022-nji ýylda Katarda geçiriljek futbol boýunça Dünýä çempionatynyň Ýewropa saýlama duşuşyklarynda Horwatiýa bilen Russiýanyň ýygyndylary duşuşdy. Bu duşuşykdak ozal, "H" toparçasynda birinji orunda barýan...

14-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

24 metrlik Täze ýyl arçasy Nýu-Ýorka getirildi

Nýu-Ýork şäheriniň polisiýa gullugy özüniň "Twitter" jemgyýetçilik torundan Nýu-Ýork şäherinde baş Täze ýyl arçasy geçirildi. Mälim bolşy ýaly, Nýu-Ýork şäheriniň meşhur Rokfeller merkezinde her ýyl...

Milli Liderimiz egindeşleri bilen kiçi futbol oýnady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow egindeşleri bilen Hazaryň kenarynda gurlan köpugurly sport toplumynda bardy. Bu ýerde milli Liderimiz egindeşleri bilen sportuň kiçi futbol görnüşi boýunça...

Dünýäniň ilkinji ingalýasion koronawirus sanjymy taýýarlandy

Dünýäde emele gelen hem-de ähli ugurlarda köp sanly kynçylyklary ýüze çykaran koronawirus ýokanjyny aradan aýyrmak üçin tagallalar edilýär. Munuň üçin dünýäniň köp sanly ýurdunda...

Oba hojalyk işgärleri sylaglandy

Paýtagtymyzyň «Mekan» köşgünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň ösdürilmegine mynasyp goşant goşýan kärendeçileri, pagtaçylary, gallaçylary, mehanizatorlary, alym-agranomlary, seçgiçileri we beýleki...

Belgiýa bilen Fransiýa dünýä çempionatyna gatnaşar

Katar döwletinde 2022-nji ýylda geçiriljek futbol boýunça Dünýä çempionatynyň Ýewropa we beýleki yklymlardaky saýlama tapgyrynyň duşuşyklary dowam edýär. Şol saýlama tapgyrynyň tamamlanmagyna ýene-de bir duşuşyk...