Daily Archives: 2021-11-11

Jerrard “Aston Willa” toparyna tälimçi boldy

Angliýanyň "Liwerpul" toparyndaky futbol oýny bilen tanalan Stiwen Jerrard tälimçi wezipesinde hem baý tejribe toplap başlady. Ol Angliýanyň milli çempionatyndaky "Aston Willa" toparyna tälim...

GDA-nyň goranmak ministrleriniň duşuşygy geçirildi

Russiýanyň paýtagty Moskwa şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň (GDA) düzümine girýän döwletleriň goranmak ministrleriniň geňeşiniň mejlisi geçirildi. Bu barada GDA-nyň ýerine ýetiriji komitetiniň metbugat gullugy...

Gowurdak

Öňki döwürlerde türkmenler täze soýlan malyň etini yssy howada uzak wagtlap saklamaga mümkinçiligi bolmansoň, gowurma edipdirler. Eti gowurma edip saklamak türkmenleriň we beýleki çarwa...

Türk geňeşiniň daşary işler ministrleriniň duşuşygy geçirildi

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 12-nji noýabrynda Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň döwlet Baştutanlarynyň 8-nji sammiti geçiriler. Şol sammitiň öňüsyrasynda...

11-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Ýük ulaglary we awtobuslar boýunça möhüm ylalaşyk

Dünýäde 13 döwlet 2040-njy ýyldan başlap, ýollardaky ähli ýük ulaglarynyň we awtobuslaryň «ekologiýanyň dosty» bolmagy üçin ylalaşdylar. Bu ylalaşyga goşulan döwletler ýollarda ekologiýanyň hapalanmagyna ýol...

Delide owgan meseleleri boýunça geňeşmeler geçirildi

Hindistan Respublikasynyň paýtagty Täze-Deli şäherinde Howpsuzlyk geňeşiniň sekretarlarynyň owgan meseleleri boýunça köptaraplaýyn geňeşmeleri geçirildi. Hindistanyň Premýer-ministriniň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi Adjit Dowalyň baştutanlygynda geçirilýän...

Futbolçylara üwmeç we maýones iýmek gadagan

Angliýanyň "Tottenhem" toparynyň tälimçisi italiýaly Antonio Konte toparda täze birnäçe düzgünleri girizdi. Şol täze düzgünlere laýyklykda, futbolçylaryň agramynyň deňagramlylygyny saklamak üçin käbir gadaganlyklar hem...

«Nýukaslyň» ilkinji bäş transfer maksady

Asla wagt ýitirmän, düzümini güýçlendirmek isleýän Angliýanyň «Nýukasl» topary ýanwar aýyna sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Saud Arabystanyna degişli bir maýagoýum kompaniýasy tarapyndan satyn alnan klub özgertmeleri...

Balkan welaýaty: hassahanalar we hyzmat merkezi açyldy

Balkan welaýatynda möhüm desgalaryň birbada birnäçesiniň açylyş dabarasy boldy. Şol dabaralara Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Balkan welaýatyna gözegçilik edýän orunbasary Serdar Berdimuhamedow, Milli Geňeşiň Mejlisiniň...