Daily Archives: 2021-11-13

Üstünlik gazanmak isleýänleriň hökman okaýmaly makalasy

Soňky wagtlarda habar alyş we syýahatçylyk ulgamynyň ägirt uly derejede ösmegi netijesinde Ýer ýüzi göýä ullakan bir küren oba öwrüldi. Indi ýer ýüzüniň haýsydyr...

Koronawirusa garşy ýene-de bir derman hasaba alyndy

Koronawirus ýokanjyna garşy ilkinji sanjymy işläp düzen Russiýa Federasiýasynda bu gezek koronawirus ýokanjyna garşy derman serişdesi hasaba alyndy. Bu barada rus metbugaty habar berýär. Russiýa...

“Covid-19” sebäpli 3 hepdelik çäklendirme

Niderlandlar Patyşalygynyň hökümeti koronawirus (Covid-19) epidemiýasynyň köpelmeginiň öňüni almak maksady bilen wagtlaýyn görnüşde 3 hepde bölekleýin çäklendirme boljakdygyny habar berdi. Ýurduň hökümetiniň ýolbaşçysy Mark...

 Ýaponiýa “Covid-19”–a garşy göreşi güýçlendirýär

Ýaponiýanyň Premýer-ministri Kişida Fumio täze “Epidemiýa gözegçilik bukjasy” barada beýanat berdi. Epidemiýanyň täze tolkunyna garşy çäreleri artdyrjakdyklaryny aýdyp, Fumio 1,6 million dozada "molnupiravir" derman...

Tans etmegiň saglyga peýdalary

Biziň hemmämiz durmuşda sagdyn we özümizi güýçli hem-de bagtly duýmagyň ýollaryny gözleýäris. Şeýle ýollaryň biri-de tans etmeklikdir. Tans sungaty her bir halkyň medeniýetiniň aýrylmaz...

Gara pomidor

Ösümlikler dünýäsinde müňlerçe ösümlik görnüşleri bar. Olar biri – birinden haýsydyr bir aýratynlygy bilen tapawutlanýar. Täsin ösümlikler diňe bir ýabany tebigatda duş gelmän, medeni...

Milli Liderimiz Türki geňeşde täze başlangyçlary öňe sürdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Rejep Taýyp Ärdoganyň çagyrmagy boýunça Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň (Türki geňeş) döwlet Baştutanlarynyň VIII sammitine gatnaşmak üçin Türkiýe...

5 ýyldan soňra “Barselona” dolanyp geldi

Ispaniýanyň "Barselona" topary özüniň ozalky futbolçysy Hawi Hernandezi tälimçi wezipesine bellän bolsa, ýene-de bir güýçli futbolçylaryndan Dani Alwesi hem täzeden hataryna goşdy. 2008-2016-njy ýyllarda "Barselona"...

Ýurdumyzda hasyl toýy belleniler

Noýabr aýynyň ikinji ýekşenbe güni bellenýän Hasyl toýy gyzgalaňly oba hojalyk möwsüminiň tamamlanandygyny aňladýar, şonuň üçin esasy dabaralar oba hojalyk işgärlerine, daýhanlara, mülkdarlara, agronomlara,...