Daily Archives: 2021-11-10

Mekdebe çenli çagalyk döwründe çaganyň ösüşi, kemala gelşi

Mekdebe çenli çagalaryň işiniň çylşyrymlaşmagy bilen ilkinji nobatda onuň ünsi durgunlaşýar; 3-4 ýaşly çagalar bir oýny 0,5 sagatdan gowrak oýnasalar, 5-6 ýaşlylar 1,5 sagada...

“WhatsApp” kriptowalýuta tölegini barlaýar

Meşhur gyssagly habarlaşma programmasy “WhatsApp” kriptowalýuta töleglerini barlaýar. Metanyň sanly walýuta gapjygy “Nowi” ýakyn wagtda “WhatsApp”-a birleşdiriljekdigi habar berildi.Ýaňy-ýakynda ähli markalaryny “Meta” ady bilen...

Elektrikli awtoulaga geçiş

Awtoulag ägirtleri ýarym trillion dollardan gowrak pul sarp etmegi meýilleşdirýärler. Esasy awtoulag ägirtleri, global klimat krizisine garşy göreşiň çäginde gazylyp alynýan ýangyçlary bes etmegiň...

Türk geňeşiniň 8-nji sammiti Stambulda geçiriler

Şu ýylyň 11-12-nji noýabrynda Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň döwlet Baştutanlarynyň 8-nji sammiti geçiriler. Bu barada Türk geňeşiniň resmi internet...

“Barselona” toparynda täze döwür başlandy

Ispaniýanyň "Barselona" topary 8-nji noýabrynda özüniň täze tälimçisi Hawi Hernandezi köpçülige tanyşdyrdy. Munuň üçin toparyň "Kamp Nou" stadionynda tanyşdyrylyş dabarasy guraldy. Täze tälimçi topar bilen...

Türkiýäniň esaslandyryjysy Atatürk ýatlanyldy

Türkiýe Respublikasynda türk döwletini esaslandyran Mustafa Kemal Atatürküň aradan çykmagynyň 83 ýyllygy mynasybetli dabaralar geçirilýär. Her ýylyň 10-njy noýabrynda türk halky özüniň ilkinji Prezidenti...

Filmlere onlaýn tomaşa etmek oňaýlymy?

Häzirki zaman adamyň boş wagtyny  kino görmän geçirmegini göz öňüne getirmek asla mümkin däldir. Kinolaryň sanynyň ummasyzdygy olara tomaşa etmek üçin hiç hili päsgelçilik...

Miweli  agaçlaryň nahallarynyň oturdylyşy

Hormatly  Prezidentimiz  Gurbanguly  Berdimuhamedowyň  başlangyçlary  esasynda  ýurdumyzda  miweli  we  saýaly  agaçlaryň  ösdürilip  ýetişdirilişini  artdyrmaga  uly  üns  berilmegi  döwletliligiň, rowaçlygyň, bolçulygyň  alamatydyr.Türkmenistanyň toprak-howa şertleri bagçylygy...

Russiýada sanjymy hökmany etmek teklip edildi

Russiýa Federasiýasynyň koronawirus ýokanjyna garşy "Sputnik V" sanjymy işläp düzen N.F.Gamaleý adyndaky Ylmy-barlag merkeziniň başlygy Aleksandr Ginsburg "COVID-19" ýokanjyna garşy sanjymy milli sanjym senenamasyna...

Iki bilezik 8 million dollara satyldy

Iki bilezik 8 million amerikan dollaryna satylarmy? Satylar. Eger olar almazdan ýasalan, üstesine-de, Fransiýanyň şa zenanynyňky bolsa. Ýakynda Şweýsariýadaky bäsleşikli söwda öýleriniň birinde şeýle...